Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki seksüel saptırıcı negatif etkileri

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki seksüel saptırıcı negatif etkileri

NEGATİF UZAYLI GRUPLARI SIRALARKEN İLK ETAPTA ORENTAKTİF (KÖLELEŞTİRİCİ AKTİFLİK) KARAKTERLİ BİLİNÇ POTANSİYELLERİNİN LİDERLEYİCİ-LİDER OLUCU KEYFİYETLERİNE BAKILARAK BİRİNCİ SIRADAKİNE ORİON GRUBU (GRİLER) DENİYOR. İKİNCİ SIRADA NAKARİON GRUBU, ÜÇÜNCÜ SIRADA AMERİON GRUBU, DÖRDÜNCÜ SIRADA ZENTARİON GRUBU, BEŞİNCİ SIRADA PENTARİON GRUBU MEVCUTTUR.

Orion grubunun dışındaki bütün gruplar, kendi bağlı bulundukları Asli Bilinç Boyut Kavram Koordinat Düzeninden güç alıp, kendi aslen sahip bulundukları uzmanlık doğrultusundaki fonksiyonları devreye sokabilmekte ve Madde Kainatı Çekirdek Düzeninde, kendilerine bir özel aktivasyon planı oluşturduktan hemen sonra Orion’ a yönelik tavırlanmalar alabilmektedirler. Her bir grup bunu yapmaktadır. Her bir şeytani grup; özel olarak oluşturdukları birer aktivasyon planında Orion’u hedeflemektedir. Orentaktif karakter (köleleştirici aktiflik) herbir dejeneraktif bilinç potansiyelinin muhavece olmak istediği, arzuladığı bir karakter olmaktadır.

Orion; özel olarak tanzim ettiği aktivasyon planında merkezde kendi oğulunu kilitledikten hemen sonra merkeze bağlamayı ilk etapta tercih ettiği Nakarion’u, ikinci etapta Amerion’u, üçüncü etapta Zentarion’u, dördüncü etapta Pentarion’u bağlamaktadır.

Her bir aktivasyon planı “Buud” lardan oluşmaktadır. Her bir Negatif Uzaylı Grubun oğulu, Madde Kainatı Çekirdek Düzeninde kendine özel bir aktivasyon planı oluşturduktan hemen sonra, bu özel aktivasyon planının buudlarına diğer Negatif Uzaylı grupların oğullarını ilk etapta kilitlemeyi tercih etmektedir. İkinci etapta ise akidlilerini tercih etmektedir.

Örnek olarak vereceğimiz; Orion Grubuna bağlı bir oğulun kendine özel bir aktivasyon planı oluşturduktan hemen sonra, ilk etapta tercih ettiği Nakarion grubunun oğullarını çok özel buudlara yerleştirmek üzere onlara temayül ettiğidir ki bunun sebebi; Orenta Karakterli Bilinç Potansiyelleri olarak kibirlik, yükseklik kompleksini yaşadıkları için kendilerini bu olguyla muhavece edip; bu olguyla yaşamaya ve aynı şekilde yaşattırarak deneyimlemeye sürüklemekte ve kendilerine bu grubun oğullarından muayyen bir potansiyelde köle tayin etmektedirler. Bir obsedör ajan; ister maddi bedenli olsun ister maddi bedensiz, kendi obsasyon alanı dahili içerisine girebilecek obsesif ajanları kendisi tayin edip, o obsasyon alanına kilitleyebilmektedir.

Obsasyonun akabinden göksel veya yersel planda hareket eden dejeneraktif bilinç potansiyeli, artık o obsedör ajanı (obsasyona uğrattığı ajan) kendi obsedör keyfiyetleri doğrultusunda kontrolize edebilmekte, sevk ve idare edebilmektedir. Yani kısaca, onu kendi tahakkümiyeti altına alıp kontrol bazında kullanabilmektedir. Gelmiş geçmiş Çekirdek Dünya Uzay/Zaman Dönemlerinde devreye sokulan Rabsal, Ruhsal Tedrisatlarda bu konuya çok temas edilmiştir. Gerek Rabsal, gerek Ruhsal Terminolojik Sistem kayıtlarından devreye sokulan manaların tatbikatçıları olan Mürşitler, Veliler, Peygamberler, Alimler tarafından işlenmiş olan bu konu; şimdi Aktif Varoluş Teknolojisi Öğreti Platformunda bu Uzay/ Zaman Döneminde Teknolojik Terminolojik Sistem kayıtları emsal alınarak, Yüce Bilgelik koordinatlarından akışa geçirilen manalarla işlenmektedir. Bu konuyla alakalı cereyan eden bir çok hadiselerle yüz yüze gelmiş veya bir şeyler duymuş olabilirsiniz.

Mesela; bu kişi şeytanlaşmıştır. Onu şeytan istila etmiştir, şeytanı kovalım, bu hoddamlıdır. Bu cincidir vs… Bütün bunların aslı nedir? Göksel planda hareket eden bir obsedör varlık; dejeneraktif koordinat düzeninden güç alarak insan denilen deneyim odağında devinim yapan bilinç potansiyelini kendi tahakkümiyeti altına alıp onu kontolizasyon altında tutma olgusudur.

ORİON’UN SAHİP BULUNDUĞU KARAKTER; HER DEJENERAKTİF BİLİNÇ POTANSİYELİ TARAFINDAN HEDEFLENEN MERKEZİ DEJENERAKTİF TEK KARAKTERDİR.

Orion’un sahip bulunduğu yüksek teknolojinin imkanları, her negatif uzaylı grubun ilgisini çekmekte ve bu imkanlardan istifade etmek amacıyla Orion’un her mahiyetteki isteğini yerine getirmek için bir diğerleriyle yarışa girmektedir.

Amenta-Orentaktif (SEKSÜEL SAPTIRICI KÖLELEŞTİRİCİ AKTİF) karakter kombinasyonunu benimseyen ve deneyimlerini, artık aslen bağlı bulunduğu Amerion koordinat düzeninden güç alıp, aslen sahip bulunduğu dejeneraktif teknolojik uzmanlık doğrultusunda devreye sokan Amerion’a ait bir oğul, Madde Kainatı Çekirdek Düzeninde kendisine özel bir aktivasyon planı oluşturduktan hemen sonra bu planın buudlarına kilitlemeyi tercih edip kilitleyeceği grup akitlileri, Orion olacak ve bu özel aktivasyon planının merkezi koordinatına da kendisi yerleşmiş olacaktır. Burada “Bir Amerion oğulu nasıl oluyor da bir Orion oğulunu tahakkümiyet altına alıyor?” diye Sorulabilir. Ama burada bir tahakkümiyet altına alma durumu söz konusu değildir. Burada Amerion oğulu, kendi aslen bağlı bulunduğu koordinat düzeninden güç alıp, kendi sahip bulunduğu teknolojik uzmanlığı doğrultusunda deneyimlerini sürdürmekteyken ikinci olarak yaşayarak deneyimlemek istediği, Orentaktif karakterin varlığıyla muhavece olabilmek için Orion oğullarına yönelik temayülü ve onlarla birliktelik hasıl etmesi söz konusudur. Bu akrabalık, dostluk, arkadaşlık, iş yeri muhataplığı, iş arkadaşlığı veyahut da daha başka birliktelik mahiyetleri olabilmektedir. Ama, eninde sonunda, mutlaka Amerion oğulu yaşayarak deneyimlemek istediği Orentaktif karakterle muhavece olabilmesi için bir Orion oğulunu kendisine yakın hissedecek ve ona doğru temayül edecek, onunla dostluk yapacaktır. Burada genel vurgulanmak istenen; Birliktelik hasıl etmektir. Siz bu muhataplıklara nasıl isim verirseniz verin bunun sonunda bir ahbaplık doğacaktır. İşte bu ahbaplık esnasında Orentaktif Karakterle muhavece olmak isteyen Amerion oğulu, Orion oğuluyla birliktelik hasıl ederken onun karakteriyle muhavece olup, deneyimlerini Orentaktif Karakterli olarak ikinci etapta sürdürmeye geçecektir.

Hiçbir negatif uzaylı uzman topluluk, Orion Teknolojisi’nin vurgulanmasında kılavuz olucu fonksiyon arzeden Orion Teknolojik Sistemleri’nin icaplarına uymadan performanslı faliyet gösteremez.

Her bir Negatif Uzaylı Uzman Topluluğun kendine ait bir prosedürü vardır. Bu prosedürler bir Merkez; Ana Prosedüre bağlıdır. Bu prosedür; Orion Yönetim Komiteliği tarafından hazırlanmıştır. Dejeneraktif bazda hareket eden bütün toplulukların devrede tuttuğu her bir prosedürün bağlı bulunduğu bu prosedüre; MERKEZ ANA YÜKÜMLÜLÜK PROSEDÜRÜ denmektedir.

Herhangi bir Negatif Uzaylı Gruba dahil olan bir birim; Madde Kainatı Çekirdek Düzeninde hareket ederken, kendi aslen bağlı bulunduğu Dejeneraktif Bilinç Boyut Kavram Koordinat Düzeninden güç alırken, kendi teknolojik uzmanlığı doğrultusunda deneyimlerini sürdürmektedir. İşte bu esnada ikinci olarak yaşayarak deneyimlemek istediği dejeneraktif bir karakter vardır ve bu karakterle kendi asli karakterini bir araya getirmiş bir kombinasyon oluşturmuştur. Bu kombinasyona uyumlu olarak hattı hareketini tanzim edip buna göre fonksiyonlarını vurgularken ŞEYTANİ KEŞİFLEYİCİ UZMANLAR BİR’LİĞİ, bu birim bu fonksiyonları nasıl ve hangi prosedüre göre vurguluyor? Burada keşiflenerek tespit edilen ortadaki kombinasyondur. Yani Dejeneraktif Bilinç Potansiyellerine ait karakter kombinasyonu. Böyle bir durumda hem asli prosedür gereği aslen yaşanması gereken olguları yaşıyor, hem de tali. O esnada bu birim evrimleşiyor, deneyimliyor ve kendi deneyim mahiyeti itibariyle bu deneyim statüsüyle alakalı olgular çerçevesinde evrimleşiyor, görev icra ediyor ve o esnada bu görevi yaparken de fonksiyonlarını vurguluyor. Bu fonksiyonları vurgularken uyduğu prosedürler; aslen bağlı bulunduğu Bilinç Boyut Kavram Koordinat Düzeniyle alakalı prosedüre uyumludur. Bir de ikinci olarak yaşayarak deneyimlemek istediği bu grup ne ise ona uyumlu olan bir prosedüre uyumludur. İşte her ikisi ele alınıp bakılınca bu birimin Ana Merkez Şeytani Yükümlülük Prosedürüne uygun boyutlar çerçevesinde hareket edip fonksiyonlarını bu şekilde nizami olarak vurguladığı görülmektedir.

AMENTAKTİF FONKSİYON VURGULAYABİLEN DEJENERAKTİF BİLİNÇ POTANSİYELLERİ, İLK ETAPTA BU FONKSİYONLARI VURGULAMANIN KİBİRLİĞİNİ YAŞAMAKTA; DAHA SONRA BU KİBİRLİK OLGUSUNUN KENDİLERİNE KAZANDIRDIĞI KEYFİYETLER DAHİLİNDE KÖLELEŞTİRME FONKSİYONLARINI KENDİ ASLEN BAĞLI BULUNDUKLARI ŞEYTANİ PLANIN FONKSİYONLARINA İLAVETEN VURGULAMAYA GEÇEBİLMEKTEDİRLER.

Dejeneraktif Bilinç Boyut Kavram Koordinatları arasında Çekirdek Dünya Deneyim Platformundaki Deneyim Prototiplerinin oldukça yüksek yoğunlukta ilgi duydukları ve daha sonra kilitlenerek güç aldıkları koordinat Amerion’a ait bulunmaktadır. Amerion; Çekirdek Dünya Deneyim Platformunda tanzim ettiği Merkezi Koordinat Düzenindeki kilit noktalara, Çekirdek Dünya genelindeki bütün Amentaktif Karakter bazlarında reaksiyon gösteren deneyim prototiplerini kendi varlığına bağlayabilecek etkinliğe sahip deneyimli uzman oğullarını yerleştirmiştir. Amentaktif Karakterli Strajetik konumdaki bu oğullar; Seksüel Sapkınlıkça Süper Şeytanlık hallerini yaşayarak yaşatabilen deneyimli uzman bilinçler olarak, insani kavramca kavranılamayan dejeneraktif fonksiyonlar vurgulayabilmektedirler.

Amerion’a ait oğullar (seksüel saptırıcı negatif güç odakları); Orion’un yüksek teknolojik imkanlarından istifade ettirilen üçüncü dejeneraktif guruba dahil olup; kendi bağlı bulundukları şeytani asli bilinç boyut kavram koordinatlarından güç alarak, aslen uzmanları oldukları seksüel sapkınlık mahiyetlerinde deneyimlerini sürdürürlerken; bir yandan da dejeneraktif karakter kombinasyonlarını oluşturduktan hemen sonra; ikinci etapta barbarlık, zorbalık, zulüm edicilik olgularını deneyimlemeye geçmekte ve bunun akabinden kendi uzmanlık mahiyetleriyle birlikte sadizimle karışık seksüel sapkınlık olgularını yaşayıp yaşatmaya geçmektedirler.

DENİLEBİLİR Kİ AMERİON GRUBU, MADDE KAİNATI ÇEKİRDEK DÜZENİNDE OLDUKÇA YOĞUN BİR TRANSFERASYONU SAĞLAMAK İÇİN KENDİSİNE MÜSAİT ORTAMLAR BULABİLMEKTEDİR. NEDEN? ZİRA MADDE KAİNATI ÇEKİRDEK DÜZENİNDE (DÜNYA GEZEGENİ) SEKSÜEL SAPKINLIĞA EĞİLİM ÇOKTUR.

Madde Kainatı Çekirdek Düzeni: Deneyim / Görev / Evrim Platformu olarak, ister habis, ister selim hangi karakterde olursa olsun her bilincin ilgi duyduğu ve deneyimlerini sürdürmekte iken kendi bağlı bulundukları planların yükümlülük prosedürlerine uygun mahiyetlerde görev icraa ettikleri ve böylece evrimleştikleri bir ortamsallık arz etmektedir.

Dostlarım bakın görüyorsunuz ki, olgular yaşanıyor. Olguları yaşayanlar, bu olguların mahiyeti itibariyle deneyimlerini sürdürüyor. Ve bu esnada kendilerine tanzim ettikleri deneyim platformuna dahil edebilecek oldukları birimlere, yaşadıkları olguları yaşatabiliyor. Yaşayan yaşatır. Burada iyi olanı yaşayıp yaşatmak lazımdır. Nasıl ki Orion’un istediği, arzu ettiği frekans ve mahiyette yaşayan bir birim kötü olanı yaşayıp yaşatıyor; ve Feth-i Zulmani’yi gerçekleştirmek isteyen Orion’a hizmet ediyorsa; sizlerde dostlarım Sirius’a bağlı birer tatbikatçı ve temsilci olan birer görev/icraat ünitesi olarak iyi olanı yaşayıp yaşatmanız gerekir. Ve böylece bizlerin amacı olan Feth-i Nurani gerçekleşecektir. Yaşamadan yaşatamazsınız. Yaşayın ki yaşatasınız. Bunun kaidesi böyledir. Çekirdek Dünya Rabliği bu durumu şöyle vurguluyor: “arınan arıtacak, yaşayan yaşatacak, alan verecek, veren alacak”.

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın