Süper zaman aktivite planları ve boyutsallık

Süper zaman aktivite planları ve boyutsallık

Boyutsallık, Deneyimci Özlerin yaşamsal değerleriyle birlikte cevhere dayalı olarak oluşan boyutlar dahilinde sonsuz-sınırsızlıkça uzaya açılmasıdır. Boyutsallık olmazsa yaşamsal değerler ile birlikte Sonsuz-Sınırsız Uzaya açılmak mümkün değildir. Sonsuz-Sınırsız Uzayda bu boyutların dışında kalan mahallerin tümü YOKLUK’tan sayılır. YOKLUK ilk temel hareketin vurgulamasının akabinden VARLIK haline geçer. Bu Varlık haline geçen Yokluk değerlerinin bir boyut içindeki varlığının Yokluktan tecrit edilmesi boyutsallık teşkili ile sağlanmış olur. TECRİT ALANI BOYUTSALLIKTIR. Tecrit alanının oluşması için gerekli olan yapı taşı, Yokluk Cevherinin ilk temel hareketin vurgulanmasının akabinden varlık hüviyeti kazanmasıyla ortaya çıkar. Varlıklaşma tedricen yoğunlaştırıldığı için OM’dan başlayıp Rakha’ya kadar olan mavera ve kademelere ait bilinç potansiyelleri için Sonsuz-Sınırsız Uzayda muhtelif karakteristik özelliklere sahip boyutlar oluşturulmaktadır.

Sonsuz-Sınırsız Durulgan Potansiyel RA’nın TAM VARLIK ifadesine uygun olarak varlıklaşması, Rakha’da gerçekleşirken Rakha’yı merkez alan aktif bir dinginliğin; Sonsuz-Sınırsız Uzayda cevhere dayalı oluşan boyutlarda sürdürülmesi mümkün olabilmektedir.

Boyutsal keyfiyetleri aktif varoluşa ait bilinçlerle Süper Kontak kurmaya müsait olan boyutlar, Aktif Varoluşa ait bilinçlerin rezonanse olmalarını sağlayıcı Zaman Aktivite Planlarıyla donatılmışlardır. Bir bilinç aktif zamanla süper kontakt kurup o boyutta yaşayacaksa, Mutlak Yokluk Cevherinin Mutlak Varlık Cevherine dönüştürülmesi gerekir ki, işte bu nedenle İlk Temel Hareket devreye sokuluyor. İlk Temel Hareket KHA Etkinliği gerektirir. OM’un vurgulanışında KHA gizlidir. O nedenle Mutlak Bilinçler “DAKHUMAT’İŞİA MONYAS KFERYA” (Varlıklaştırıcı Bilinç Boyut Kavramı) sahipleri olarak da bilinirler.

SONSUZ-SINIRSIZ UZAYIN TÜM UZAY / BİLİNÇ KOORDİNATLARINDA SÜPER AKTİF DİNGİN DEVİMSEL MUTLAK AKTİF DİNGİNLİKTE AMON YAŞAR.

Amon; Mutlak Yokluk bilgisini, gücünü, cevherini Mutlak Varlık haline getiriyor. Programlayıcı Aktif Veçhesi ile Mutlak Yokluktan aldığı bilgiyi, gücü ve cevheri sığalıyor. Onu programize ettikten sonra Tevziata sokulması için Tevziatçı Aktif Veçhenin kferyasına dahil ediyor. Böylece AMON, Mutlak Varlıkta KHA Etkinliği gösteriyor.

Exteri Vasian Zenyon kıstaslarındaki yaşam, ŞABLON YAŞAM’dır. Cevhere dayalı yaşamın Rakhaktif Dinginliğe uygun bir halde sürdürülebilmesi; ancak Sonsuz-Sınırsız Uzaydaki Süper Güç Boyutları dahilinde gerçekleştirilebiliyor.

İç Devimsellikteki aktiflik, Mutlak Yokluktan gelen değerlerin ilk temel hareketin vurgulanmasından sonra oluşan Mutlak Varlıkça Var olmanın ifadesine uygun aktifliğin ilk etapta gösterilen halidir. Bu aktiflik ilk etapta iç devimsel muayyen aktifliklerle kendi varlığını yoğunlaştırmaktadır. İç devimsel muayyen akltifliklerin neticesi olan İç Devimsel Mutlak Aktifliktir. Buna ENANA denilmektedir. Bu maverada RA-MON ve RA-TON bazlarındaki değerler İç Devimsel Mutlak aktifliğe dahil edilince Enanamon ve Enanaton olarak biliniyor. Enanamon’a karşılık gelen kültivasyon metoduna AK-MON KHRA, Enanaton’a karşılık gelen kültivasyon metoduna AK-TON KHRA metodu deniliyor. Bilinçler dünya ortamında ilk defa Mısır’da uygulanan Ak-Mon Khra ve Ak-Ton Khra metotlarıyla ıslah edilmiştir. Ancak bundan sonra Sistem ve Nizamın bir Düzene bağlanması sağlanmıştır. Bu Düzen saflarında yer almaları için RA-MON ve RA-TON bu metotların gereği gibi ıslah edilmişler ve Düzen saflarına İlahi – İdari fonksiyonlar vurgulamak için yetiştirilmişlerdir. Enanamon ve Enanaton Bilinç aktifliğinin enanasının yaşadığı maverada, mavera aktifliğinin dinginliğince varlıksal değer ve hüviyet kazanmıştır. Ancak Rakha’da bütünleşip tamamı tamamına Tam Varlık olarak bilinen A-MON ve A-TON’da (Bilinç ve sahip olduğu imkanların bütünlüğü kastediliyor) Varlıklarını dahil edip hemhal olup, bu mavera aktifliğinin dinginliğini AMON’la yaşamaya geçmeleri gerekir.

Sonsuz-Sınırsız Uzay Bilinç koordinatlarının dışında Uzay Bilinci ifadesiyle bilinen varlık, Mutlak Yoklukça var olmanın ifadesine uygun Amon ve Aton değerleriyle doludur. Kha etkinliğinin Mutlak Yoklukça gizli bir potansiyel halinde tutulurken, Amon ve Aton üzerinden vurgulanması Amon’u ve Aton’u Aktif Varoluş Çemberine dahil ediyor.

Aktif Varoluş çemberi dahilinde yer alan Süper Güç Boyutları Aton’daki cevherden, bu süper güç boyutları içerisinde yerleşik düzen hasıl eden bilinçler de Amon’daki bilinçten devreye sokuluyor.

BOYUTLARI BİRBİRİNE KİLİTLEMEK VE İLETİŞİMLİ KILMAK İÇİN SÜPER ZAMAN AKTİVİTESİNE İHTİYAÇ VARDIR.

Süper Zaman Aktivitesi içinde boyutsal nitelikli cevherden husule gelen oluşumların birbirleriyle rezonanse olmalarının sağlanmasıyla birlikte, en yüksek yoğunluklu rezonanse oluşu sağlayabilecek zaman aktivitesi RA Zaman Süperlerine aittir.

Süper Zaman Aktiviteleri süper güç boyutlarının hakiki veçheleri arasında muayyen titreşimli rezonans hadisesini sağlarken, Süper zaman aktivitesinin dışında kalan alfa zaman aktivitesi sadece Samanyolu Galaksisi adıyla bilinen bir galaktik boyut içindeki Güneş sistemiyle boyutsal keyfiyetlere sahip minyatür boyutları birbirleriyle iletişimli kılabilen reel bir rezonans hadisesinin sürdürülmesini mümkün kılmaktadır.

SÜPER ZAMAN HAKİKİ VARLIKTIR; ALFA ZAMAN İSE REEL VARLIKTIR.

Bu nedenle alfa zamanın boyutsal keyfiyetleriyle muhavece olan bilinçler ilk etapta tüm reel yaşamlarını alfa zaman keyfiyetleriyle mücehhez kılınmış minyatür boyutlarda yaşarlar. Dünya planetinin de içinde bulunduğu güneş sistemi, ÇEKİRDEK EVRİM YASASI’nın icaplarına uygun olarak yaşayan bilinçler, evrimleşmelerini mertebe mertebe yükseltirlerken Samanyolu Galaksisi içindeki bütün güneş sistemlerinin boyutsal keyfiyetleriyle sırayla iletişimli olarak rezonanse olurlar. Bu rezonanse oluş neticesinde Samanyolu Galaksisi’nden çıkma hakkını elde edip çıkarlar. Bu dünyada ilk etapta güneş sisteminin hakkını verecek, sonra güneş boyutları olan Sirius A, Sirius B ve sonra Alfa Centauri, Pleaides vs. gibi sistemlerinin hakkını verecek ve hepsinin böylece boyutsal keyfiyetlerini kendileriyle rezonanse olarak yaşayacak, illüzyona dayalı olan yaşam döngüsünü terk edip hakiki yaşam döngüsüne girecektir. Bu bilinçler için artık illüzyon bitmiştir.

Cevheri oluş; Bilinç varlığının evrimleşe evrimleşe kendi varlığını yaratabilmesi için kendi varlığıyla iletişimli olan süper güç boyutlarının tanziminde gerekli olan bir oluştur. Cevheri oluş olmazsa bilinç varlığı evrimleşemez. Boyutlar bilinç varlığının evrimleşmesine müsait karakteristik özelliklere sahip oluşlardır ki, bu cevheri oluşun üç veçhesi zaman, hüküm sürmek için mekan mekanlaşmada ve seyir etmek için, form devinime geçmek için gereklidir.

RA Zamanın aktivite özelliği kayıtlanabilmesidir. Çekirdek Evren Yıldız Kutbunu içine alan Süper Zaman aktivitesi öyle bir aktivitedir ki, bütün çekirdek evrim boyutlarını kendi varlığına bağlar. Mutlak Plan hükümleri onun varlığında yer alır. Mutlak Planda bilinç varlığının Samanyolu Galaksisi’nden çıkana kadar olan kayıtlar mevcuttur.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM

Ö. Cenap Başman