Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki köleleştirici negatif etkileri

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki köleleştirici negatif etkileri

ORENTAKTİF KARAKTER: Dünya Deneyim ortamında deneyim yapan Bilinçlerin Rabsal Terminolojik Sistem kayıtlarındaki Bilgiyle ENANİYETE KAPILMA-ŞİRKE DÜŞME gibi ifadelerle vurgulanan ve KİBİRLİLİK haliyle kendini belirten çok tehlikeli bir karakteridir. Bu karaktere sahip olan bilinçler “BİR DİĞERLERİ” olarak Bütünsel BİR’lik Sırrına aykırı tarzlarda değerlendirdikleri Bilinçleri, Çekirdek Dünya ortamında obsasyon altına alarak köleleştirmek istemektedirler. Orentaktif Karakterli Güç Toplulukları Atlanta RA Terminolojik Sistemde Orion Grubu olarak kayıtlıdır. Daima Çekirdek Galaksi dahilinde hareket edebilen Orion Grubu; kendi karakterine uygun olan gezegenlerin ve uyduların iç ve dış katlarında yerleşim ve yönetim amacıyla değerli olan teknolojik aygıtlarla tesisler tanzim etmiş ve diğer grupları kendi varlığına bağlamıştır.

Dejeneraktif Bilinç Potansiyelleri içinde Liderleyici-Lider Olucu keyfiyete sahip bulunan Orion Grubu, diğer dejeneraktif potansiyelleri kendi karakterlerine uygun tarzlarda köleleştirerek varlığına bağlamıştır. Bu duruma göre her dejeneraktif Bilinç potansiyeli hangi karaktere sahip olursa olsun Oriona bağlı olarak bir köle gibi hareket etmektedir.

Liderleyici-Lider Olucu Keyfiyete sahip olan Orion’u oluşturan bilinç potansiyelleri muayyen dönemlerde Dünyada çok yüksek Medeniyetlerin liderleri olan Khamonların çürüğe ayrılmış olanlarıdır. Bunlardan bazıları Dünya İnsanlığı tarafından Hitler, Napolyon, Yezit, Ramses, Nemrut gibi isimlerle bilinmektedirler. Bunların gelmiş-geçmiş Çekirdek Dünya Uzay/Zaman Dönemlerinde Dünya sahnesinde toplumları nasıl KÖLELEŞTİRMİŞ olduklarını ve Bilincin Orenta Karakterine uygun olan tarzlarda nasıl hareket ettiklerini, Orion’un burada birer tatbikatçısı ve temsilcisi olarak nasıl Orentaktif Karakterli fonksiyonları devreye soktuklarını birer birer açıklayacağız.

Dejeneraktif Bilinç Potansiyelleri içinde Liderleyici-Lider Olucu keyfiyete sahip olan ORİON, diğer Dejeneraktif Bilinç Potansiyellerini kendi karakterlerine uygun tarzlarda köleleştirebilmektedir. Köleleştirme eylemselliği, daima bilincin kendi doğasallığının genel karakterine uygun düşmektedir.

DEJENERAKTİF BİLİNÇ POTANSİYELİNE AİT KARAKTER DAİMA ORİON YÖNETİM KOMİTESİ TARAFINDAN KÖLELEŞTİRME EYLEMSELLİĞİ ESNASINDA BAZ OLARAK ELE ALINMAKTADIR.

Bu duruma göre her Dejeneraktif Bilinç Potansiyeli; hangi karaktere sahip olursa olsun, bu karakter bazında köleleştirildiği için Orion’a bağlı olarak bir köle gibi hareket etmektedir. Kendilerine “siz Orion’un kölesi olmuşsunuz” deseniz. Size buna karşılık, “hayır biz Orion’dan teknolojik imkan alıyoruz. Biz Dünyayı zaptedeceğiz ve Orion bize vadettiği yerleri verecek” diyeceklerdir. Bu dejeneraktif bilinç potansiyellerinin oluşturduğu grupların Dünyada kendilerine ait Merkez Koordinat Düzenleri mevcuttur. Mesela Amerion Grubuna ait Merkez Koordinat Düzeni, İskandinav yarım adasıdır. Buna bağlı olarak Haiti yan koordinat düzenidir. Zentarion için Moğolistan Merkez Koordinat Düzeni olarak belirlendiği gibi Pentarion için Japonya ve Güney Amerika Merkez Koordinat Düzeni olarak belirlenmiştir. Orion; bütün Şeytani gruplara Dünya üzerinde belirlenen bu yerleri vermeyi vadetmiştir. Ancak verecek mi? Hayır zira Dejeneraktif Bilinç potansiyellerinin arasında yeralan Orentaktif karakterli olanlar kendileri dışında hiçbir bilinç potansiyelini dejeneraktif olsa da kaale almaz. Orion’un bir Fetih Projesi vardır. “ORİON ÇEKİRDEK DÜNYA FETİH PROJESİ”. Orion, bu projenin icapları doğrultusunda hareket eden her fetih örgütünü biraraya getiriyor. Ve ilk etapta kendi oğullarından, Orenta Karakterli bir aktivasyon planı tanzim eden Orion, daha sonra bu aktivasyon planına diğer grupların oğullarını bağlıyor. Bu oğullara da akitli olanları bağlıyor.

ŞEYTANİ OĞULLAMA SİSTEMİ‘nin icaplarına uygun olarak Madde Kainatı Çekirdek Düzeninde bedenlenen Oriona ait Bilinç Potansiyelleri birer Orion oğulu olarak sahip bulundukları karakter doğrultusunda, kendi uzmanlıklarına uygun hareket gösterip çok önemli kuruluşlarda mevki sahibi olabilmekte ve ilk etapta Nakarion’a ait oğulları köleleştirerek kendi varlıklarına bağlayabilmektedirler. Bu bağlanmanın deneyim boyutsallık keyfiyetleri bazındaki görüntüsü “ÖZEL KORUMACI-BODYGUARD” pozisyonunda olmaktadır.

DECCAL SÖZCÜĞÜNE UYGUN OLAN TARZLARDA İLAHİ SAYGINLIĞA ZEVAL DÜŞÜREN HER BİRİM; ÇEKİRDEK DÜNYA DENEYİM / GÖREV/ EVRİM PLATFORMUNDA DECCALİZMİN BİRER TEMSİLCİSİ VE TATBİKATÇISIDIR.

Her birimin kendi özü; ilk etapta İlahi Saygınlıkça varlık göstermektedir. Ancak birim kendi Özünün ilk etapta kendi kabullenişine saygı gösterip kendinden kendine Mesihini devreye sokup kendine Mesih olmazsa Deccal olur. En başta korkunç olan Deccaller Orion’a aittir. Bunlar Orion Deccalleri olarak bilinmektedirler. Onun arkasından Nakarion Deccalleri gelir. Sonra Amerion Deccalleri ve Zentarion-Pentarion Deccalleri gelir. Deccal denilince sadece Orion’a ait Deccaller akla gelmemelidir.

DECCALİZM, DEJENERE OLMASININ AKABİNDEN BU DEJENERASYON KARAKTERİNE UYGUN OLAN TARZLARDA TERS FONKSİYON GÖSTEREN BİLİNCİN DEJENERAKTİF VARLIĞIYLA SERGİLENMEKTEDİR.


Deccalizm, ilk etapta Dejeneraktif bir Bilinç potansiyelinin Köleleştirme eylemselliği ile kendi varlığını gösterir. Buradaki Deccalizm, Khamon ifadesine uygun olan Bilincin kökeninde mevcut olan Liderleyicilik-Lider oluculuk keyfiyetine dayanır. İlahi saygınlığına zeval düşürmeksizin Liderleyicilik-Lider Oluculuk çok makbul bir olgudur. Ancak bunun kutbiyetini değiştirmesinin akabinden; Deccalizme uygun olan veçhesi ortaya çıkar. Orion 21’leri Khamon çürüğüdür. Khamonlar kutbiyetlerini değiştirince Bilinç kökenlerinde mevcut olan Liderleyicilik, Lider Oluculuk keyfiyeti yine aynı tutum içerisine girer. Ancak daha önce pozitif amaca hizmet ederken, kendi özünün İlahi Saygınlığına zeval düşürmeden hareket ederken, artık negatif amaca hizmet ediyor. Ve kendi özünün İlahi Saygınlığına zeval düşürüyor. İşte bu sırada Deccalizm veçhesi ortaya çıkmış oluyor.

Deccal denildiğinde bunun; kendi Özünün ilahi saygınlığına zeval düşürerek çürüğe ayrılmış, çürük olma frekansı dejeneraktif bilinç boyut kavram koordinat düzeninin tatbikatçıları tarafından onaylanmış ve böylece bu düzenin koordinatlarına kilitlenebilecek hale gelmiş bilinç potansiyeli olduğu bilinmelidir.

Orion, Nakarion, Amerion, Zentarion, Pentarion hangi dejeneraktif gruptan olursa olsun kısaca, kendi özünün ilahi Saygınlığına zeval düşüren Bilinç potansiyeline Deccal denir. Bunların arasında ORİON DECCALLERİ EN ŞERLİSİDİR. ZİRA KÖLELEŞTİRİR. Tahakkümiyet altına alır. Sonsuz-Sınırsız Bilinç Bütünselliğinden olduğu halde, her bir parçanın Sonsuz-Sınırsız Bilinç Bütünselliğinde kendi sahip bulunduğu Özgür İrade Serbest Kullanım Keyfiyetine istinaden hareket etme serbestiyetini kısıtlar. Pranga altına alır.

Her bir bilinç potansiyeli, doğasallığının genel karakterine uygun olarak, Özünden sahip bulunduğu özgür irade serbest kullanım keyfiyetine istinaden, özgürce hareket edip öz keyfiyetler zincirindeki keyfiyetlerin sonsuz-sınırsız manalarınca öz tecelliler boyutu olan dünya ortamında tecelli edemiyorsa, bunu kısıtlayan bir amil varsa orada mutlaka Deccalizm vardır. Deccalizmin bulunduğu ortamda mutlaka bunun karşıtı olan bir olgu da mevcuttur ki bu da Mesihizm’dir.

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın