Uzay objelerinin fizyoşimik özellikleri

İLERİ AŞAMALI BİLİMSEL KAVRAMLAR

Uzay objelerinin fizyoşimik özellikleri

uzay / zaman bilinç reaksiyon
uzay / mekan bilinç rezonans
uzay / form bilinç devinim

REAKSİYON-KONUŞLANMA-REZONANS-SÜPER KONTAK-MEKANLAŞMA-DEVİNİM

 

Uzay/Zaman Boyutları, fizyoşimik özelliklerin oluşmasını sağlayan reaksiyonlaşma özelliğine sahiptir.

Uzay/Mekan boyutları, muayyen bir uzay/zamanın varlığıyla uyumlu bir veçhe olarak bu uzay/zamanın oluşturduğu boyutsal keyfiyetlerle birlikte hareket ederek, mündemiç olması gerekli olan hadiseleri senkronik olarak yaşatabilen özelliklere sahiptir.

UZAY / FORM BOYUTLARI, FİZYOŞİMİK ÖZELLİKLERE SAHİPTİR.

Uzay/mekan, sonsuz-sınırsız Uzay/Bilinç koordinatlarında husule gelen Süper güç boyutlarının uzaylarında boyutsal keyfiyetleriyle birer uzay objesi görünümündeyken (uydu, gezegen, galaksi, evren gibi) sahip bulunduğu fizyoşimik özellikleriyle, varlıklarıyla süper kontakt kuran bilinçlere fiziğini ilgilendiren rezonans hadisesini, kimyasını ilgilendiren reaksiyon hadisesini yaşatırken, olma bazlarından yaratılış bazlarına dönüşmekte ve bu dönüşümün yoğunlaşma oranı, varlıklarıyla süper kontakt kurup, rezonans ve reaksiyon hadiselerini yaşayan bilinçlerin yoğunluklarınca yükselebilmektedir.

Böylece bilinçler kendi kendilerini yaratırlarken uzay objelerinin yaratılmasına sebep olan hattı hareket motivasyonlarını yaşarlar.

Uzay objeleri bilinç varlığının imkanlarından olan cevherden hareketle oluşturulmuşlardır. İlahi teknolojinin iç dizayn kurallarına göre olma halinde tutulan ve an be an yaratılışa hazır olan yapılardır.

Bilinç varlıkları, kendi cevheri oluş istihkakları ile sonsuz-sınırsız uzay bilinç koordinatlarında süper güç boyutlarını oluşturabilmektedirler. Bunlara uzay/zaman-mekan-form boyutları da denilmektedir.

Sonsuz-Sınırsız uzay/bilinç koordinatlarında bulunan her bir oluşum, zamansal aktivite planlarına tabi olmadan uzayda devinemez ve seyir edemez.

GALAKTİK UZAY, CEVHER OLUŞUNDAN KAYNAKLANAN BİR TARZDA KENDİ YAPISALLIĞINDA CEVHERİ OLUŞUN ÜÇ AKTİF VECHESİNİ VARLIKTA TUTAR.

Galaktik uzay dendiğinde kendi varlığında yer alan uzay objelerinin bütünselliğiyle birlikte oluşturduğu mekan, form ve bunları hakimiyet altına alan zaman faktörü akla getirilmelidir.

GALAKTİK YAŞAM FAKTÖRÜ O GALAKSİNİN OLMA FREKANS VE SABİTELERİNİN BÜTÜNSELLİĞİDİR.

Bir galaksinin olma frekans ve sabitesinden bahsediliyorsa, o galakside yer alan bütün uzay objeleri ele alınmalıdır.

Bir galaksinin zaman faktörü; galaksinin varlığında bulunan tüm objeleri de birbirine bağlamaktadır. Galaktik oluşum yıldız sistemlerinden, yıldız sistemleri gezegenlerden meydana gelmişlerdir.

REAKSİYON İÇİN UZAY / ZAMAN VE BİLİNCE İHTİYAÇ VARDIR.

Reaksiyon için uzay/zaman ve bilince ihtiyaç vardır. Yaşam için de reaksiyona ihtiyaç vardır. Cevheri oluş sadece bu reaksiyonu oluşturma esnasında zaman veçhesini kullanır. Bu yaşamın sürdürülmesi için uzay/zamanın varlığına uygun olan bir mekanın varlığı gerekmektedir. Uzay/mekan ister maddi ister enerjetik olsun, kendi yapısını oluşturan komponentlerden hareketle her bilinç potansiyelinin birer form edinmesi ve bu formun konuşlanma koordinatları olan şakralarda konuşlanma enerjisi kullanarak konuşlanması gerekmektedir.

MUAYYEN BİR UZAY / ZAMANIN KONUŞLANMA KOORDİNATLARINA PARALEL OLAN UZAY / MEKAN KONUŞLANMA KOORDİNATLARI VE BUNLARA PARALEL OLAN UZAY / FORM KONUŞLANMA KOORDİNATLARI MEVCUTTUR.

Muayyen uzay/zaman konuşlanma koordinatlarında kendi konuşlanma enerjisini devreye sokup konuşlanan bilinç potansiyeli, o uzay/zamanla uyumlu olan uzay/mekan konuşlanma koordinatlarına kendi konuşlanma enerjisini devreye sokup konuşlandığı gibi, bu uzay/mekanın varlığına uygun uzay/formun konuşlanma koordinatlarına yine kendi konuşlanma enerjisini devreye sokup konuşlanabilmektedir. Sadece alfa zamanla alakalı form boyutuna ait konuşlanma koordinatı üçtür.

Alfa zamanla muhavece olan bilinç potansiyeli kendi mikro uydu bilinç karakterleriyle üç kıymette alfa nova formdaki üç konuşlanma koordinatında kendi konuşlanma enerjisini üç koldan, üç şakranın devinim kanal ve halkalarında devindirebilmektedir. Yani bilinç, kendi Öz enerjisini konuşlanma enerjisi niteliğinde kullanıp iç devinim kanalı ile devinim halkasında devreye sokamazsa mekanlaşıp form kazanamıyor.

Uzay/zaman aktivitelerinin etkisi altında bulunan gezegenler, galaktik uzaylar dahilindeki yıldız sistemlerinin elemanlarıdırlar. Her bir gezegenin fizyoşimik özellikleri o galaktik bütünlüğü oluşturan yıldız sistemlerinin varlıkta tutularak yaratılışını sağlamak için gereklidir.

Her gezegenin fiziği kendi kimyası ile varlıkta tutulabilmektedir. Barisferik oluşumlar gezegenin çekirdek yapısında muayyen bir spinsel devinimi sürdürürlerken merkez kaç kuvvetiyle içten dışa doğru hareket gösterirler. İşte bu içten dışa olan hareketleriyle her jeofizik tabakada fizyoşimik değişikliklere sebep olurlar. Gezegenlerin fizyoşimik özelliklerini tayin eden müessiriyet, gezegenlerin oto-kontrol sistemini devrede tutabilen organizmasal yapılarının bilincidir.

HER GEZEGEN BİR ORGANİZMADIR VE BU ORGANİZMANIN BİLİNCİ GEZEGENİN FİZYOŞİMİK ÖZELLİKLERİNİ TAYİN ETMEYE MÜSAİT PROGRAMLARLA YÜKLÜDÜR.

Gezegen fiziğinde hararet, rutubet, sertlik, yumuşaklık, renk gibi oluşumlar gezegen kimyasındaki reaksiyonlarla ortaya çıkar. Gezegen kimyasındaki reaksiyonlar da organizma bilincinde yüklü olan programların icabatlarına uygun olarak cereyan ederler.

Uzay/zaman aktivitelerinin etkisi altında bulunan her gezegen, bu aktivitelerin yoğunluklarına göre kendi organizma bilinçleriyle rezonanse olabilen bilinçlere madde kainatı çekirdek düzeninde sürdürdükleri deneyim, evrim ve görev planlarının yükselmesine yardımcı olan etkilerini yüklü bulundukları programların icaplarına uygun olarak sevk ederler.

Bir gezegeni aktivitesi altında bulunduran uzay/zamanın konuşlanma koordinatlarından biriyle süper kontak kurabilen bilinçler, konuşlanma enerjilerini kullanarak o koordinatta önce konuşlanıp sonra mekanlaşırlar. Bu mekanlaşmanın gerçekleşmesi, bilincin, gezegenin o uzay/zamanla uyumlu olan uzay/mekan konuşlanma koordinatında da önce konuşlanıp sonra mekanlaşmasını sağlar. Bir gezegenin konuşlanma koordinatında mekanlaşan bir bilincin o gezegenin fizyoşimik özellikleriyle alakalı kavramları oluşur. Ancak bundan sonra bu kavramların icaplarına uygun olan deneyimleri madde kainatı çekirdek düzeni ortamında sürdürebilecek duruma gelebilir.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM

Ö. Cenap Başman