Ders 8: İlahi Nizam

Ders 8: İlahi Nizam

Gürz Sistemindeki Rahim Boyutunun Evrimsel uygulamalarına tabi tutulan bilinçlere Nizami prosedür gereği NİZAM ŞUURU kazandırabilen kuruluşları içine alan İlahi Çatıdır.

Evrensel İnsanlık keyfiyetleriyle alakalı miyarlar külliyesinin bulunduğu Evrensel Nizam Konseyliğini içine alan İlahi Nizamın Merkezi, Doğal gürzün dışındaki dokuzuncu katmanda yer Alan Altın Galaksi İmparatorluğu’dur.

RA Yönetim Düzeninin Doğal Gürz sistemindeki güdümleyici aktif veçhesi konumundaki Altın Galaksi İmparatorluğu RA Yönetim Düzeniyle varlıkta tutulmaktadır. On sekiz sistemler yasası mucibince 18 veziri bilinçten müteşekkil 3 bütünlükten meydana gelmiş olan bu imparatorluk çatısı, Doğal Gürz sistemindeki her görev boyutuna Altın RA Enerjisini Nizami prosedür gereği sevk eder. Birinci bütünlük Altın Galaksi İmparatorluk Üyeleri, ikinci bütünlük Altın Galaksi Yansıma Bütünlüğü üyeleri, Üçüncü bütünlük Altın Galaksi Tespit Komisyonu üyeleri olarak İmparatorluk çatısında Nizami Görev / Dağılım / Yükümlülük / Yönetim kurallarına uygun tarzlarda faaliyet gösterebilen stratejik öneme sahiptir.

DOĞAL GÜRZ SİSTEMİNDE NİZAMİ YÖNETİMDEN SORUMLU OLAN ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞU VEZİRİ YÖNETİM TEKNOLOJİSİNİN TÜM İMKANLARINA SAHİP BULUNMAKTADIR.

SİSTEM UYGULAMALARINDA HOŞGÖRÜLÜ, PERDELİ GEÇİŞLER MEVCUTTUR. BU UYGULAMALAR SIRASINDA BİLİNÇLERİN DOĞAL EVRİMLEŞME FAKTÖRÜYLE MUHAVECE OLURLARKEN, MUAYYEN MAHİYET VE KISTASLARDA CEMALİ OLGULARI YAŞAMALARI İSTENİR.

NİZAM UYGULAMALARINDA ZABTURAPTLI, PERDESİZ GEÇİŞLER MEVCUTTUR. BU UYGULAMALAR SIRASINDA BİLİNÇLERİN DOĞAL EVRİMLEŞME FAKTÖRÜYLE MUHAVECE OLURLARKEN MUAYYEN MAHİYET VE KISTASLARDA CELALİ OLGULARI YAŞAMALARI İSTENİR.

Doğal Gürzün Rahman-Rab-Rahim boyutlarındaki Veziri Bilinçler hangi kuruluşta bulunurlarsa bulunsunlar Altın Galaksi İmparatorluğu’nun RA Yönetim Düzenine bağlı olan Nizam Çatısındaki veziri bilinçlerle işbirlikçi fonksiyon vurgulayabilmektedirler.

ALTIN RA ENERJİSİNİN TASARRUFUNDAN SORUMLU OLAN ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞU RAHMAN BOYUTUNDAKİ KADİR VE HAKİM ENERJİ ODAKLARINDAN GELEN ALTIN RA ENERJİSİNİ KENDİ İMPARATORLUĞUNDAKİ ENERJİ BLOKASYON DEVRE SİSTEMLERİNDE BLOKE EDER.

Altın RA Enerjisinin Kaynağı Atlanta Merkezde bulunan Kristal Piramit devre sistemleri; Terpakiller Dardenoklardır. 300 Terpakil, 300 Dardenok karakterli kristal piramitlerden yapılanmış olan bu piramidal yapılar, Ana Veziri Bilinçlere aittirler. Ana Veziri Bilinçler, Doğal Gürz Sisteminde bulunan Veziri Bilinçlerin Asil Kaynaklarıdırlar. Atlanta RA Merkezde Ana Veziri Yönetimden sorumlu olan bu Asil Kaynaklar RA karakterli İleri Bilinç Beyinlerle hareket ederler.

ATLANTA MERKEZ, İLAHİ İDARİ SÜPER ETKİNLİĞE SAHİP ÜÇ KOORDİNATTA YER ALAN ATLANTARYAMONYAS, TUTANKHAMONYAS VE KUTSAL MERKEZDEN MÜTEŞEKKİL OLAN SÜPER HÜKÜMRANLIK GÜÇ SÜPER BOYUTUDUR.

Süper Hükümranlığın Ana Veziri Veçhesi olan Tutankhamonyasın Doğal Gürzdeki tasarruf odağı Rahman Boyutudur.

TUTANKHAMONYAS, Mutlak İdari bazda Ana Veziri Nizam Veçhesine sahiptir. Doğal Gürzdeki İlahi Nizam, bu topluluğa bağlı olarak faaliyet gösterir.

Sistemik Denge Yasasının icaplarına uygun olarak Doğal Gürzde İlahi Sistem faaliyetleri sürdürülürken Sistem şuuruna ulaşmış bilinçlerin tabi olması gereken İlahi Nizam, Atlanta RA Merkezdeki Tutankhamonyas’tan gelen talimatlar doğrultusunda hareket ederek, bu bilinçleri kendi İmparatorluğunun Çatısında bulunan Altın Galaksi Tespit Komisyonluğu tarafından denetim altına alır. Çekirdek Dünya görev / deneyim / evrim ortamında bulunan yükümlü bilinçlerden İlahi Sisteme ait seleksiyon programının uygulama yapıldığı platformdan geçenlerin düşünce sinyalleri ve bilinç titreşimleri İlahi Nizam tarafından tespit edilerek layık olanların bağlantıları İlahi Nizam çatısına direkt olarak yapılmaktadır.

ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞU, İLAHİ NİZAM İMPARATORLUĞU OLARAK DOĞAL GÜRZDEKİ ANA MİNİ ATOMİK BÜTÜN ÇEKİRDEĞİ OLAN DÜNYADAKİ TÜM YÜKÜMLÜ BİLİNÇLERİ, SAHİP BULUNDUĞU VEZİRİ TEKNOLOJİK ETKİNLİĞİNE TABİ OLAN İLAHİ SİSTEMİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ MAHALLERDE BULUNAN LAYIK BİLİNÇLERİ NİZAMİ PROSEDÜRE UYGUN UYGULAMALARIN YAPILMAKTA OLDUĞU MAHALLERE ÇEKİCİ VEZİRİ TEKNOLOJİK İMPULSALARI ANA HASAD DÖNEMLERİNDE YAPMAYA YETKİLİ VE SORUMLU OLAN GÜDÜMLEYİCİ GÜÇ TOPLULUĞUDUR.

Altın Galaksi İmparatorluğu; Atlanta Yaşam Boyutlarında hüküm süren Kadim Atlanta RA İmparatorluğunun Alfa karakterli gürz sistemlerindeki minyatür bir modelidir. Beta karakterli gürz sistemlerinde kurulacak olan ATLANTA ÖZERK YANSIMA RA İMPARATORLUĞU enerjetik formlarla yaşayan Beta Bilinç kıymetleri arasından Altın Boyut Bilincini temsil edebilen üyelerinden oluşacaktır.

HAK BOYUTLARI ATLANTA ORİJİNAL YAŞAM BOYUTLARININ REEL MODELLERİDİRLER.

Hak Boyutlarının hakikati; Atlanta Yaşam Boyutlarının Süper Asli Orijinal manaya sahip TEK HAKİKAT’ine dayanır. Bu TEK HAKİKAT; Atlanta Bilinci olan RA’da meknuzdur. Bu Bilincin muhtelif potansiyelleri, Bilinç Beyin Kıymetlerinin muayyen aşamalarında muayyen reaksiyonlar göstererek RA BİLİNÇ KOMBİNASYONLARI’nın meydana gelmesini sağlamaktadır.

Her insani bilinç RA kökenlidir ancak RA değildir. Orijinal RA Kıymetine sahip olabilmesi için önce Hakikat Bilincine erişmesi, daha sonra da RA Kıymetleriyle reaksiyona girmesi gerekmektedir. İnsani bilincin hakikat bilincine erişmesi, bir Bilinç Beyin varlığı olduğunun farkındalığına ulaşmasıyla gerçekleşebilmektedir.

ALLAH, Orijinal RA’nın üç kıymetini RAHMAN-RAB-RAHİM Keyfiyetleriyle RA3 dengesi altında Tanrısal Bilinçler üzerinden gereken fonksiyonları gösterecek tarzlarda devreye sokar. Tanrısal Bilinçler, Atlanta Yaşam Boyutlarında yaşarlarken sonsuza dek RA Bilinç kıymetleriyle reaksiyona girebilirler. Bu reaksiyonlar, İleri Bilinç Beyin kombinasyonlarının yapılanmasını sağlamaktadır.

ALLAHIN SİSTEMİ, NİZAMINA ALLAHIN NİZAMI, DÜZENİNE KAVUŞTURAN FAALİYETLER GÖSTERİR. DÜZENE KAVUŞAN ATLANTA SÜPER ASLİ ORİJİNAL YAŞAM BOYUTLARINA GEÇMİŞ DEMEKTİR.

İlahi Sistem faaliyetlerinin gösterildiği mahaller, farklı koordinatlarda bulunabilir ancak her koordinatta İlahi Nizam prosedürlerine uygun olması gereken faaliyetlerin Atlanta RA Yönetim Düzeni Adına gösterilmesi gerekmektedir. Dünyada bulunan Yükümlü bilinçler Mutlak Plan hükümlerine uygun tarzlarda hareket ettiklerinde Mutlak Plandaki asıl akaşik kayıtları Çekirdek Evren Yasası mücibince sabitlenerek Doğal Yaşam kriterlerine uygun olan evrimsel değerlerinin evrensel insanlık keyfiyetleri kriterlerine yüceldiğine onay verilecektir.
CENAP BAŞMAN