Süper fizik

Süper fizik

Cevher , bilinç tarafından programlandıktan sonra işlenerek teşkilat haline getirilebilir.

Cevher, bilinç tarafından programlandıktan sonra işlenerek teşkilat haline getirilebilinir. Bu teşkilatların herbirinin boyutsal karakterleri mevcuttur. Boyutsal karakterlerin başında boyutsal titreşim gelir. Boyutsal titreşim diğer boyutsal karakterlerin faaliyet prosedürlerini belirleyen yegane kriterdir. Diğer boyutsal karakterler şunlardır:

 1-Boyutsal Konuşlanma

2-Boyutsal Reaksiyonlaşma

3-Boyutsal Mekanlaşma

4-Boyutsal Formlaşma

5-Boyutsal Devinim                

6-Boyutsal Seyir

Sonsuz-sınırsız uzay/bilinç koordinatlarında bulunan her bir oluşum zamansal aktivite planlarına tabi olmadan uzayda devinemez ve seyir edemez. Ancak ,zamanın konuşlanma koordinat enerjileri bilinçler tarafından kullanılarak uzayda devinimsel ve seyirsel faktörler oluşturulabilmektedir.

1-BOYUTSAL KONUŞLANMA

Boyutsal titreşime dayalı olarak gerçekleşen boyutsal konuşlanma zamanın,mekanın veya formun konuşlanma koordinatlarında gerçekleşir. Zaman,mekan,form olarak bilinen cevherin üç aktif vechesinin boyutsal titreşimi aktif uzay ile oluşturduğu boyutlara aittir. Bu durumda üç kategoride aktiflik gösteren üç ana boyut husule gelir.

Muhtelif Titreşim Uzay/Zaman Boyutu

Muhtelif Titreşim Uzay/Mekan Boyutu

Muhtelif Titreşim Uzay/Form Boyutu

 

Cevherin partiküler karakterlerine göre kategorilere ayrılması muhtelif titreşimli uzay/zaman , uzay/mekan ve uzay/form boyutlarının husule gelmesini sağlamaktadır. Buna göre husule gelen boyutlar şunlardır.

1- Alfa Titreşim Uzay/Zaman , Uzay/Mekan , Uzay/Form Boyutları
2- Beta 1 Titreşim Uzay/Zaman , Uzay/Mekan , Uzay/Form Boyutları
3- Beta 2 Titreşim Uzay/Zaman , Uzay/Mekan ,Uzay/Form Boyutları
4- Omega 1 Titreşim Uzay/Zaman , Uzay/Mekan, Uzay/Form Boyutları
5- Omega 2 Titreşim Uzay/Zaman , Uzay/Mekan , Uzay/Form Boyutları

2-BOYUTSAL REAKSİYONLAŞMA

Bilinçlere boyutların konuşlanma koordinatlarındaki enerji tasarruflarını yapabilmelerini sağlayan yegane imkandır.

Boyutsal reaksiyonlaşma bilincin enerjisi ile uzay/zaman enerjisinin karşılaştırılmasından doğan muhteşem bir fenomendir. Dünya insanı bu fenomeni “yaşam” sözcüğüyle ifade edebilmektedir oysa bu sözcükle “boyutsal reaksiyonlaşma” tam olarak ifade edilemeyecek kadar geniş spektrumda karakteristik özelliklere sahip olan bir olgudur.

Uzay/zaman boyutları, fizyoşimik özelliklerin oluşmasını sağlayan reaksiyonlaşma özelliğine sahiptir.
Uzay/mekan boyutları, muayyen bir uzay/zamanın varlığıyla uyumlu bir veche olarak bu uzay/zamanın oluşturduğu boyutsal keyfiyetlerle birlikte hareket ederek mündemiç olması gerekli olan hadiseleri senkronik olarak yaşatabilen özelliklere sahiptir.

Reaksiyon için uzay/zaman ve bilince ihtiyaç vardır. Yaşam için de reaksiyona ihtiyaç vardır. Cevheri oluş sadece bu reaksiyonu oluşturma esnasında zaman veçhesini kullanır.

Bu yaşamın sürdürülmesi için uzay/zamanın varlığına uygun olan bir mekanın varlığı gerekmektedir. Uzay/mekan ister maddi ister enerjetik olsun kendi yapısını oluşturan komponetlerden hareketle her bilinç potansiyelinin birer form edinmesi ve bu formun konuşlanma koordinatları olan şakralarda konuşlanma enerjisi kullanarak konuşlanması gerekmektedir.

Muayyen bir uzay/zamanın konuşlanma koordinatlarına paralel olan uzay/mekan konuşlanma koordinatları ve bunlara paralel olan uzay/form konuşlanma koordinatları mevcuttur.

Muayyen uzay/zaman konuşlanma koordinatlarında kendi konuşlanma enerjisini devreye sokup konuşlanan bilinç potansiyeli o uzay/zamanla uyumlu olan uzay/mekan konuşlanma koordinatlarına kendi konuşlanma enerjisini devreye sokup konuşlandığı gibi bu uzay/mekanın varlığına uygun uzay/formun konuşlanma koordinatlarına yine kendi konuşlanma enerjisini devreye sokup konuşlanabilmektedir.

Sadece alfa zamanla alakalı form boyutuna ait konuşlanma koordinatı üçtür.
Alfa zamanla muhavece olan bilinç potansiyeli kendi mikro uydu bilinç karakterleriyle üç kıymette alfanova formdaki üç konuşlanma koordinatında kendi konuşlanma enerjisini üç koldan, üç şakranın devinim kanal ve halkalarında devindirebilmektedir.yani bilinç kendi öz enerjisini konuşlanma enerjisi niteliğinde kullanıp iç devinim kanalı ile devinim halkasında devreye sokamazsa mekanlaşıp form kazanamıyor.

Uzay/zaman aktivitelerinin etkisi altında bulunan gezegenler, galaktik uzaylar dahilindeki yıldız sistemlerinin elemanlarıdırlar. Her bir gezegenin fizyoşimik özellikleri o galaktik bütünlüğü oluşturan yıldız sistemlerinin varlıkta tutularak yaratılışını sağlamak için gereklidir.

Her gezegenin fiziği kendi kimyası ile varlıkta tutulabilmektedir. Barisferik oluşumlar gezegenin çekirdek yapısında muayyen bir spinsel devinimi sürdürürlerken merkez kaç kuvvetiyle içten dışa doğru hareket gösterirler işte bu içten dışa olan hareketleriyle her jeofizik tabakada fizyoşimik değişikliklere sebep olurlar.

Gezegenlerin fizyoşimik özelliklerini tayin eden müessiriyet, gezegenlerin oto-kontrol sistemini devrede tutabilen organizmasal yapılarının bilincidir.

Her gezegen bir organizmadır ve bu organizmanın bilinci gezegenin fizyoşimik özelliklerini tayin etmeye müsait programlarla yüklüdür.

Gezegen fiziğinde hararet, rutubet, sertlik, yumuşaklık, renk gibi oluşumlar gezegen kimyasındaki reaksiyonlarla ortaya çıkar. Gezegen kimyasındaki reaksiyonlar da organizma bilincinde yüklü olan programların icabatlarına uygun olarak cereyan ederler.

Uzay/zaman aktivitelerinin etkisi altında bulunan her gezegen bu aktivitelerin yoğunluklarına göre kendi organizma bilinçleriyle rezsonanse olabilen bilinçlere madde kainatı çekirdek düzeninde sürdürdükleri deneyim, evrim ve görev planlarının yükselmesine yardımcı olan etkilerini yüklü bulundukları programların icaplarına uygun olarak sevk ederler.

Bir gezegeni aktivitesi altında bulunduran uzay/zamanın konuşlanma koordinatlarından biriyle süper kontak kurabilen bilinçler konuşlanma enerjilerini kullanarak o koordinatta önce konuşlanıp sonra mekanlaşırlar.

Bu mekanlaşmanın gerçekleşmesi, bilincin, gezegenin o uzay/zamanla uyumlu olan uzay/mekan konuşlanma koordinatında da önce konuşlanıp sonra mekanlaşmasını sağlar.

Bir gezegenin konuşlanma koordinatında mekanlaşan bir bilincin o gezegenin fizyoşimik özellikleriyle alakalı kavramları oluşur.ancak bundan sonra bu kavramların icaplarına uygun olan deneyimleri madde kainatı çekirdek düzeni ortamında sürdürebilecek duruma gelebilir.

Cevherin ikinci aktif vechesi mekandır. Mekanı oluşturan partiküllerin karakterlerine uygun olarak meydana gelen uzay/mekan boyutları galaktik yaşam boyutları olarak bilinmektedir.

Boyutsal mekanlaşmanın husule gelmesi için bilincin konuşlanma enerjisinin uzay/mekan boyutunun varlığındaki konuşlanma koordinatları içinde kendine özel olan konuşlanma koordinatına teksif edilmesi gerekir.

Ancak bu teksif edilme yoğunluğu, bilincin galaktik yaşam boyutuyla iç içe bulunan uzay/zaman boyutunun konuşlanma koordinatında bilincin konuşlanma yoğunluğu oranın da olabilmektedir.

Bu konuşlanmanın akabinden bilinç, uzay/mekanla boyutsal mekanlaşmayı gerçekleştirebilmektedir.
Galaktik uzay, cevher oluşundan kaynaklanan bir tarzda kendi yapısallığında cevheri oluşun üç aktif vechesini varlıkta tutar.

Galaktik uzay dendiğinde kendi varlığında yer alan uzay objelerinin bütünselliğiyle birlikte oluşturduğu mekan, form ve bunları hakimiyet altına alan zaman faktörü akıla getirilmelidir.

Galaktik yaşam faktörü o galaksinin olma frekans ve sabitelerinin bütünselliğidir.
Bir galaksinin olma frekans ve sabitesinden bahsediliyorsa o galakside yer alan bütün uzay objeleri ele alınmalıdır.

Bir galaksinin zaman faktörü; galaksinin varlığında bulunan tüm objeleri de birbirine bağlamaktadır. Galaktik oluşum yıldız sistemlerinden, yıldız sistemleri gezegenlerden meydana gelmişlerdir.

Cevherin üçüncü aktif vechesi formdur. Formu oluşturan partiküllerin karakterlerine uygun olarak meydana gelen uzay/form boyutları galaktik form boyutları olarak bilinmektedir. Bir galaksinin varlığı hem form hem mekan olarak ele alınmalıdır.

Uzay/form boyutları, fizyoşimik özelliklere sahiptirler.

Uzay/mekan, sonsuz-sınırsız uzay/bilinç koordinatlarında husule gelen süper güç boyutlarının uzaylarında boyutsal keyfiyetleriyle birer uzay objesi görünümündedir. (uydu,gezegen,galaksi,evren gibi) buuzay/mekan ,sahip bulunduğu fizyoşimik özellikleriyle, varlığıyla süper kontakt kuran bilinçlere fiziğini ilgilendiren rezonans hadisesini, kimyasını ilgilendiren reaksiyon hadisesini yaşatırken olma bazlarından yaratılış bazlarına dönüşmekte ve bu dönüşümün yoğunlaşma oranı, varlığıyla süper kontakt kurup, rezonans ve reaksiyon hadiselerini yaşayan bilinçlerin yoğunluklarınca yükselebilmektedir.

Böylece bilinçler kendi kendilerini yaratırlarken uzay objelerinin yaratılmasına sebep olan hattı hareket motivasyonlarını yaşarlar.

Uzay objeleri bilinç varlığının imkanlarından olan cevherden hareketle oluşturulmuşlardır. İlahi teknolojinin iç dizayn kurallarına göre olma halinde tutulan ve an be an yaratılışa hazır olan yapılardır.

Bilinç varlıkları, kendi cevheri oluş istihkakları ile sonsuz-sınırsız uzay bilinç koordinatlarında süper güç boyutlarını oluşturabilmektedirler. Bunlara uzay/zaman-mekan-form boyutları da denilmektedir.

Zaman-mekan-form: cevheri oluşun üç aktif veçhesidir. Doğasallığının genel karakterine uygun olarak her üç veçhe de minyatür kainatlarda süper bilinç fonksiyonlarıyla özel olarak programlanmış serlerden oluşan porlardan yapılanmışlardır.
Uzay/bilinç koordinatlarındaki süper güç boyutları cevheri oluşun bu üç aktif veçhelerinin bir araya getirilmesiyle tanzim edilmişlerdir.

Zamana göre mekan, mekana göre form tanzimi; her üç veçheyi oluşturan porlardaki program mahiyetlerine dayalı olarak gerçekleşir. Zaman-mekan-formu oluşturan porların bu mahiyetlerde programlanabilmesi için süper bilinç bu porların yapısına girecek olan serlere gerekli olan yüklemleri yapmaktadır.

Süper bilinç, merkezi idare bazlarındaki aktivitelerini sürdürmek için minyatür kainatlarında serlerden oluşturduğu süper ra zamanla kontakt kurup süper reaksiyon aktiflik fazlarını oluşturan beyinsel öz bütünselliğidir.
Zamana göre mekan, mekana göre form tanziminden sonra her üç veçheyi oluşturan porların muayyen olma frekans ve sabiteleri cevheri otomasyona dayanan eşdeğerleştirme faaliyetleriyle birbirleriyle rezonanse olacak tarzda eşdeğerleşir.

Axoy Matu (Cenap Başman)