Yersel-Göksel-Korsan-Karşıt Kişilik Kavramları

Yersel  Göksel – Korsan – Karşıt Kişilik Kavramları

Yersel kişilik:

Galaktik öz kişiliğe sahip olan bilinç  potansiyelinin yeryüzüne  transfer  edilmesin e yarayan duyumsal – duygusal – düşünsel – zevksel olguların  bütünselliğidir.

Transferasyon  fazının  olma  frekansı  matlup bi r yoğunluğa ulaşınca galaktik öz  kişiliğe sahip olan bilinç  potansiyeli kullanılan  enerjetik formun  kalp şakrasında  bulunan  yıldız kutbunda yoğunlaşarak  transferasyon gerçekleşmiş oluyor.

Göksel Kişilik:

Galaktik yaşam kolonilerinin sakinlerileri olan enerjetik yaşam ünitelerine ait enerjetik  kompütürlerin (olyef) vasıtalığıyla yaşadıkları olguların bütünselliğidir.

İlahi amaç  doğrultusunda devrede tutulan  transferasyon  işlemlerinin  neticesinde göklerde  enerjetik  form kullanan enerjeti k yaşam  üniteleri yeryüzünde  maddi -enerjetik  form  kombinasyonları oluşturarak  entelektratuma  dair yaşam   kıstaslar ı ndak i yaşam or tamın a geçebilmektedirler .

Entelektratum  kıstaslarındaki  yaşam  ancak dünyanın  alfa yaşam üstü beta yaşam şeklinde  devreye sokulabilmektedir. Entelektratum  sadece dünyanın beta şeklinde galaktik özler tarafından  kullanılabilecek  akabinde galaktik  özlerin bağlı bulundukları tanrısal özler tarafından kullanılabilecektir.

Korsan kişilik:

Yeryüzüne  transfer  edilen galaktik öz kişiliğe sahip olan bilinç  potansiyelinin yeryüzünde kullandığı maddi formun insan beyninin kuantum boyutu yersel  kişiliğinin oluşturulm sı için kullanılmaktadır . Bu boyuttaki  bilgi ve enerji yersel kişiliğinin oluşturulması için  kullanıldığı gibi  bu kişiliğin geliştirilmesi için de kullanılabilmektedir. Bu faaliyetler esnasında kuvantum boyutunda husule gelen düşük farkındalık düzeyleri formda birbirlerini bütünleyerek istenmeyen bir  kişiliğin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.  Bu istenmeyen kişiliğe korsan kişilik denir .

İnsansal Aktivite Planının her bir üyesi insani ego sahibidir. İnsani Ego yeme, içme, cinsellik gibi insani robotik teşkilatın sahip olduğu eylem sellikler ile alakalı olguların yaşanmasında kullanılmaktadır.

İnsani egonun istekleri yüksek benliklerin amaçlarına aykırı düşmediği süreçlerce makul sayılmak tadır. Ancak Yüksek Benliklerin amaçlarına aykırı düşme hallerinde İnsani egoya dayalı olan düşük frekanslı farkındalık düzeylerinin gittikçe deformasyona uğrayıp insani robotik teşkilattaki vasıta olarak kullanılan kişilikleri  bozmaktadır.

Vasıta olarak kullanılan kişiliklerin tehlikeye düşmemesi için ilahi hiyerarşi düşük frekanslı farkındalık düzeylerinin deformasyona uğrayanlarının çekirdek dünyanın Barisferine çekilmesi için çok özel bir transferasyon enerjisiyle şoklamaktadır.

Şoklanan her düşük frekanslı deforme olmuş mutant farkındalık düzeyi barisfer tarafından muayen bir koordinatta bloke edilmekte ve yüksek benliklerin kullandıkları robotik teşkilat ve vasıta olarak kullanılan kişiliklerin sağlığı muhafaza edilmektedir. Her Yük sek Benlik kendi deneyim uydusu olan devindiği insani robotik teşkilatta yersel farkındalık düzeyler bütünselliği olan insani kişiliğin sağlıklı bir denge rayında tutulmasını arzu eder.

Lüsiferyan Güç Topluluğu bu kişilikleri bozmak ve zombi karakterine dönüştürmek için düşük farkındalık  düzeylerini deforme etmek istemektedir. Ancak İlahi Hiyerarşi bunun karşısında kendi fonksiyon hakkını kullanarak karantiya alış şoku da denilen transferasyon işlemini devrede tutarak her deforme düşük farkındalık düzeylerini barisfere kilitlemektedir. Nebula etkisi ile barisfer arasında oldukça karantinalayıcı aktiflikçe mahiyet mahiyet farklı alternatifler mevcuttur. Nebulanın karantinalayıcı aktiflik planına beş adet dejeneraktif bilinç karakteri kilitlenebilmektedir.

Nebula aktiflik planı Orion Nebulasına ait olan gezegen ve uydulardan oluşturulmuştur. Nebula enerjisinden tasarruf ederek dünyada deneyim evrim görev yapan bilinçlerin üzerine dezfonksiyon kategorisinden fonksiyon gösteren Orion 21’leri Nebula enerjisini beş dejeneraktif karakterdeki olguları evrim prototipine yasatmak için kullanır. Özgür İradesi ile beş karakterden herhangi birini muayyen mahiyette olgular halinde yaşayan insan prototipleri bu olguları direk yaşar.

İnsanın Dünya Evrim ortamında nezaret etmekle yükümlü olduğu evrim prototipleri element bitki hayvan kendi varlığından doğrumlayarak kendi neslini idame ettikleri çocuklarıdır. Nezaret edicilerin yaşadıkları olgular mahiyeti ile bu prototipleri dejenere edenler çok büyük vebal altındadırlar. Bunlar ilk etapta k endi kullandıkları robotik vasıtaları önce mutasyona sonra dejenerasyona uğratmakla ilahi merciler tarafından fişlenerek vebal altında bulundurulurlar.

Her bir insan dünya evrim ortamında evrim protoipleri üzerinde tasarruf yaparak bilerek veya bilme yerek onlarla muhatap olma esnasında onları pozitif veya negatif kutbiyetlere göre kanalize ederek selim veya habis k arak terlerde yaratabilmektedir. Bu esnada insan evrim prototiplerini bir araya getirerek koloni yaşam faktörünü dahi oluşturabilmekte ve tasarruflarını bu koloniler üzerinde gösterebilmektedir.

Karşıt kişilik:

Galaktik öz plandan dünyaya yapılan transferasyon işlemleri esnasında formlarda meydana gelen  düşük farkındalık düzeylerinin mutasyon ötesi dejenerasyona  uğramalarıyla husule  gelen kişiliğe  karşıt  kişilik denir . Bu kişiliğin dünya  ortamında beden terkinin gerçekleşmesinin  akabinden orion  koordinatlarına  kilitlenmesi müstehak olur .

Her bir tanrısal özün kullandığı galaktik öz kişiliğe  sahip bilinç  potansiyelleri dünya  deneyim ortamı nda zaafi yetlere kapılar ak dejenere olma  riski  ile karşı karşıya bulunurlar . Dejenere olanlar  orion  koordinatlarından  birine   kilitlendikten  sonra orion yönetim  komiteliği  tarafı n dan  dünya ortamına   birer oğul  olarak transfer  edilebilirler . Bu karşıt   kişilikler , dünya  ortamında  deneyim  yapan  insanların  korsan  kişiliklerini davet ettirme  uzmanlığına sahiptirler. Bunun için, sadece, insanların oluşturdukları genel zaafiyet planlarına etki ederek onlarda negatif olguların yoğun olarak yaşanmasını sağlamak yeterli olabilmektedir.

AXOY MATU (Ö. CENAP BAŞMAN)