İçinizdeki Ses

İçinizdeki Ses

İçiniz konuşuyor hep kendi sesiyle, içiniz konuşuyor hep kendi tarzıyla ama siz duymuyorsunuz, belki de duyuyorsunuz ama aldırmıyorsunuz. İçiniz sizi darbeliyor bir sisteme göre.. Nedir o sistem? İç Darbeleyici Aktif Sistem. Ama siz İçinizin, yani Özünüzün, bu sisteme uygun olan bu darbelerini belki de başka alternatiflere yorumluyorsunuz. Bu durumu kavrayabilmek için İÇ DARBELEYİCİ AKTİF SİSTEM hakkında malumat sahibi olmak gerekir.

İÇ DARBELEYİCİ AKTİF SİSTEM: Her Deneyimci Öz’ün Deneyim, Görev, Evrim Ortamı olan Dünya gezegenindeki kendi varlığına bağlı bulunan Uydu Bilinç Potansiyeline imkanlarını sağlayabilmesi için uyması gerekli olan İlahi bir sistemdir.

Deneyimci Özler, devrede tuttukları SÜPER MAKRO ÜNİTELİK PROGRAM bütünselliğinden her buudu açışları esnasında kendi varlıklarına bağlı olan Makrolara bu buudun koşullarına uygun olarak imkan sağlarlar. Makrolar, aynı zamanda İlahi tasarruf Planlarından devreye sokulan Görev İcraat üniteleri olma vasıflarıyla bağlı bulundukları planın yükümlülük prosedürlerine uyumlu hareket ettikleri sürece planın sahip bulunduğu İlahi Teknolojik imkanlarıyla da desteklenirler.

İç ses, Öz sestir.. Öz ses sadece Öz’e ait olan bir tek haslettir. Öz’e ait Işık ve Ateş Hasletleri de mevcuttur. Öz, darbeleyici aktif sistem doğrultusunda kendi varlığına bağlı olan makroları kendi varlığına uyumlu hareket ettikleri sürece bu hasletle şoklar. İçinizdeki sese kulak verin, göreceksiniz ki kendi Özünüz siz kulak verdikçe o sesini daha çok yükseltecek ve sizi ses ile şoklarken imkanlarıyla ihya edecektir. O sesi sadece Özünüzden yapılan bir anons olarak ele almayın o da var ama o ses, Özünüzün tarzıyla uyumlu olan hareket motivasyonlarını devrede tuttuğunuz sürece sizi imkanlarıyla şoklayan Özünüzün sizi daha geniş spektrumda deneyim yapmaya ve evrimleşmeye götürebilecek olan hasletçe tavırlanışıdır. Bu tavırlanışın devreye sokuluşu sizin göstereceğiniz hareket motivasyonlarına bağlıdır. Sevgi, Tevazu, Hoşgörü, Cömertlik, Cesaret, Müşfiklik, Ilımlılık, Geçimlilik gibi makbul olan olguları yaşayarak bu yaşananlara paralel hareket motivasyonlarını gösterdiğiniz sürece Öz’ünüz sizi destekleyecek ve ihya edecektir. İşte bu nedenledir ki, “Ayarlayan ayarlananı mevcut ahvaline göre ayarlamaktadır ve sahip bulunduğu imkanlarıyla ihya etmektedir” denilmektedir.

HER ÖZ, ASİL YAŞAMIN HAKKINI VEREREK YAŞAR. Öz’e bağlı makroların da Asil Yaşamın hakkını vererek Asil Yaşam Olgularını yaşaması gerekir. Asil Yaşam olguları, Sonsuz-Sınırsız Bütünsel BİR’likçe makbul görülen olgulardır. Öz’ler, Atlanta Asil Diyar İkliminin etkileşimi altında yaşayan Asil Kaynaklar olarak bu iklimin varlığına uygun olan Asil Yaşam Olgularının, Sonsuz-Sınırsız uzayın her mahalinde yaşanmasını arzu ederler.

Özün sesinde, makrosunu şoklayarak aşılamaya çalıştığı bu iklime uygun olan yaşam olgularının etkileri vardır. Her Öz, doğal evrimin muayyen bir aşamasında kendi Bütünsel Varlığıyla bütünleşecek olan makrolarını kendi asaletine benzetmek için şoklar.

Öz, tüm imkanlarını kendi varlığına bağlı bulunan makrolarından deneyimlemek için kendi hasletlerini kullanır. İmkanların deneyime sokulması yine Öz’ün sahip bulunduğu Öz Keyfiyetlerin sonsuz-Sınırsız manalarınca olmaktadır.

Özler, Öz Deneyim, Öz Görev, Öz Evrim, Öz Yaratım Boyutsal Keyfiyetlerle donanmış bulunan Dünya gezegeninde kendi imkanlarını kendi varlıklarına bağlı bulunan makrolarından sergileyerek deneyimlerler ve böylece yaratırlar. Yaratılan her imkan, daha önce AKTİF VAROLUŞ ÇEMBERİ dahilinde muayyen bir yerleşgenlik sabitesiyle yer almakta iken bu yaratılışın akabinden bu çemberden çıkar ve AKTİF YARATILIŞ ÇEMBERİ dahilinde muayyen bir Yerleşgenlik Sabitesiyle yer alır.

Süper Hükümranlık İlahi, İdari, Merkez Süper Güç Boyutu; her Özün kendi varlığına ait imkanlarını yaratarak Aktif Yaratılış Çemberi dahilinde yer almasını sağladığı oranınca kendi varlığını yaratmış olduğunu kabul eder.

Süper Hükümranlık İlahi, İdari, Merkez Süper Güç Boyutu, her Öz’ün İlahi Yasalar indindeki yasaların ön gördüğü prensipler doğrultusunda imkanlarını, hasletlerini kullanarak, sahip bulundukları keyfiyetlerin sonsuz-sınırsız manalarınca kendi makroları üzerinden Deneyim Ortamı olan Dünya gezegeninde deneyimleyerek yaratmalarını istemektedir. Öz’ün sesi bu prensipler doğrultusunda makrolarına ulaştırılmaktadır. Öz’ün sesiyle birlikte imkanlar bu prensipler doğrultusunda makrolarını ihya etmektedir. Asalet Özlerdedir. Bu asaletle donanacak olan makrolar, Özlerinden terennüm ettikleri zaman işte o beklenen kavuşma vuku bulmuş olacak ve Özler Dünyada dünya bedenleriyle kendilerini göstereceklerdir.

Ö.Cenap BAŞMAN