Uzay Objeleri Arası İletişim Keyfiyeti

Uzay Objeleri Arası İletişim Keyfiyeti

Uzay; kendi varlığında yer alan objelerin birbirleriyle olan iletişim keyfiyetini duyarlı kılan ve makro sistemlerin stratejik konumlarına göre bu duyarlılığı özelleştirip yoğunlaştırabilen cevheri oluşun partiküllerinden meydana gelen bir oluştur.

Uzay, Süper güç boyutları dahilinde ve haricinde olmak üzere ikiye ayrılır. Süper güç boyutları dahilinde kalan uzay bölgelerinin varlığında süper güç boyutlarının haricine ulaşabilen pencere ve tünellerden meydana gelen iletişim yolları mevcuttur. Bu pencere ve tüneller Mutlak Yoklukça var olmanın ifadesine uygun olan varlardır. Varlıklarını çevreleyen süper güç boyutu dahili uzayından etkilenmemeleri için Mutlak Varlıkça var olmanın ifadesine uygun olan varlıkça meydana getirilen koruma kılıfları içinde korunurlar.

BU KORUNMA SİSTEMLERİNİN YAPILANMASI İÇİN KHARYANTASLARIN VARLIKLAŞTIRICI BİLİNÇ BOYUT KAVRAMINDAN İSTİFADE EDİLİR.

Uzay kendi varlığını oluşturan partiküllerin yoğunlaşma sabite ve frekanslarına göre bölge bölge ayrılır. Her bölgenin partiküler yoğunlaşma sabite ve frekansı farklıdır. Her bölgenin kendine özel hüküm sürebilecek bir zamanı mevcuttur. Bu zamanın partikülleri ile uzay partikülleri arasında bulunan partiküler afinite özelliği, uzay bölgesi içinde varlık göstermesi gereken zaman enerjisinin kendi orijinalitesini ayakta tutarak UZAY/ZAMAN ifadesiyle bilinen çift partiküler yoğunlaşma sabite ve frekanslarına sahip olan bir oluşumun ortaya çıkmasını sağlar. Bunun gibi her uzay bölgesinin kendine özel zamanın hükmüne tabi olabilen bir mekanı mevcuttur. Bu mekanın partikülleri ile uzay partikülleri arasında bulunan partiküler afinite özelliği uzay bölgesi içinde varlık göstermesi gereken mekan enerjisinin kendi orijinalitesini ayakta tutarak UZAY/MEKAN ifadesiyle bilinen çift partiküler yoğunlaşma sabite ve frekanslarına sahip olan bir oluşumun ortaya çıkmasını sağlar. Bunun gibi her uzay bölgesinin kendine özel mekanın varlığıyla mündemiç olan bir formu mevcuttur. Bu formun partikülleri ile uzay partikülleri arasında bulunan partiküler afinite özelliği uzay bölgesi içinde varlık göstermesi gereken form enerjisinin kendi orijinalitesini ayakta tutarak UZAY/FORM ifadesiyle bilinen çift partiküler yoğunlaşma sabite ve frekanslarına sahip olan bir oluşumun ortaya çıkmasını sağlar.

Sahip oldukları boyutsal keyfiyetlerle varlık gösterirlerken kendi varlıklarına ait olan enerjileri birbirlerine verir ve alırlar. Bu alış verişler Uzay bölgelerinde varlık gösterebilecek aktif bilinçlere zamanlı, mekanlı ve formlu olan yaşama imkanı sağlar.

İfadeleriyle bilinen boyutların oluşmasını sağlayan enerjiler birbirleriyle uyumlaşma özelliği gösterebilirler. Uyumlaşabilen enerjilerin kaynakları olan partiküller bir araya gelerek uzay/zaman.. uzay/mekan.. uzay/form nitelikli boyutlar içindeki boyutların meydana gelmesini sağlarlar. Cevheri oluş partiküllerinin bilinçlerin müessiriyet planları dahiline alınarak programlanması, bu oluşun değişik şekilselliklerde yapılanışına müsait koşul arz eder.

Her bir şekilselliğe sahip olan cevheri yapıların kendine özel olan boyutsal keyfiyetleri zaman, mekan ve form enerjilerinden istifade edilerek bilinçlerin programlayıcı aktiflik keyfiyetleriyle tanzim edilebilmektedir.

Çekirdek Dünya görev / evrim / deneyim ortamında bilinçler tarafından kullanılan mineral, bitki, hayvan, insan formlarının birer cevheri yapı olarak sahip oldukları kendi varlıklarına özel olan boyutsal keyfiyetleri, zaman, mekan ve form enerjilerinden istifade edilerek bilinçlerin programlayıcı aktiflik keyfiyetleriyle tanzim edilmiştir.

UZAY: Kendi varlığıyla kuşattığı cevheri yapıların boyutsal keyfiyetlerini kendi varlığıyla mündemiç olan zaman, mekan ve form enerjileriyle tanzim edilmesine yarayan kuşatıcı, bağlayıcı ve birleştirici keyfiyetlere sahip olan bir oluştur.

Bilinçler tarafından müessiriyet planına alınan partiküller, programizasyon işleminden geçirildikten sonra bir araya getirilip zaman, mekan ve form enerjilerinden istifade edilerek muayyen bir şekilselliğe sahip kılınırlar. Böylece bu cevheri yapıların uzayda yer alırlarken kendi varlıklarına zaman, mekan ve form veçheleri kazandırılmış olmaktadır.

Süper Güç Boyutları Teknolojisine ait terminolojiyle uzayın süper güç boyutları haricinde kalan kısmına DURULGAN UZAY, süper güç boyutları dahilinde kalan kısmına AKTİF UZAY denilmektedir. Her süper güç boyutunun kendine özel olan bir Aktif Uzayı mevcuttur. Aktif bilinçler ancak aktif uzayda form kazanarak bu forma uygun olan zaman ve mekan enerjilerini kazandıkları form enerjisine bağlayarak kazandıkları formdaki devinimlerini reaksiyon ve seyir nitelikleriyle uyumlaştırarak sürdürebilmektedirler. Aktif uzayın Sonsuz-Sınırsız Kaynağı Durulgan Uzaydır. Durulgan Uzay kendi değerleriyle Sonsuz-Sınırsız Uzay Bilinciyle birlikte hareket eder. Uzay Bilinci varlığında sonsuz-sınırsız koordinatların varlığını Kendi Arzusuyla durulgan olarak varlıkta tutmaktadır. Bu koordinatlardaki durulganlığın da aktifliğe dönüşmesi; Sonsuz-Sınırsız Uzay Bilincinden kaynaklanarak aktifliğe geçen Kha etkinliğe sahip bilinçlerin bu koordinatlarda Süper Güç Boyutları Teknolojisinin icaplarına uyarak Süper Güç Boyutlarını varlıklaştırmalarıyla olmaktadır.

KHA ETKİNLİĞİNE SAHİP OLAN BİLİNÇLER BİRER KADEME KUTUPLARI OLARAK KENDİ ETKİNLİKLERİNİ KUTUPLAR KUTBUNUN YÜKSEK TALİMAT VE MÜSADELERİNE UYARAK KULLANIP MUAYYEN UZAY BİLİNÇ KOORDİNATLARINDA MUAYYEN BOYUTSAL KEYFİYETLERE SAHİP OLAN SÜPER GÜÇ BOYUTLARINI OLUŞTURUP YARATABİLMEKTEDİRLER.

Her bir süper güç boyutunun Durulgan Uzay ve değerleriyle ihata olma keyfiyeti, Uzay Bilincinin Kendi Arzusundan kaynaklanmaktadır. Her bir süper güç boyutunun varlığında Durulgan Uzay’a açılan pencere ve tüneller bulunmaktadır. Bu pencere ve tünellerin varlıklarından geçerek Durulgan uzaya açılmak için Süper Aktif Dinginliğin Mutlak Aktiflikteki Dinginliğine ulaşmak gerekir. Aktif bilinçlerin kendilerini önce Sistemsel, sonra Nizamsal ve sonra Düzensel bir denge rayına oturtup, Kutuplar Kutbu’nun yaşamakta olduğu bu dinginliğe tırmanarak ulaşmaları gerekir. Bu tırmanışta en büyük destek Kutuplar Kutbundan verilmektedir. Kutuplar Kutbu beyinsel olduruş ve yaratılış gücünü kullanırken kendi varlığına doğru tırmanmakta olan her Kademe ve Merhale kutbunun Çekirdek Dünya’da bulunan mikro ve makro bilinç uyduları üzerinde gösterdiği tasarrufları kaile almaktadır.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM

Ö. Cenap Başman