Site icon Cenap Başman Axoy RA Bilgelik Öğretisi

Ders 9: Robotik Yaşam ve Dünya Gezegeni

Ders 9: Robotik Yaşam ve Dünya Gezegeni

Robotik yaşam ve Dünya gezegeni hakkında verdiğim sırların bir çok okuyucu tarafından alışılagelmiş kavram ötesi kavramlarla ilgi olduğundan dolayı şaşırtıcı geleceğini biliyorum. Ancak Aktif Varoluşun gizde kalan sırlarını dersler halinde takip ederek, kendi varlığında alışılagelmiş kavram ötesi bir kavram oluşturabilen okuyucularım bunların doğal yaşama ait hakikat olduğunu kabul edecektir.


VARLIĞINDA YAŞADIĞIMIZ DÜNYA GEZEGENİ, TANRISAL YAŞAM FAKTÖRÜ İLE VARLIK GÖSTEREN DENEYİMCİ TANRISAL ÖZ İNSAN NUMUNELERİ TARAFINDAN BİR LABORATUVAR OLARAK KULLANILMAKTADIR.

Bu laboratuarda birer robot kullanan Tanrısal Öz İnsan numuneleri, kendi yaşam boyutlarında kullandıkları formun teknolojik dizaynına benzeyen bir formu tanzim ederek bir Robotik yaşam ünitesi haline getirmişlerdir. Bu Tanrısal Öz İnsan numunelerine ait devasa keyfiyetlere sahip laboratuara ANA TANRISAL TEKNOLOJİK BOYUT denilmektedir.

ROBOTİK DÜZENLE ALAKALI TEKNOLOJİK İMKANLARI EVRİM KONTROLÖRLERİ OLARAK DA BİLİNEN TEKNOLOJİK UZMANLAR BİR’LİĞİNE KAZANDIRAN TANRISAL TEKNOLOJİK BOYUT; BU UZMAN TOPLULUĞA ROBOTİK DÜZENLE ALAKALI KALIPLARI GELİŞTİRDİKTEN SONRA TANRISAL KALIPLA BİR’LENMESİ İÇİN GEREKEN TASARRUFLARI GÖSTERME HAKKINI VERMİŞTİR.

Evet çok şaşıracaksınız ama, içinde bulunduğumuz bu Ana Hasat dönemine kadar özenle gizlenen enteresan bir sırra göre:

KENDİ VARLIĞINI İNSAN ZANNEDEN ROBOTİK VARLIĞIN BEN DEDİĞİ BİLİNCİ DAHİ ROBOTİK DÜZEN TEKNOLOJİSİYLE OLUŞTURULUYOR.

BU BİLGİLER DÜNYADA KENDİ VARLIKLARINI İNSAN OLDUĞUNU KABULLENEREK, ROBOTİK DÜZENDEN İNSANSAL DÜZENE, İNSANSAL DÜZENDEN TANRISAL DÜZENE DOĞRU GEREĞİ GİBİ YÜCELEBİLDİĞİNİ HİÇE SAYAN ROBOTİK BEN İFADESİNE UYGUN OLAN VARLIKLARDA ELBETTEKİ SANSASYON YARATACAK VE HATTA HİDDET VE TEPKİYLE KARŞILANACAKTIR. ANCAK NE YAZIK Kİ, DÜNYADA BU ÖZEL DÖNEMDE DAHİ YAPILAN TESPİTLERİ DEĞERLENDİREN ROBOTİK DÜZEN KURUCU UZMAN TOPLULUK, HALEN ROBOTİK DÜZENE AİT YAŞAM YOĞUNLUĞUNUN OLDUKÇA ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNU BELİRTMEKTEDİR.

ROBOTİK BEN BİLİNCİNİN OLUŞMASINI SAĞLAYAN SİSTEM, ATLANTA RA TERMİNOLOJİK SİSTEM KAYITLARINDA “ANDROİF’HEY UM OKTAR UNYANİ TUNARİ” / ROBOTİK BEN ANA KUMANDA SİSTEMİ OLARAK GEÇMEKTEDİR. BU SİSTEMDEKİ NÖROSTATİK AKTİVİTE PLANINDA DÜNYA BİLİMCİLERİNİN AMİGDALA OLARAK TANIMLADIKLARI YAPI, DUYGUSAL BOYUTUN ETKİLEŞİM MERKEZİNDEKİ VİCDANİ PROSEDÜR KAYITLARINI, ÇEKİRDEKLERİNDEKİ D.N.A’LARDA BULUNDURAN NÖRONLARDAN YAPILANMIŞTIR.

ROBOTİK BENİN YAŞADIĞI DUYGULAR ÇOK ÖNEMLİDİR. DUYGULARIN MUAYYEN MAHİYET VE KISTASLARDA YAŞANMASI; ROBOTİK BENE AİT ROBOTİK KALIPLARDA ŞU SİSTEMLERDE DEĞİŞİKLİKLERE SEBEP OLUR:

1-ROBOTİK BEN ANA KUMANDA SİSTEMİ (BEYİN)
2-ROBOTİK BEN DENGE SİSTEMLERİ (BEYİNCİK)
3-ROBOTİK BEN KUMANDA SİSTEMLERİ (OMURLAR)
4-ROBOTİK BEN İLETİŞİM SİSTEMLERİ (OMURİLİK SOĞANI)
5-ROBOTİK BEN VAZOMOTOR FAALİYET SİSTEMLERİ
6-ROBOTİK BEN FİZYOŞİMİK ENERJİ BLOKASYON DEVRE SİSTEMLERİ
7-ROBOTİK BEN FİZYOŞİMİK ENERJİ REGULASYON DEVRE SİSTEMLERİ
8-ROBOTİK BEN FİZİKİ HAREKET SİSTEMLERİ (KOL-AYAK-EL-PARMAK-BOYUN)
9-ROBOTİK BEN ŞİMİK HAREKET SİSTEMLERİ (HORMONAL SALGI SİSTEMLERİ)
10-ROBOTİK BEN ATIK SİSTEMLERİ (BÖBREK-BARSAKLAR)
11-ROBOTİK BEN ENERJİ ÜRETİM-İKMAL SİSTEMLERİ (KARACİĞER)
12-ROBOTİK BEN CEVHERİ REJENERASYON SİSTEMLERİ
13-ROBOTİK BEN CEVHERİ KAZANDIRMA SİSTEMLERİ (MİDE-İNCE BARSAK)

1-ROBOTİK BEN ANA KUMANDA SİSTEMİ (BEYİN): Özgen taransferasyonundan önce Çekirdek Dünya ortamında alt yapısal süreçte devreye sokulması gereken mikro uydu sistemleri basit Robotik kalıplarla gerçekleştirilmektedir. Çekirdek Dünyada mikro uydu sistemleriyle varlıkta tutulan maddi yaşam faktörü, Robotik düzene ait olan Robotik kalıplara “Robotik Ben ana kumanda sistemleri oluşturma teknolojisi”nin imkanlarıyla birer ANA KUMANDA SİSTEMİ (BEYİN) kazandırdıktan sonra daha performanslı bir denge rayına oturtulabilmektedir.

Özgen cevherini kullanarak Özgenlerle birlikte Robotik kalıp düzenleyen Teknolojik Uzmanlar BİR’liğinin bu kalıplarda Robotik düzen gelişiminin muayyen bir aşamasında tanzim ettiği Robotik Ben Ana Kumanda sistemi iki loptan meydana gelmiştir. İki lobu birbirine kilitleyen kısım her iki lopta nöron denilen biyohücrelerin loplar arası diyaloğ etkinliğini devrede tutabilen hassaya sahiptir. Nöronlar, Robotik kalıbın diğer aygıtlarındaki,biyohücrelerden çok farklı olup varlıklarındaki hücre beyinlerin(Her hücrenin çekirdeği o hücrenin beyini konumundadır ki buna hücre beyin denilir.) hazneleri, diğerlerine göre Robotik Ben Ana Kumanda Sisteminin işlerliliğine iştirak edebilecek etkinlikte programlarla doludur.

ROBOTİK BEN ANA KUMANDA SİSTEMİ (BEYİN), TANRISAL AKTİVİTE PLANININ BİR ÜYESİ OLAN TANRI ADINA MADDE KAİNATI ÇEKİRDEK DÜZENİNDE TANRISALLIK FONKSİYONLARIYLA HUSULE GETİRİLEN MUHTEŞEM BİR YAPI. YAPI TAŞLARI NE OLABİLİR? KUVANT.

Kuvant: Madde ifadesiyle bilinen kaba-kesif cevherin maddi karakter ve hüviyete sahip olan en küçük parçacığıdır. Robotik Ben Ana Kumanda Sistemi de robotik kalıptaki diğer sistemler gibi kuvant denilen bu parçacıkların bir araya gelerek oluşturduğu sistem olan atomlardan meydana gelmiştir. Karbon, fosfor, azot, hidrojen gibi atomların bir araya gelerek oluşturdukları nükleotid zincirleri bu yapının sistemsel fonksiyonları tayin etmektedir.

NÖRON İFADESİYLE BİLİNEN HÜCRELERİN MEYDANA GELMESİNDE YAPI TAŞI OLARAK KULLANILAN ATOMLAR, ROBOTİK BEN ANA KUMANDA SİSTEMİNİN FİZİKOKİMYASAL HUSUSİYETLERİNİ TAYİN EDEN FİZİKOKİMYASAL HASSASİYETLERE SAHİPTİRLER.

Nöronların meydana getirdikleri aktivite planları, sağ ve sol lop ifadeleriyle bilinen iki yapıyı meydana getirirler. Nöronların görünüşleri minyatür ahtapotlar gibidir. Ortada çekirdek bir yapı ve bu çekirdeğe bağlı olan çıkıntılı kollar, nöronsal aktivite planlarındaki sınırsız iletişimin kaynağıdırlar. Nöronların yapısında bulunan nükleik asitler her canlının karakteristik özelliklerini soydan soya aktarabilen ve canlılık faaliyetlerini kontrolize edebilen milyonlarca atom sistemlerinden husule gelmiş moleküllerdir.

Hücrelerden yapılanan organizmalarda iki çeşit nükleik ait bulunur:

1-DNA (Deoksiribo nükleikasit): Hücre hayatı boyunca durumunu koruyan kalıcı bir moleküldür. Adenin, Timin, Guanin, Sitozin bazlarını, deoksiriboz şekerini içerir. İki zincirden oluşur ve kendini eşler. Çekirdekteki kromozomlarda bulunur.

2- RNA(Ribonükleikasit): Değişkendir. DNA’daki bazlardan Timin yerine Urasil bazını, deoksiriboz yerine riboz şekerini bulundurur. Kendini eşleyemez. Protein sentezini sağlar.

Nükleik asitlerin yapıtaşları nükleotidlerdir:

NÜKLEOTİD: Azotlu baz + 5 C’lu şeker + Fosforikasit

Azotlu organik bazlar PÜRİN ve PRİMİDİN olmak üzere ikiye ayrılır. Nükleotidin yapısına katılan şeker molekülleri ise pentozlardır (5 karbonlu şekerler). DNA yapısına katılan pentoz örneği deoksiribozdur. RNA’nın yapısına ise riboz molekülü katılır. Fosforikasit DNA ve RNA’nın yapısına katılan diğer bir ortak moleküldür.

BEYİNDEKİ HER NÖRON ÇEKİRDEĞİNDE YER ALAN KROMOZOMLAR YAPILARINDA GEN ADI VERİLEN MİNYATÜR BİYOKOMPÜTÜRLERİ BULUNDURURLAR.

Robotik kalıpta sürdürülebilmesi gereken robotik yaşam faktörünü tayin edebilen genler, çeşitli kimyasal maddelerin üretimine yarayan özel mahiyetlere sahip bilgiler içerirler.. Genler, adenin – timin – sitozin – timin ifadeleriyle bilinen bazları yapısında bulunduran ve nükleotid ifadesiyle bilinen moleküllerin belirli sayılarda ve belirli sıra ile dizilmeleriyle oluşmaktadır.

Nöron ifadesiyle bilinen milyarlarca hücrenin meydana getirdiği Robotik Ben Ana Kumanda Sistemi, Robotik Benin bulunduğu Robotik kalıbın tüm Robotik yaşam fonksiyonlarını idare edebilen bir yapı olduğu gibi, diğer Robotik kalıplarda yer alan Robotik Ben Ana Kumanda Sistemleriyle iletişim kurarak, bu sistemlerin tanzim olduğu Robotik kalıplara ait olan Robotik yaşam fonksiyonlarına da etki edebilen harika özelliklere sahiptir.

Ancak, mutlaka bu özeliklerin ortaya çıkması için nöronsal aktivite planlarında yer alan genetik kodlarda bulunan bu mahiyetlere sahip özel programların açılması gerekmektedir.

Kendi varlığını insan sanan Robotik Benin bulunduğu Robotik kalıptaki Robotik Ben Ana Kumanda Sistemi, genetik kodlama planına dahil edilebilecek sonsuz-sınırsız mahiyetler çerçevesinde şifrelenerek deşifrelemeye hazır bulunan genetik kodların süper yoğunluklarda potansiyel oluşturduğu bir muhteşem yapıdır.

Robotik Ben Ana Kumanda Sisteminin hücresel aktivasyon planı olarak bilinen lobları, sağ ve sol yarım kürelerden oluşan cevherin kaba kesif fiziki, ince latif metafiziki karakteristik özelliklere sahiptirler. Bu karakteristik özellikleri tayin eden Bilinç Genleri (Özgenlerden gelen genler) yerleşik bulundukları şakralardaki öz enerji devinim kanalı ile öz enerji devinim halkasında devindirdikleri öz enerjiyi kullanarak iki ayrı Ben’in oluşmasını sağlarlar.

Robotik Ben; bu lobların kaba kesif karakteristik özellikleriyle bilinç genleri tarafından oluşturulunca, bilinç genlerinin bağlı bulundukları Özgenlerin deneyim – evrim – görev programlarına uygun tarzlarda vasıta olarak kullanılır.

İnsani Ben; ise bu lopların ince latif karakteristik özellikleriyle bilinç genleri tarafından oluşturulunca, yine bu bilinç genlerinin bağlı bulundukları Özgenlerin bu defa sadece görev programlarına uygun tarzlarda vasıta olarak kullanılır.

Neticede: her iki Ben’in Tanrısal Aktivite Planının bir üyesi olan Tanrısal Öz İnsan numunesi tarafından kullanması, bu numunenin dünya deneyim – evrim – görev ortamında kullandığı Robotik kalıpta kendini açığa çıkarmasını ve bunun akabininden sahip bulunduğu öz haslet, keyfiyet ve değerlerince kendini yaratmasını sağlamaktadır.

Bu Öz Yaratım faaliyetleri göz önünde bulundurularak şifrelenen Robotik Ben Ana Kumanda Sistemi yapısında bulunan D.N.A aktif kodlarla an be an deşifrelenerek açılıma hazır tutulmaktadır. Bu D.N.A aktif kodlar, dünyada “GEN” olarak bilinmektedir. Öz yaratım faaliyetlerinin sürdürülmesinde sonsuz-sınırsız genetik kod açılımını sağlayabilen deşifretik etkileşim mahiyetleri mevcuttur. Bu mahiyetler çerçevesinde bilinç genleri kendi öz enerjilerini kullanarak her mahiyetteki faaliyetlere karşılık gelen genleri, etkileşim altına alarak deşifretik fonksiyon vurgulayarak açabilmektedir. Sonsuz-sınırsız öz yaratım faaliuyetleri ile ilgili mahiyetler çerçevesinde deşifretik fonksiyon vurgulayabilen bilinç genleri, bu fonksiyonları vurgularken dünya deneyim – evrim – görev ortamında hareket eden diğer bilinç genlerinin de deşifre ettikleri Robotik Ben Ana Kumanda Sistemlerinin genetik kodlarına etki edebilmektedirler. Bu durum; fiziki titreşimlerle olmayıp metafiziki titreşimlerle gerçekleştirildiği için dünyadaki beyin araştırıcıları tarafından fark edilememektedir. Neticede bir Robotik ben diğer bir Robotik benin Robotik Ben Ana Kumanda Sistemindeki genetik kod açılımını sağlayan Robotik Bence yaşanabilen duyumsal, duygusal, düşünsel, zevksel motivasyonlara etki edebilmektedir.

ROBOTİK BEN ANA KUMANDA SİSTEMİNİN AKTİFLİK PLANINDA OLUŞAN FİZYOŞİMİK REAKSİYONLAR,BU SİSTEMİN YAPISINDA YER ALAN NÖRON ADINDAKİ HÜCRELERİN SAHİP BULUNDUKLARI KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERDEN KAYNAKLANMAKTADIR.

Fizyoşimik reaksiyonların başında, nöronsal aktivite planına dahil edilen nörostatik enerjetik aktivite gelmektedir. Bu aktivite, bilinç genlerine ait olan öz enerjinin statik enerjiye dönüşmüş halidir ve Robotik Ben Ana Kumanda Sistemine ait fizyolojik ile biyoşimik reaksiyonların oluşturulmasında kullanmak amacıyla devrede tutulmaktadır.

Nörostatik enerji kullanımıyla oluşturulan bu reaksiyonlar neticesinde Robotik Ben’in düşünce ve davranış motivasyonlarıyla ilgili karakteristik özellikler ortaya çıkmaktadır. Robotik Benin değer yargılarında farklı mahiyetlerce yaptırım gücüne sahip olan bu reaksiyonlar Robotik Benin, diğer Robotik Benlerce sempatik ve antisempatik bulunuşuna sebep olmaktadır.

Farklı kaile alışlar sonsuz-sınırsız alternatiflerce ortaya çıkmakta ve her bir Robotik Benin doğruları kendilerine ait irade gücüyle savunulabilmektedir.

Dünyada yer alan obje ve sujelerin ve hadiselerin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesine sebep olan bu reaksiyonların yön ve mahiyetleri bilinç genleri tarafından değiştirelebilmektedir. Nörostatik enerjetik aktiviteyi sağlayabilen öz enerji, bilinç genleri tarafından kullanılırken Öz’sel Hakimiyet ve Kadiriyet bilinç genlerinin bağlı bulundukları Tanrısal Öz İnsan numuneleri tarafından devrede tutulmakta ve Robotik Benin hattı hareket motivasyonları olan düşünce ve davranış şekillerine gittikçe yücelik kazandırılmaktadır.

Robotik Ben kendi Ana Kumanda Sisteminin fiziki olduğu kadar metafiziki yapısına da ait sırlara vakıf olmalıdır. Robotik Beni bu bilgilerden yoksun bırakmak onun sonsuza kadar bir makine halinde bırakılması demektir. Robotik Ben,duyum ve duygulanmayı,düşünce ve mutluluğu sahip bulunduğu Ana Kumanda Sisteminin sadece fiziki karakteristik hususiyetlerine bağlamamalı bu olgulamaların yaşanmasında hakim olan bilinç genlerinin kullandıkları öz enerji ile direkt etkileşimde bulundukları Robotik Ben Ana Kumanda Sisteminin metafiziki karakteristik hususiyetlerine de bağlamalıdır.

CENAP BAŞMAN

Exit mobile version