Dünyanın RA ve Asil nova karakterleri

Dünyanın RA ve Asil nova karakterleri

İnsansal aktivite planlarının maddi bedenlerle faaliyet gösterdikleri Dünya, Tanrılar Gürzü de denilen Doğal Gürzdeki Ana Mini Atomik Bütün çekirdeğidir. Her aktif bilinç doğal evrimini, Öz deneyimini ve Öz görevini bu çekirdek üzerinde sürdürür. Sahip bulunduğu laboratuar karakteri ile Dünya, tüm Deneyimci Öz’lerin deneyim uydularıyla her mahiyette deneyim yapabilme koşullarıyla donatılmıştır. Atlanta Yasalar Zinciri’nde yer alan “Çekirdek Seyir Yasası” mucibince, çekirdek seyir programı ile yüklenmiş olan Dünya, içinde bulunduğu güneş sisteminde senkronik olarak, kendi içinde seyiri kendi ekseni etrafında, iç spinsel devinim faktörüyle muhavece olarak; kendi dışındaki seyiri güneşi merkez edinip, dış spinsel devinim faktörüyle muhavece olarak sürdürmektedir. Bu faktörlerle muhavece olarak muayyen bir süreçte iç ve dış seyirlerini tamamlayıp, Atlanta Nova karakterine kavuşacak olan Dünya, bu karaktere kavuştuğunda iki süper zamanın etkileşimi altına girecektir. Bu süper zamanlardan birincisi “ASİL ZAMAN SÜPERLERİ”, ikincisi “RA ZAMAN SÜPERLERİ”dir. Her iki zaman süperleri, dünyanın varlığında yaşayan insani bilinçlere Tanrılaşarak reaksiyone olabilecekleri cevheri hususiyetlere sahiptir.

SEYİR YASASI mucibince Atlanta’daki idareci bilinçler tarafından hazırlanmış bir Çekirdek Seyir Programına sahip olan Dünya, bir bilinç birimi gibi, önce Omraktif Maveraları ve o maveralarla alakalı iç devinimsel aktifliği yaşayıp, bu aktifliğin mutlak aktif dinginliğini yaşadıktan sonra; Süper Aktif Dinginliğin Devimsel Aktifliğini yaşamaya geçerek, bu aktifliğin mutlak aktif dinginliğini yaşamaya başlayacak ki; bu esnada artık dünya Atlanta Nova karakteriyle sonsuzluğa açılacaktır.

ATLANTA NOVA KARAKTERİ RA VE ASİL OLMAK ÜZERE İKİ VEÇHEYE SAHİPTİR.

Tanrısal Öz Plan’da hareket eden Tanrısal Öz’lerin kendi cevheri oluş istihkakından yapıtladıkları Doğal Gürzün Ana Mini Atomik bütün çekirdeği olan Dünya, Atlanta Nova karakterine sahip olduğunda, asil zaman süperleriyle reaksiyone girdiği esnada ATLANTA SÜPER ASLİ ORİJİNAL YAŞAM İKLİMİNİ yaşayabilecek olan Tanrısal Özlere Asil Bilinçler, RA zaman süperleriyle reaksiyone girerek ATLANTA MUTLAK ORİJİNAL YAŞAM İKLİMİNİ yaşayabilecek olan Tanrısal Öz’lere de RA Bilinçler denecektir. Bu esnada bu bilinçler kendi varlıklarını sahip bulundukları formlarla yaratmış olacaklardır.

Tanrısal Plan üniteleri olan özlerin kendi cevheri oluş istihkakından yapıladıkları tanrısal formlarına, henüz daha öz yaratım aktifliğince yaratılmamış iken ASTERUNYA denmektedir. Asterunyaların Atlanta yaşam standartlarında, Öz yaratım şablonlarına uygun olan karakterlerde yaratılması gerekmektedir. Bu formların yaratıldıktan sonra, dünyanın Öz yaratım aktifliğince yaratılmış veçhesi olacak Atlanta Nova karakteriyle uyumluluk gösteren Tanrısal forma “ENTELEKTRATUM” denmektedir. Bilinçte olduğu gibi, Tanrısal Öz cevherde de yaşanması gereken seyir aktiflikleri Tanrısal Özlerin hakimiyeti altında yaşanmaktadır. Sonsuz-Sınırsız Mutlak Yokluktan devreye sokulan özler, Mutlak Yoklukça var iken “YOKLUK ÖZLERİ” olarak bilinmektedirler. İlk temel hareketi vurgulayan Yokluk Öz’leri, bu hareketin vurgulamalarından hemen sonra, en son maveradaki hallerine uygun olan ifade tarzıyla “VARLIK ÖZLERİ” olarak bilinmektedirler. Her Varlık Özünün muayyen bir olma frekans ve sabitesi mevcuttur. Olma halinden, yaratılış haline geçebilmesi için, her Varlık Özünün deneyimci vasfına uygun olarak hareket etmesi ve dünya deneyim ortamında uygulayacağı deneyim programını, dünyanın seyir programına paralel olarak açabilmesi gerekmektedir. Durulgan Potansiyel RA kendi arzusuyla kendindeki Yokluk Özlerini, yine kendinden ayrı olmayan Mutlak Varlığına el’an dahil ederek Mutlak Varlığını, Mutlak Varlıkça var olmanın ifadesine uygun olan Varlık Özleriyle güçlendirmektedir. Bu güçlendirme arzusu; Durulgan Potansiyel RA’nın kendini kendinde daha yüksek kıstaslarda ayine oluş sırrına dayalı olarak, her defasında daha da güçlü seyir etme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktif Dinginlikteki ana seyir noktasında, bu ayine oluş sırrıyla Mutlak Yokluk ve Mutlak Varlık arasında cereyan eden seyir hadisesi esnasında, OM öncesinden OM sonrasına intikal edebilecek Yokluk Özlerinin tayini ve tasnifi gerçekleştirilmektedir. Muayyen karaktere sahip olan Yokluk Özlerinin, böylece Mutlak Varlığa dahil olacakların tayin ve tasnifleri yapılmaktadır.Tanrısal aktiflik planında hareket eden her Öz, kademe ve merhale bilinç olgular kuşağından birine dahil olarak, kendi Tanrısal Öz cevherini de kendi varlığını olma halinden yaratılış haline geçirdiği gibi, olma halinden yaratılış haline geçirebilmektedir.

Dünya Tanrısal Özlere ait olan cevheri oluş bütünselliğidir. Dünyanın varlığında her Tanrısal Öz’ün istihkakından gelen muayyen bir potansiyel mevcuttur. Bu potansiyellerin her biri olma halinden yaratılış hallerine geçirilince, Dünya entelektratum veçhesini, Atlanta yaşam standartlarına uygun olarak kazanacaktır. Bu esnada Tanrılar Gürzünün Mini Atomik Bütün Çekirdeği olan Dünya, Atlanta bilinç ve imkanları, model olucu emsal değerler yasasının mucibince yaratılmış olan “EMSAL ÇEKİRDEK yapı” haline yükselmiş olacaktır.

Ö.Cenap Başman