Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki büyücü, nazar edici, sihir edici negatif etkileri

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki büyücü, nazar edici, sihir edici negatif etkileri

Orion Grubuna bağlı olan büyücü, nazar edici, falcı, sihir edici güç topluluğu kendi varlığıyla alakalı teknolojik uzmanlığı doğrultusunda Çekirdek Dünya üzerindeki İnsansal Toplumları, sahip olduğu uzmanlığa dayalı olan tarzlarda etkileşim altına alarak dejenere etmede; cevheri, bilgiyi ve gücü Bilincin PENTAKTİF KARAKTERİNE uyumlu olan tarzlarda kutup değişimine uğratmaktadır.

Doğasal Bütünlükte sahip bulundukları kendi karakterlerine uygun vasıtalık mahiyetleriyle kullanmaları gereken insani ve hayvani robotik kalıpları Büyü, nazar, fal, sihir etkileşim olma frekansına uygun olan tarzlarda sapmaya uğratan Pentarion Grubu; kendi gruplaşım frekansına uyan Birimleri muayyen bir kodla kendi varlığına bağlamaktadır.

Çekirdek Dünya deneyim platformunda dejeneraktifliğin sergilenişine imkan tanıyan insani egonun, santrik düzenidir ki bu düzen Orion grubu(griler) tarafından tanzim olunmaktadır.

İnsani Egonun santrik düzenini tanzim edebilen Orion Grubu (GRİLER) sahip bulunduğu Yüksek Teknolojisinin imkanlarıyla İnsani Egoya sahip olan birimleri, kendi eğilim duydukları dejeneraktif mahiyete uyumlu, bir özel aktivasyon planını tanzim edip, kendine ait oğullarını merkeze yerleştirdikten sonra, bu aktivasyon planının buudlarına kilitlemekte ve kilitlenmenin istediği bir olma frekansına yükselince de birer birer akide bağlamaktadır.

Dejeneraktif Bilinç Potansiyelleri içinde Liderleyici-Lider Olucu keyfiyete sahip bulunan Orion, diğer dejeneraktif potansiyelleri kendi karakterlerine uygun tarzlarda köleleştirerek varlığına bağlamıştır. Bu duruma göre her Dejeneraktif Bilinç Potansiyeli hangi karaktere sahip olursa olsun Orion’a bağlı olarak bir köle gibi hareket etmektedir. ŞEYTANİ OĞULLAMA SİSTEMİ‘nin icaplarına uygun olarak Madde Kainatı Çekirdek Düzeninde bedenlenen Orion’a ait Bilinç Potansiyelleri birer Orion oğulu olarak, sahip bulundukları karakter doğrultusunda kendi uzmanlıklarına uygun hareket gösterip çok önemli kuruluşlarda mevki sahibi olabilmekte ve dördüncü etapta Pentarion’a ait oğulları köleleştirerek kendi varlıklarına bağlayabilmektedirler. Bu bağlanmanın deneyim boyutsallık keyfiyetleri bazındaki görüntüsü “DANIŞMAN-KAHİN-SİHİRBAZ-BÜYÜCÜ-SÖZDE DOKTOR-SÖZDE ALİM” pozisyonunda olmaktadır.

Orion’a ait oğullar, kendi dejeneraktif fonksiyonlarını vurgularlarken Pentarion Oğullarının BÜYÜCÜ – NAZAR EDİCİ – FALCI – SİHİR EDİCİ FONKSİYONLAR’ından faydalanarak, kendilerine çok kolay yoldan Özel Aktivasyon Planları tanzim edebilmektedirler.

ORİON-PENTAKTİF KARAKTER KOMBİNASYONU karşısında kalan Yersel Adaptasyon kişiliğine ait Duyumsal Olgular Planı, Görsel-İşitsel-Dokunsal-Tatsal-Kokusal duyumlamalara dayalı olarak belirli mahiyet ve kıstaslarda yaşanan olgularca zenginleşmektedir. Bu duyumlamaların Yersel Adaptasyon Kişiliğine sağladığı avantaj ve dezavantajlar, duyumlamaları yaşayan yersel adaptasyon kişiliğinin Pozitif veya Negatif Deneyimleme eğilimine göre değerlendirilebilmekte ve iki kategoride toplanabilmektedir. Orion’un Kibirlik frekansına uyumlu olan yersel adaptasyon kişililikleri, yaşadıkları ORİON-PENTAKTİF KARAKTER KOMBİNASYONU karşısındaki duyumlamalardan hoşnut kalmakta ve gittikçe Büyücü, Nazar edici, Falcı, Sihir edici ifadelerine uygun tarzlarda tavırlar göstermektedirler. Bu tavırları gösteren yersel adaptasyon kişilikleri bu mahiyette gittikçe aktifleşmekte ve Orion’un kendi varlığına dördüncü etapta asil üye kılmak istediği birimler haline gelmektedirler. Gösterdikleri tavırlarla Büyücülüğün, nazar ediciliğin, falcılığın, sihir ediciliğin sağladığı teslim oluşa dayalı olan tarzlarda etraflarına topladıkları birimleri köleleştirenleri süratle ve tereddütsüz kendi varlığına asil üye kılan Orion, Madde Kainatı Çekirdek Düzeninde bu mahiyette oldukça yüksek potansiyel oluşturmuştur.

Şimdiye kadar Dünya tarlasına ekilen bütün tohumlar, gereği gibi verimli olmuş ve olgun semerelerini: ARA HASAT OLGUN SEMERELERİ olarak vermiş: Ancak, şimdiye kadar bütün bu; ANA HASAT OLGUN SEMERELERİ’nin oluşturulması için Ara Hasat Dönemleriyle alakalı olgun semerelerinin biraraya getirildiği bu dönemde, Ana Hasat Olgun Semeresi olabilmek için: gelmiş geçmiş Çekirdek Dünya Uzay/Zaman dönemlerindeki Ara Hasadçı fonksiyonların vurgulanmasını kaile alan Teknolojik Üs’ler BİR’lik Komitesi, bunların bileşkesini alıp, birimleri kendilerine özel takdir etmekte ve buna göre geçiş müsaadesini verebilmektedir. Bu nedenle Ana Hasatçı fonksiyon vurgulamakla yükümlü bütün vazifedar güç odakları hareketlerinde çok dikkatli olmalıdırlar.

Dünya insanlığı NAZAR-BÜYÜ-SİHİR-FAL gibi sözcükleri çok sık işitmektedir. Bu sözcüklerle intikal ettirilmek istenilen manaların mahiyetlerine uygun amaçlara sahip olanlar, farkında olsalar da olmasalar da mutlaka PENTARİON‘dan destek almaktadırlar. Bunun arkasından ne gelir bilirmisiniz? Pentarion üyesi olan bir dejeneraktif Bilincin bu mahiyetlere uygun amaçlara sahip olanları obse etmesi. Bu konuyla alakalı cereyan eden bir çok hadiselerle yüzyüze gelmiş veya birşeyler duymuş olabilirsiniz. Mesela; Bu kişi şeytanlaşmıştır. Onu şeytan istila etmiştir, şeytanı kovalım, bu hoddamlıdır. Bu Cincidir vs.. Bütün bunların aslı nedir? Göksel planda hareket eden bir obsedör varlığın, Penta karakterli dejeneraktif koordinat düzeninden güç alarak İnsan denilen deneyim odağında devinim yapan Bilinç Potansiyelini kendi tahakkümiyeti altına alarak (yani obse ederek) onu kontrolizasyon altında tutma olgusudur.

Amerion’a ait oğulların; kendi oluşturdukları özel aktivasyon planlarının buudlarına kilitlemeyi en son tercih ettikleri birimler, Pentarion’a ait oğullar ve akidliler olmaktadır.

Amerion oğulları bunların büyücülüğünden, nazar ediciliğinden, sihirciliğinden, falcılığından yani kehaneti dejeneraktif bilinç boyut kavram koordinat düzenini oluşturan bilgiye istinaden söz söyleme kabiliyetinden istifade etmektedirler.

Dejeneraktif bilinç boyut kavram koordinat düzenini oluşturan bilgiye istinaden söz söyleme kabiliyeti olana: şeytanın “falcı” olan yardakçısı denir.

Dünya genelinde bunlar çok yoğun olarak bulunmaktadırlar. Her tarafta boy gösteriyorlar. Bazen çeşitli yayım organları bunlardan bahsediyor. Ancak ne yazık ki halen bunlara gidiliyor. Bunlara gidenler hangi frekansta giderler? Bunalım olma frekansında giderler.

Bu falcı diye bilinen birime muayyen mahiyetlerde yaşanılan bunalımdan kurtulmak için giderler. Falcı denilen birim de bunu bekliyor zaten ve yukarısı da nasıl bir kilitlenmeyi tahakkuk ettirebilirim diye fırsat kollamaktadır. Orion da bu birime zaten bu nedenle destek olmaktadır.

Dünya insanlığı tarafından falcı olarak bilinen Pentarion’a ait bir üye, çok üst düzeyde yersel makama sahip olan dünya adamlarının müracaat ettikleri bir kişi olarak, kendisine yönetim bazlarında değişik mahiyetlerde gelecekleriyle alakalı sorular sorulmaktadır.

Orion; bu durumları fırsat bilerek, dejeneraktif koordinat düzeninde yerleşik düzen hasıl edebilecek koordinatlarda kilitleyebilmek için Pentarion Üyesine yaklaşan bu birimleri bağlayıcı etkinlikte fonksiyonlar vurgulayabilmektedirler. Yani Negatif Tesir Bulaştırıcı Güç Odaklık Keyfiyetini Pentarion’a ait ve Falcı olarak bilinen bu üye üzerinden devreye sokup birimleri etkilemeye çalışmaktadır.

Pentarion Şeytani Gruplar içerisinde; Madde Kainatı Çekirdek Düzeninde oldukça yoğun eserler vermiş, eserleyici güç odaklık keyfiyetine sahip olan oğullarını sırf büyülesinler, sihire dayalı olan özel aktivasyon planlarını tanzim etsinler, falcılıkla etkilesinler diye oldukça yoğun bir transferasyonu Orion’un yüksek talimatlarına uygun olan tarzlarda gerçekleştirmektedir. Dünya insanlığı bunlara SENARİST, YAZAR, HEYKELTRAŞ, RESSAM diyebilir. Harika yapıtlar tanzim ederler. Dejeneraktif Bilinç Boyut Kavram Koordinat Düzeninden devreye sokulan her bir eserleyici güç odağı, Görev/İcraat fonksiyonlarını Pentaktif Karakterli Olguları yaşamaya temayüllü birimleri Çekirdek Dünya Platformunda etkileyerek ve Bilinç kodlama planlarını oluşturan muayyen mahiyetli zamanlama kodlarını bu şekilde açarak onları Görev/İcraat Denge Rayına oturtmak amacıyla vurgulamaktadır. Bu oğullar, Dünya Görev / Deneyim / Evrim Platformunda devreye sokmuş oldukları fonksiyonlarla gerçekten çok yüksek performans sağlamışlardır.

Daima pozitif güç-negatif güç dengeleme sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden bilinçler; çok önemli olan bir mahalde, ilk etapta Süper Asli Orijinalitenin ve daha sonra Mutlak Orijinalitenin; önce makro kıstaslarda, sonra süper makro kıstaslarda yoğunluk kazanmasına uygun bir tarzda fonksiyon vurgulamanın yükümlülüğüne dayalı olan tarzlarda çıkarma yapıyorlar. Bu mahale dikkatinizi çekerim. Bu mahal İstanbul’dur. İstanbul’da; sadece içinde bulunduğunuz uzay/zaman döneminde çıkarmalar yapılmış değildir.

İstanbul ve civarında bulunan şehir ve kasabaların oluşturduğu yöresel konumlar, gerçekten Sirius’un ve Orion’un dikkatinin çekildiği, temerküzlendiği bölgeler olmuştur. Yüzyıllardır sizlerin bildiği iki imparatorluk: Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde devreye sokulan Sirius görev / dağılım / yönetim / tasarruf planlarının eserleyici güç odaklık keyfiyetine sahip olan üniteleri, gerçekten oldukça yüksek performanslı fonksiyonlar göstermişler ve çok yüksek kaliteli eserler vermişlerdir. Ve bu kaliteli eserler, birbiri içerisinde mündemiç bir aura oluşturacak şekilde tanzim olmuştur. Ancak, bunun yanı sıra böyle bir odaklanma esnasında Orion’da boş durmuş değildir.

Pentarion sahip bulunduğu teknolojik uzmanlık doğrultusunda hareket eden oğullarının dünya deneyim platformunda yaşadıkları büyü, nazar, fal, sihir mahiyetli olguları vasıta olarak kullanıp Sirius görev / dağılım / yönetim / tasarruf planlarına ait görev/icraat ünitelerini görev / icraat / denge rayından çıkartarak, Orion’un sempatisini kazanmakta ve böylece Orion’un kendi varlığına daha yüksek teknolojik imkanları vermesini sağlamaktadır. Bu teknolojik imkanlar sayesinde büyücülük, falcılık, nazar edicilik, sihircilik mahiyet ve kıstaslarını Çekirdek Dünya deneyim platformunda daha da yükselterek kendi sahip bulunduğu teknolojik uzmanlığını geliştirebilmektedir.

BÜYÜ, NAZAR, FAL, SİHİR mahiyetli olguları yaşayıp yaşatırlarken; Dünya Deneyim Platformunda toplumları içine alan obsesyon ortamlarını yaratabilen Pentarion’a bağlı oğullar, diğer Şeytani grupların temerküz ettikleri mahalleri hedefleyerek, bu mahallerdeki dejeneraktif bilinç potansiyellerine ait karakterlerden faydalanıp muhtelif karakter kombinasyonlarını süratle oluşturabilmektedirler.

Pentarion’a bağlı oğullar; Sirius Görev / Dağılım / Yönetim / Tasarruf Planlarına ait Görev/İcraat Üniteleri içinden bilhassa büyü, nazar, fal, sihir gibi olguları yaşamaya temayül edenleri tercih ederek hedeflemekte ve hangi mahiyette olursa olsun Pentarion Uzmanlığına ait temayül mahiyetine uygun bir görev/icraat ünitesini temayül mahiyetine uygun tarzlarda etkileyerek görev/icraat denge rayından çıkışını sağlayabilmektedir. Orion; Şeytani Obsedör Ajanları, bilhassa Pentarion’a bağlı oğullar içinden seçmekte ve onların Şeytani Obsesyon bazlarında sahip bulundukları Teknolojik Uzmanlık doğrultusunda çok yüksek performansta fonksiyon vurgulayabilmeleri için ne lazımsa sağlamaktadır.

Orion kendisine bağlı şeytani gruplar içinde Nakar’ın barbarlaştırıcılık, zulüm edicilik; Amerion’un seksüel saptırıcılık; Zentarion’un bunalttırıcılık bazında vurgulayabildiği fonksiyonlardan faydalanarak çok değişik mahiyetlerde sapkınlık hallerini yaşattıklarını tuzağa düşürmek ve dejeneraktif koordinatlara kilitlemek amacıyla obsedör ajanlarıyla karşılaştırmakta ve onları büyülemelerini, nazarla etkilemelerini, fallarına bakarak etkilemelerini, sihirle kilitlenmelerini sağlamaktadır.

PENTARİONLA YAPILAN BÜTÜN İCRAATLAR BÜYÜ-NAZAR-FAL-SİHİRE DAYALI OBSESYON OLMA FREKANSINA UYUMLU OLAN DEJENERAKTİF FAALİYETLERDİR.

Pentaktif fonksiyonları vurgulayabilen Dejeneraktif Bilinç Potansiyelleri, Pentarion oğullarının sahip bulundukları uzmanlık doğrultusunda hareket ederlerken; kendileriyle işbirlikçi fonksiyon vurgulamada tercih edilmektedir.

Orion Pentarion’dan istifade ederken; Pentarion’un Kara büyü olarak bilinen teknolojik müessiriyetini kullanmaktadır. Çekirdek Dünya’daki Pentarion oğulları zaman zaman KARA BÜYÜ diye ifade edilen faaliyetlerle birimleri ve hatta birimlerden müteşekkil toplumları etkilemekte ve değişik mahiyetlerde bunalım olma frekansına sahip olgular olarak tezahür etmektedir. Bu bunalım olma olgularının neticesi olarak; müntehir (intihar etme) hadisesi de yaşanabilmektedir. Bu hadiseler muhtelif mahiyetteki bunalım olma frekansına uygun tarzlarda cereyan ederken; Orion; Ara Hasad Dönemleri ve Ana Hasad Döneminde hasad yoğunluğunun negatif olmasını sağlamak istemekte ve Feth-i Zulmani’yi en korkunç ve müessir olan tarzıyla gerçekleştirmek istemektedir.

Pentarion’a ait oğullar; Orion’un yüksek teknolojik imkanlarından istifade ettirilen beşinci dejeneraktif gruba dahil olup, kendi bağlı bulundukları Şeytani Asli Bilinç Boyut Kavram Koordinatlarından güç alarak; aslen uzmanları oldukları Büyü, nazar, fal, sihir mahiyetlerinde deneyimlerini sürdürürlerken, bir yandan da dejeneraktif karakter kombinasyonlarını oluşturduktan hemen sonra ikinci etapta barbarlık, zorbalık, zulüm edicilik olgularını deneyimlemeye geçmekte ve bunun akabinden kendi uzmanlık mahiyetleriyle birlikte sadizmle karışık bunalım olgularını yaşayıp yaşatmaya geçmektedirler.

Pentarion’a ait oğullar; sadizmle karışık bunalım olgularını yaşayıp yaşatırlarken; Orion’a ait oğullar bu yaşantıların sergilenişini kolaylaştıran fonksiyonları daima devrede tutmakta ve bu yaşantıların gittikçe Çekirdek Dünya geneline yayılmasını sağlamaktadırlar. Orion’a bağlı Şeytani Teknolojik Uzmanlar BİR’liği; Çekirdek Dünya Deneyim Platformunda bulunan Sirius’a ait muayyen bir orana sahip Deneyim Prototipinin, sadizimle karışık bunalım olgularından etkilenip deneyim vasıtası olarak kullandıkları yersel kişilik olgularını altüst ettiklerini ve böylece Görev/İcraat Denge Rayından çıktıklarını kendi uzmanlıkları doğrultusunda gerçekleştirdikleri tespitlerle belirlemişlerdir.

Pentarion’a ait oğullar; Orion’un yüksek teknolojik imkanlarından istifade ettirilen dördüncü dejeneraktif gruba dahil olup; kendi bağlı bulundukları Şeytani Asli Bilinç Boyut Kavram Koordinatlarından güç alarak; aslen uzmanları oldukları Büyü, nazar, fal, sihir mahiyetlerinde deneyimlerini sürdürürlerken; bir yandan da dejeneraktif karakter kombinasyonlarını oluşturduktan hemen sonra üçüncü etapta Seksüel sapkınlık olgularını deneyimlemeye geçmekte ve bunun akabinden kendi uzmanlık mahiyetleriyle birlikte Amentaktif karaktere ait değişik mahiyetlerdeki olguları yaşayıp yaşatmaya geçmektedirler.

Büyü, nazar, fal, sihir olgularını Amentaktif Karaktere ait değişik mahiyetlerdeki olgularla karışık olarak yaşabilmelerini sağlayan, Seksüel sapkınlıkla alakalı vasıtaları kullanmayı tercih eden Dejeneraktif Bilinçler; Çekirdek Dünyada Liderleri olan Orion Oğullarından, bu konuda oldukça destek görmekte ve yaşayıp yaşattıkları olguları Çekirdek Dünya geneline yaymaları esnasında insanlığı kendi uzmanlıkları doğrultusunda gösterdikleri fonksiyonlarla dejenere edebilmektedirler.

Pentarion’a ait oğullar; Orion’un yüksek teknolojik imkanlarından istifade ettirilen dördüncü dejeneraktif gruba dahil olup kendi bağlı bulundukları Şeytani Asli Bilinç Boyut Kavram Koordinatlarından güç alarak aslen uzmanları oldukları Büyü, nazar, fal, sihir mahiyetlerinde deneyimlerini sürdürürlerken; bir yandan da Dejeneraktif Karakter Kombinasyonlarını oluşturduktan hemen sonra dördüncü etapta Bunalım olma frekansına sahip melankoli, şizofreni, deprasyon gibi Zentaktif karaktere ait olguları deneyimlemeye geçmekte ve bunun akabinden kendi uzmanlık mahiyetleriyle birlikte Zentaktif Karakter bazlarında sansasyone eden Pentaktif Karaktere ait olgularla karışık bunalım olgularını yaşayıp yaşatmaya geçmektedirler.

BÜYÜ, FAL, NAZAR, SİHİR OLGULARINI ZENTAKTİF KARAKTERE AİT DEĞİŞİK MAHİYETLERDEKİ OLGULARLA KARIŞIK OLARAK YAŞAYABİLMELERİNİ SAĞLAYAN UYUŞTURUCULARI KULLANMAYI TERCİH EDEN DEJENERAKTİF BİLİNÇLER; LİDERLERİ OLAN ORİON (GRİLER) OĞULLARINDAN BU KONUDA OLDUKÇA DESTEK GÖRMEKTE VE YAŞAYIP YAŞATTIKLARI OLGULARI DÜNYA GENELİNE YAYMALARI ESNASINDA İNSANLIĞI KENDİ UZMANLIKLARI DOĞRULTUSUNDA GÖSTERDİKLERİ FONKSİYONLARLA DEJENERE EDEBİLMEKTEDİRLER.

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın