Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki bunalttırıcı negatif etkileri

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki bunalttırıcı negatif etkileri

Orion’a ait oğullar; kendi dejeneraktif fonksiyonlarını vurgularken, Zentarion oğullarının bunaltırıcı fonksiyonlar’ından faydalanarak kendilerine çok kolay yoldan özel aktivasyon planlarını tanzim edebilmektedirler.

Orion’un Kibirlilik Frekansına uyumlu olan yersel adaptasyon kişililikleri, yaşadıkları ORİON-ZENTAKTİF KARAKTER KOMBİNASYONU karşısındaki duyumlamalardan hoşnut kalmakta ve gittikçe BUNALTIRICI-DEMORALİZE EDİCİ ifadelerine uygun olan tarzlarda tavırlar göstermektedirler. Demoralizasyon prensipleri doğrultusunda, uzmanlık fonksiyonlarını oldukça yüksek performansta vurgulayarak bu tavırları gösteren yersel adaptasyon kişilikleri, bu mahiyette gittikçe aktifleşmekte ve Orion’un üçüncü etapta kendi varlığına asil üye kılmak istediği birimler haline gelmektedirler.

Gösterdikleri tavırlarla; bunalttırıcılığın, demoralize ediciliğin sağladığı bunalım ve demoralizasyona dayalı olan tarzlarda, etraflarına baskıyla topladıkları birimleri köleleştirenleri süratle ve tereddütsüz kendi varlığına asil üye kılan Orion, Madde Kainatı Çekirdek Düzeninde bu mahiyette oldukça yüksek potansiyel oluşturmuştur.

ORİON-ZENTARİON KARAKTER KOMBİNASYONU karşısında kalan Yersel Adaptasyon Kişilikleri, Duyumsal Olgular Planına ait yaşadıkları olguların yanısıra, duyumsal aktiflikçe sağladıkları verilerden etkilenerek, Duygusal-Düşünsel ve Seksüel Olgular Planına ait olgularca, muayyen alternatifler çerçevesinde belirli mahiyet ve kıstaslardaki olguları yaşamaktadırlar. Köleleştiren Bilincin; Bunalttırıcılık, Demoralize edicilik mahiyetlerinde fonksiyonlarını gösteren ŞEYTANİ SENARYOLARA dayalı olarak devrede tutulan FİLMLERİ izleyerek, Duygusal-Düşünsel-Seksüel aktifliklerini bu mahiyetlere uygun olan tarzlarda yaşayan birimler, bu izlenimlerinin muayyen bir aşamasında artık Orion’un ilgilendiği birimler haline gelmektedirler.

Amerion’a ait oğullar; Orion’un yüksek teknolojik imkanlarından istifade ettirilen üçüncü dejeneraktif gruba dahil olup, kendi bağlı bulundukları Şeytani asli bilinç boyut kavram koordinatlarından güç alarak; aslen uzmanları oldukları seksüel sapkınlık mahiyetlerinde deneyimlerini sürdürürlerken, bir yandan da dejeneraktif karakter kombinasyonlarını oluşturduktan hemen sonra, üçüncü etapta BUNALIM, STRES, DEPRESYON, MELÂNKOLİ, ŞİZOFRENİ gibi Zentaktif karaktere ait olguları deneyimlemeye geçmekte ve bunun akabinden kendi uzmanlık mahiyetleriyle birlikte bunalım, stres, depresyon, melânkoli, şizofreni gibi zentaktif karaktere ait olgularla karışık seksüel sapkınlık olgularını yaşayıp yaşatmaya geçmektedirler.

Zentaktif Karakterli Bilinç Boyut Kavramının Koordinatlarına kilitli olan bilgi, Bunalım Olma Frekansına sahiptir. Bu koordinatlardan güç alarak bunalımı yaşamak isteyen Bilinçler, kendi varlıklarına bu olguyu yaşatırken, bunalttırıcı olmakta böylece bunalttıkları Bilinçleri de muayyen mahiyetlerde karışıklığa düşürebilmektedirler.

Her bir şeytani grubun üyesi, Madde Kainatı Çekirdek Düzeninde aslen bağlı bulunduğu, Şeytani Bilinç Boyut Kavram Koordinat Düzeninden güç alarak kendi teknolojik uzmanlığı doğrultusunda deneyimlerini sürdürmekteyken, eğer tercih ederse mutlaka kendi varlığına bunalımı yaşatabiliyor. Bunalımı; Melankolik, depressif, şizofrenik olgular şeklinde kendi varlığına yaşatarak kendine yakın olanları bunalttırabiliyor. Kendine yakın olanları dağıtabiliyor. Kelimenin tam anlamıyla tarumar ediyor. Kendilerinin yakınları olanlar, Sirius Görev Dağılım / Yönetim / Tasarruf Planlarından buraya birer Görev/İcraat Ünitesi olarak transfer edilmişlerdir. İşte bu Görev/İcraat Ünitelerini, kendine yaşattığı muayyen mahiyetteki bunalım olgusuna dayalı tarzlarda bunalttıran bir Dejeneraktif Bilinç Potansiyeli, bu ünitelerin Görev/İcraat/Denge Rayından çıkmalarına sebebiyet verebilmektedir. Bunun için Orion, böyle durumlarda bunalımı yaşamak isteyenlere destek oluyor. Zira, Sirius Görev Dağılım / Yönetim / Tasarruf Planlarına ait Görev/İcraat Ünitelerinin Görev / İcraat / Denge rayından çıkarılmaları Orion’un işine geliyor.

Seksüel sapkınlık olgularını, Zentaktif Karaktere ait değişik mahiyetlerdeki olgularla karışık olarak yaşabilmelerini sağlayan uyuşturucuları kullanmayı tercih eden Dejeneraktif Bilinçler, Liderleri olan Orion Oğullarından, bu konuda oldukça destek görmekte ve yaşayıp yaşattıkları olguları, Çekirdek Dünya geneline yaymaları esnasında, insanlığı kendi uzmanlıkları doğrultusunda, gösterdikleri fonksiyonlarla dejenere edebilmektedirler.

Seksüel sapkınlık hallerini, sadizimle karışık olarak yaşamayı tercih eden Amerion oğulları, bu defa da kendilerine Melankoli, şizofreni gibi Zentaktif Karakterli olguları yaşatmak istiyor. Bütün bu halleri yaşarlarken, seksüel sapkınlıklarını da bir yandan sürdürmektedirler. Çekirdek Dünya genelinde bunların sayıları oldukça fazladır. Yani bir taraftan seksüel sapkınlıklarını çok değişik mahiyetlerde yaşamayı sürdürürlerken, bir yandan da kendilerine çok değişik mahiyetlerde, bunalım olgularını yaşatmak için bunalım olma frekansına uyumlu olan bir deneyim platformu oluşturmuşlardır. Bu platforma dahil edecekleri deneyim sujelerine, oldukça yoğun muayyen mahiyetlerde bunalım olgularını yaşatarak, karışıklığa düşmelerine sebebiyet verebilmektedirler.

Orion: içinde bulunulan Ana Hasat döneminde, Ana Hasat’ın pozitif yoğunluğunu kırmak ve negatif yoğunluğunu yükseltmek amacıyla, Sirius görev dağılım / yönetim / tasarruf planlarına ait olan görev/icraat ünitelerini karışıklığa düşürerek, görev / icraat / denge raylarından çıkarabilen bu dejeneraktif bilinçlere daima destek olmaktadır.

Zentarion grubunun demoralizasyon prensipleri doğrultusunda özel bir aktivasyon planını oluşturabilmesi için, İNSAN denilen deneyim odaklarındaki devinen Bilincin, Biyokompütüre dayalı olarak oluşturmuş olduğu izafi kişiliğin, Negatif D.N.A Aktif Duyarlılıklar kategorisine dahil edilecek olguların Zentaktif Karakterli olanları; KORKU-ŞÜPHE-KISKANÇLIK-HASET-KARARSIZLIK-NEFRET-KİN-FİTNE ‘dir.

Zentaktif karakterli bilinçlerin, sahip bulundukları özel uzmanlıkları doğrultusunda, Bilinç Olgular Teknolojisi’ne dahil edilebilen bir hususiyetleri vardır ki, o da provakatör ajan olmalarıdır. Yaşadıkları, yaşatabildikleri olgularla provakasyon denilen hadisenin cereyan etmesine sebep olurlar. Çekirdek Dünya ortamında yaşanan bütün bunalım olma frekanslı olguların müsebbibi Zentarion’dur.

Zentarion’a bağlı bütün Provakasyon Üniteleri Zentarion’dan güç alırlar ve o esnada bunalımı, bunalttırmak için yaşarlar. Yani kendi uzmanlıkları doğrultusunda muayyen olma frekanslı bir olgu olan bunalımı, Çekirdek Dünya’da İNSAN denilen deneyim odaklarına yaşatmak için yaşarlar.

Yaşayıp yaşatmak… Pozitif Olguların da yaşanıp yaşatılması gereklidir. Sevgiyi yaşayan sevgiyi, şefkati yaşayan şefkati yaşatabilmelidir. Bunun yapılabilmesi için, içinde bulunulan ortam deneyimsel faktörle muhavece olan birimlere oldukça yeterli imkan sağlamaktadır. Bu deneyim boyutunda, oldukça girift pozisyonda, Bilinç Olgular Teknolojisine giren olguları yaşayanlar hep yaşatırlar. Elbette sadece kendileri yaşamayacaklardır. Toplum içerisidedirler. Issız bir adaya gitseler de etraflarında mevcut olan bitkilerle, hayvanlarla, orada yerli halk varsa onlarla muhatap olacaklardır. Hayvanlar da yaşar yaşatırlar. Veya hayvanlar da onların yaşadıklarından etkilenerek yaşarlar.

Zentarion’un oluşturduğu bu özel aktivasyon planı bir tek Bilinç için tanzim olmuyor. Çok geniş spektrum dahilinde hareket eden Bilinçler için tanzim oluyor. Çekirdek Dünya 1-1-1996 tarihinden itibaren, Zentaktif bazda fonksiyon vurgulayabilen Habis Karakterli Bilinçlerin devreye sokulmasıyla, ZENTAKTİF AURA (BUNALTTIRICI AKTİF AURA) ile kuşatılmıştır. Bu Aura, Zentarion’a ait Uzay Gemilerinden devreye sokulan porlarla desteklenerek güçlendirilmiştir. Bu Auranın Merkez Koordinat Düzeni, Çekirdek Dünya’da Asya kıtası olarak bilinen kıtanın kuzey bölgesidir. Bu düzene kilitli olan bölgeler ise, Türkiye’de kuzey ve güney bölgeleri, doğu sınırı ve Arap Yarım Adası olarak bilinmektedir.

Çekirdek Dünya’da 3×26.000 senelik siklüs döneminde cereyan eden Ara Hasatlarda, oldukça yoğun olarak yaşanan ve yaşatılan olgular: Fitne, korku, hırs, kıskançlık, haset, teşevvüş gibi Bilinci demoralize edici olan bu olgular, Zentarion tarafından seçilerek, bu olguların olma frekanslarına uyum gösteren frekanslarda bunalımı yaşayabileceklere, yine Zentarion tarafından Çekirdek Dünya’da tanzim edilen özel aktivasyon planları dahilinde yaşatılabilmektedir. Kısacası Zentarion tarafından seçilen bu olgular, yaşayanları demoralize etme prensipleri doğrultusunda oluşturulan, özel aktivasyon planlarına dahil etmeye yetmektedir. Dikkatlice incelendiğinde, 78.000 senelik bir tarih boyunca bu olgular Çekirdek Dünya insanlığı tarafından oldukça yoğun olarak yaşanmıştır. Ve bu olguların yaşanmasındaki yoğunluk düşürülmemiş, bilhassa yükseltilmiştir. Evet dostlarım, şimdi içinde bulunduğunuz bu dönem: ANA HASAT DÖNEMİ‘dir. Ve muhtelif ARA HASAT DÖNEMLERİ‘nde icraat gösteren Göksel Vazifelilerin, yaşadıkları ve yaşattıkları pozitif olgularla, Çekirdek Dünya İnsanlığı, negatif olan bu olgulardan uzaklaştırılmak istenmiştir. Bu Görev/İcraat Organizasyonu, Sirius Görev Dağılım / Yönetim / Tasarruf Planlarının Lideri konumunda olan, Galaktik Konfederasyon Başkanlığını sürdüren Komite tarafından devrede tutulmuştur.

Kısaca, Sirius Görev/İcraat Üniteleri, Çekirdek Dünya İnsanlığını daima negatif olgulardan uzaklaştırma yükümlülüğüne uygun olarak fonksiyonlarını vurgulamışlardır. Ama, bunun karşıtı olan Orion, Çekirdek Dünya İnsanlığının daima bu olguları yaşaması için Görev/İcraat Ünitelerini devreye sokmuştur.

Dünya İnsanlığı, Dejeneraktif Koordinat Düzeninden güç alan birimlere yani Şeytanilere, Lüsiferyan Güçlere hep yenildi. Şimdi içinde bulunulan Ana Hasad Döneminde de, Ana Hasad Olgun Semerelerinin negatif yönden oluşturulmalarını istiyorlar. Çok az zaman var dostlarım. Artık sizlerin kendinizi kendinizde tashih edebilmeniz için çok az zaman var. Bunun için ne gerekir? SÜRAT… Hız Faktörü çok önemlidir. Bütün bunları ele alacaksınız ve içinde bulunduğunuz deneyim boyutunda, hangi mahiyette olursa olsun, karşılaştığınız sujelerin, objelerin ve hadiselerin sizlerde bu mahiyette olguları yaratmak için devreye sokulduğunu artık bilin. Unutmayın; bunlar bir insan olabilir; bir nesne olabilir; bir hadise olabilir. Allah Verir Dener. Allah Alır Dener. Sizlerin yaşamakla mükellef olduğunuz olgular; daima bunların karşıtlarıdır. Onun için deneniyorsunuz. Fitnesiz, hasetsiz, kinsiz yaşamak gerek. Muhteris olmamak gerekir. Bazıları, “PARA KAZANMAK İÇİN MUHTERİS OLMAK LAZIM” derler. Bunlara kanmayın Dostlarım, bunların hepsi Orion’un oyunudur. Orion’un desisasyon prensiplerine uygun olarak sarf edilmiş sözlerdir. “Şüphe” diyorsunuz. Her bir şeyden şüphe ederek yaşamak sizleri çıkmaza götürür. Ve Bunalım Olma Frekansınız artar, sonra kendinizi bu ahvallerle yaşanılan, demoralizasyon prensipleri doğrultusunda oluşturulmuş Zenta Karakterli özel bir aktivasyon planı içerisinde bulursunuz. “Kıskançlık” diyorsunuz. Bu, çok yüksek düzeyde yaşanılan illüzyonik bir yaşam olgusudur. Maddeye dayalı olarak yaşanılan bir illüzyonik yaşam olgusudur. NEDEN ONDA VAR BENDE YOK? NİÇİN O MUTLU BEN MUTSUZ? Bunlar gibi. Bunların hepsi illüzyonlu farkındalık gücüyle devreye sokulan, sizlerin yaşamamanız gereken olgulardandır. “Haset” diyorsunuz. Bu olgu da, kıskançlığın oldukça yoğunlaştırılmış halidir. Ancak böyle bir olgu, yaşanması esnasında muayyen bir aşamada kıskanılan suje veya objeye zarar vermektedir. Böyle durumlarda insanların çok sağlıklı iken aniden hastalandıklarına, eşyaların kırıldıkları veya bozulduklarına şahit olan Çekirdek Dünya İnsanlığı, Bilinç Olgular Teknolojisini bilmediği için çok değişik yorumlarda bulunmaktadır. Kur’an’da Felak Suresinde geçen 5. Ayet: “KISKANDIĞI ZAMAN HASETÇİNİN ŞERRİNDEN..” bu olgunun yaşanması esnasında, şerri güçlerden sayılan bir gücün olguyu yaşayanlarca devreye sokulduğunun apaçık ifadesi olmaktadır.

Haset: Zentaktif Karakterli Bilinçlerin oluşturmuş oldukları özel aktivasyon planlarında yaşanılan ve varlığı bölük, pörçük eden, içten içe kemiren ve birimi bitiren bir olgudur. Teşevvüş ise; Görev/İcraat Ünitesini, Görev/İcraat Denge Rayından çıkaran çok tehlikeli bir olgudur. Nefret, sevginin karşıtıdır. Sevgi, bütünleştiricidir, birlik beraberlik sağlayıcıdır ve topluma pozitif olguları yaşatarak yücelmesini sağlayan çok makbul bir olgudur. Nefret ise bölük, pöçük edici, yıkıcı ve toplumlaşmayı engelleyici çok zararlı, yıkıcı bir olgudur.

Kin, denilince bu olgu da Maddi İllüzyona dayalı olarak yaşanılmaktadır. Toplumları bölük börçük eden, birbirine düşürüp kırdıran çok zararlı yıkıcı bir olgudur. Evet dostlarım, Zentarion Çekirdek Dünyadaki insansal toplumların arasında, hep bu olguları yaşayabilecek olan fertleri bularak, tanzim ettiği özel aktivasyon planlarına dahil etmek istemektedir. Orion da Zentarion’a bunun için güç vermektedir.

Zentaktif Fonksiyon vurgulayabilen Dejeneraktif Bilinç Potansiyelleri; ilk etapta bu fonksiyonları vurgulamanın kibirliliğini yaşamakta, daha sonra bu kibirlilik olgusunun kendilerine kazandırdığı keyfiyetler dahilinde, köleleştirme fonksiyonlarını kendi aslen bağlı bulundukları şeytani planın fonksiyonlarına ilaveten vurgulamaya geçmektedirler.

Zentaktif Karakterli bir Bilincin bunalttırıcılık keyfiyetine istinaden, yükümlülük bazında bağlı bulunduğu bir Şeytani Grubun, o esnada sahip bulunduğu teknolojik uzmanlığı doğrultusunda fonksiyon vurgulamasının kibirliği ne olabilir? Aslında bütün Gruplar için bu böyledir. Bütün Grupların yükümlü Bilinçleri, hangi gruptan olursa olsunlar, dikkatlice bakın göreceksiniz ki KİBİRLİLİK OLGUSU‘nu yaşamaktadırlar. Ama iyiden iyiye inceleyeceksiniz. Öyleyse, Şeytanın ortak olarak paylaştığı negatif bir olgu vardır ki o da Dejeneraktifliğin santrik düzenini tanzim eden ORİON GRUBU‘na mal edilebilen KİBİRLİLİK OLGUSU‘dur.

Zentarion, kendi varlığına bağlı bulunan oğulları, direkt kendi koordinatlarından devreye soktuğu gibi, aynı zamanda Amenta Zentaktif Karakter Kombinasyonu, Naketa Zentaktif karakter kombinasyonu, Orenta Zentaktif Karakter Kombinasyonu da oluşturabilmektedir. Bunları oluşturabilen Aktif Bilinçlerin varlıkları üzerinden Orion HİZİP olgusunu devreye sokabilmektedir. Yani İnsansal Toplumları oluşturan fertleri birbirlerine düşürebiliyor. Ve hatta Toplumları birbirlerine düşürebiliyor.

Bunalım mahiyetli olguları yaşayıp yaşatırlarken, Çekirdek Dünya Deneyim Platformunda toplumları içine alan kaos ortamlarını yaratabilen Zentarion’a bağlı oğullar, diğer Şeytani Grupların temerküz ettikleri mahalleri hedefleyerek, bu mahallerdeki Dejeneraktif Bilinç Potansiyellerine ait karakterlerden faydalanıp, muhtelif karakter kombinasyonlarını süratle oluşturabilmektedirler.

Zentarion, Çekirdek Dünya Deneyim Platformunda bulunan kendi merkez koordinat düzeni dışındaki diğer mahallere bakıyor. Mesela Amerion’a ait bir bölge olan İskandinav Yarımadasına bakıyor, Amentaktif karakterli bir auranın merkez koordinat düzeni olarak bilinen bu bölgedeki karakter; santrik düzenini tanzim edebilen Orion tarafından Amentaktif olarak belirlenmiştir. Zentarion bu nedenle oğullarını bu bölgeye sevk ediyor. Neden? Zira ZENTA-AMENTAKTİF KARAKTER KOMBİNASYONU oluşturacak. Aynı şekilde, Çekirdek Dünya’nın diğer bölgelerindeki merkez koordinat düzenlerini ele alırsanız; Dejeneraktif Bilinç potansiyellerine ait karakter kombinasyonlarının kemiyetini hesaplayabilirsiniz.

Zentarion’a bağlı oğullar; Sirius görev dağılım / yönetim / tasarruf planlarına ait görev/icraat üniteleri içinden bilhassa, teşevvüş halini yaşayanları tercih ederek hedeflemekte ve hangi mahiyette olursa olsun teşevvüş içinde olan bir görev/icraat ünitesini bu teşevvüşün mahiyetine uygun olan tarzlarda provake ederek, görev / icraat / denge rayından çıkışını sağlayabilmektedir.

İŞTE DİNİ TERMİNOLOJİK İFADE İLE ŞEYTAN DENİLEN NEGATİF UZAYLI GRUPLARIN GERÇEK YÜZLERİ…

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın