Kişisel Ego Kavramları

Kişisel Ego Kavramları

Güdümleyici aktiflik planından hareket eden kişisel ego bilincin devindiği formda alfa titreşim uzay/zaman boyutsal keyfiyetlerle oluşan alfa yaşam faktörüyle muhavece olarak hareket etmeyi ister. Kişisel egonun zamanı alfadır, beta zamandan kaçar. Beta zamanın titreşimleri kişisel egoya rahatsızlık verir. Beta titreşim kişisel egonun illüzyonlarını tüketir.

İllüzyonlu yaşamında bilincin iradesiyle zapturapt altında tutularak yaşanılması gerekir. Zira bu yaşam esnasında ego, bilince ait irade hasletiyle zapturapt altında tutulmazsa şirke kapılarak benlik güder. Bu benlik gütme mahiyetlerinin kıstasları tehlike sinyallerini çaldırdığında bilincin bağlı bulunduğu Asil Kaynaktan uyarılar gelmeye başlar. Uyarılara kulak asmayan bilinçlerin karmik yaşam ortamında oluşan egonun güdümleyici aktiflik alanında tahakkümiyet altında tutulduğuna karar veren İlahi Hiyerarşi bilince muayyen bir süreç tanır. Bu sürecin hitamında kendini toparlayamayan bilince bağlı tasarruf sistemlerini kopararak bilinci İlahi tasarruf planından çıkarır.

KİŞİSEL EGO ORTAMA UYMA USTALIĞINA SAHİPTİR VE KENDİNİ BUKELEMUN GİBİ RENKTEN RENGE GİREREK ORTAMIN ZORLAYICI ETKENLERİNE UYUMLU GİBİ GÖSTERİR. EGONUN MASKELERİ BU UYUMLULUĞUN SENELERCE DEVREDE KALMASINI SAĞLAYAN ETKİNLİĞİ MEVCUTTUR. EGONUN BU DURUMLARDAKİ SABRI DAHİ KENDİ VARLIĞININ ÇIKARLARINI GÖZETLEYİCİ TUTUMLARINDAN KAYNAKLANMAKTADIR.

Karmik yasaya göre hareket eden Deneyimci Özler, Çekirdek Dünya ortamındaki biyolojik yaşama müsait koşullardan istifade ederek KARMİK YAŞAM sürdürmek için deneyim uydu potansiyellerini devreye sokmaktadırlar. Bu ortamda deneyim uydu potansiyelleri kullandıkları maddi bedende tezahür ettirdikleri haslet-keyfiyet ve değerlerle deneyim, evrim, görev faaliyetlerini sürdürebilmek için tanzim ettikleri vasıta kişiliklerini hatalı kullanımlarından dolayı KARMİK YAŞAM DÖNGÜSÜNDE karmik yaşam tortularını biriktirirler. Karmik tortuların mahiyetleri ve kıstaslarına göre, deneyim uydu potansiyellerinin kullandıkları kişiliklere ait ego potansiyellerinin güdümleyici aktifleri muhtelif yoğunluklarda olmaktadır.

KİŞİSEL EGOYA AİT OLAN GÜDÜMLEYİCİ AKTİFLİK PLANINI DEĞERLENDİREN ORİON 21’LERİ KENDİLERİNE DOĞRULAN HAKLARI KULLANARAK BU PLANIN GÜCÜNE GÜÇ KATMAKTADIR. ORİON 21’LERİNİN BAŞINDAKİ LÜSİFER, BU PLANIN EN İNCE AYRINTILARINA HAKİM OLABİLECEK TEKNOLOJİK GÜÇ VE BİLGİYE SAHİPTİR. LÜSİFER KİŞİSEL EGOYA AİT GÜDÜM GÜCÜNÜ YİNE BU KİŞİSEL EGOYU OLUŞTURAN BİLİNCİN VARLIĞINI FETHETMEK İÇİN KULLANMAKTADIR.

KİŞİSEL EGONUN GÜDÜMLEYİCİ AKTİFLİK PLAN ŞUURUNUN VARLIĞINA DAYALI OLARAK OLUŞAN BOYUTA “TAHTEL ŞUUR BOYUTU” DENİLMEKTEDİR.

TAHTEL ŞUUR BOYUTU: Madde kainatı çekirdek düzeninde bilinci karartılarak bedenlenen bilinç varlığı, bedenlenişinin akabinden daimi olarak biyokompütür kodlarını açıcı faaliyetler sürdürmektedir. Biyokompütür kodlarının açılışı, bilinç varlığının bir yaşam diliminde karşılaşmış olduğu obje-suje ve hadiseler ile içinde bulunduğu ortamsal faktörlere dayalı olarak gerçekleşmektedir. Karşılaşılan obje-suje-hadisler ve ortamsal faktörlere dayalı olan koşullar birleşince bilinç varlığının kaile alışları, değerleri, kayıtlanışları ve şartlanışları, inanışları diğer bilinç varlıklarına göre farklılık göstermektedir ve gösterecektir de.

Bilinç varlığı biyo kompütüründeki kodları açıcı faaliyetleri sırasında biyo kompütür programı haline getirdiği her bir değeri, biyo kompütüre bloke eder, sığalar. Değerlerin bloke edildiği bu bölüme Tahtel Şuur Boyutu denilmektedir. Bilinç varlığı bu bilgilere dayalı olarak; sanılar, yorumlar, zehaplarda bulunabilmektedir..

Tahtel şuur birikimi diye bilinen vasat, varlığa objektif olmayan kabullenişler getirir. Tahtel şuur boyutundaki bilgiler her zaman doğru değildir. Yanlış yorumlar, yanlış zannedişlerin bilgiler halinde bloke edildiği boyut; tahtel şuur boyutudur.

KİŞİSEL EGONUN BARINAKLARINDAN BİRİ DE TAHTEL ŞUUR BOYUTUDUR. TAHTEL ŞUUR BOYUTU BİRİKİMİNE MAHAL VERMEMEK İÇİN ASLİ ORİJİNAL BİLGİNİN VARLIĞINA SADIK KALINMALIDIR.

Tahtel Şuur boyutu daha çok mesajlama yöntemi ile bilgi aktarımda bulunan odaklarda görülür. Mesajlama yolu ile bilgi aktarımında bulunan varlıklara medyum denilmektedir. Medyomik iletişimi gerçekleştiren varlıklar bazen kendi deneyim faktörüyle edinmiş olduğu kavram spektrumu dahilinda tahtel şuur boyutuna dayalı olan verileri takdim edebilmekteditler. Medyomik iletişimde bulunan insan varlıkları alacakları bilgileri intikal ettirirken, intikal ettirilecek olan bilginin manasal yönde kayıba uğramaması için kendi ego potansiyellerinin çıkıntılı hallerini alabildiğine törpülemelidirler. Bunun içindir ki her insan varlığı medyomik özellik gösteremez.

Ö.Cenap Başman