Ders 7: Android-Humanoid-Humanoyya Ana Kumanda Sistemleri

Ders 7: Android-Humanoid-Humanoyya Ana Kumanda Sistemleri

ANDROİD: Bilincin Özgen potansiyeliyle deneyim boyutsallık keyfiyetlerine sahip olan Dünya laboratuvar ortamında deneyim yapma amacıyla vasıta olarak yapıladığı robotlara ANDROİD denmektedir.

Androidin malzemesi kaba kesif cevherdir. Her Özgenin bu yapılamada mutlaka kendine ait cevheri kullanma zorunluluğu mevcuttur. Kaba kesif cevherin kendi varlığına özel olan karakteristik hususiyetleri FİZİKOŞİMİK’tir.

Robotik düzen teknolojisinin imkanlarıyla hazırlanan androidlerin faaliyet prosedürleri fizikoşimik reaksiyonlara dayalı olarak devrede tutulabilmektedir. Bu diğer bir ifade tarzıyla da Robotik Düzenin işlerliliğini ayakta tutan fizikoşimik hususiyetlere dayalı olan reaksiyonlardır denilebilir. Mineral-bitki-hayvan-humanoid ifadeleriyle bilinen android kalıplarının işlerliğini sağlayan bu reaksiyonlar deterministik kurallara kilitlendirilmişlerdir.

HUMANOİD: Robotik Düzen Teknolojisinin harikası olan HUMANOİD, Humanoyya namzedi olduğu için Humanoyya’dan kaynaklanan tesirleri diğer androidlere nazaran daha yüksek mahiyet ve kıstaslarda alabilecek imkanlarla donatılmıştır.

Humanoidde robotik düzenle alakalı olguları yaşayan bilinç kıymetleri, bu olgulara dayalı olarak cereyan eden fizikoşimik reaksiyonların sebep oldukları sistemik performans veya aksaklıklarla karşılaşabilmektedirler.

SEVGİ —————– NEFRET
TEVAZZU ————– KİBİR
CÖMERT ————— HASİS
KİBAR —————– KABA gibi birbirleriyle karşıt olan olguların yaşama esnasında bilinç kıymetleri Robotik kalıptaki sistemlerin faaliyet prosedürlerine bazen uygun düşerek, bazen uygun düşmeyerek sistemlerin performansını ya yükseltebilmekte ya alçaltabilmekte, bazen de laçkalaştırarak tamamen bozabilmektedir.

DÜNYA SAKİNLERİ BİRBİRLERİNE KARŞIT OLARAK YAŞANAN BU OLGULARIN YAŞAMA HALLERİYLE MEŞGUL OLAN İLİME PSİKOLOJİ İLMİ DEMEKTEDİRLER.

Bu olgular ister dünya sakinlerince yaşanmış ister yaşanmamış mahiyetlerde olsun, robotik olgular bazında kriterler halinde Andromeda Robotik Teşkilatlandırma Komisyonluğu’nda kayıtlı bulunmaktadır. Robotik duyumlama-duygulanma-düşünme-zevklenme olgularının yaşanması için kullanılan statik enerji üretimi Robotik Ben enerji üretim-ikmal sistemlerinde (karaciğer) hazırlanmaktadır. Bu olguların yaşanması Robotik Bene ait irade ile gerçekleştirilebildiği gibi Robotik Ben üstü Özgen iradesiyle de gerçekleştirilebilmektedir. Özgen iradesiyle yaşanması gerçekleştirilen her olgunun yaşanmasından sonra Özgeni ile iletişimli olan Humonoid gittikçe Humanoyya’ya benzeme yoğunluğu artmakta ve bu artış oranına uygun olarak Humanoyyalaşabilmektedir.

HUMANOYYA: Dünya Laboratuar ortamında Kendini Kendinde Özgen farkındalığıyla yaratabilmiş olduğu Tüm İlahi İdareci Kuruluşlar tarafından kabul edilen Kutsal bir varlık prototipidir.

TANRISALLLIĞA NAMZET OLDUĞU İÇİN TANRISAL İMKANLARDAN DİREKT İSTİFADE ETME HAKKINA SAHİPTİR.

Mutlak Varlığın Beyinsel Öz Bütünselliğine ait Ana Kumanda Merkezinde bulunan Minyatür kainatların sisteminde veya nizamında Bilinç Kökenine ait koordinata kilitlenme hakkına istinaden kilitlenir ve bu kilitlenmenin akabinden Mutlak Varlığın Beyinsel Öz Bütünselliğiyle yaşayan Bilinç Kökeninin yaşadıklarını hissederek kutsal bir yaşam prosedürüne uygun olan yaşam tarzıyla yaşar.

Din siklüsü döneminde “HALİFETULLAH” olarak tanıtılan bu prototip, Allah Sisteminin Uluhiyet Veçhesinin direkt temerküz odağıdır.

Humanoidin ana kumanda sistemine göre Özgen potansiyeliyle sahip olduğu enerjetik kompütürünü ana kumanda sisteminin zerrelerinden BİR’leyerek bütünleyebilmiştir. Bu BİR’lemenin akabinden Özgenlik hakkı olan ölümsüzlüğü, ölümsüzlük programıyla yüklü olan genleri açıp kompütürünü oluşturan zerreleri bu gen enerjisiyle muhavece edip kuşatarak kazanmıştır.

Humanoyya’nın Humonoid olduğu aşamalardaki ölümlülük vasıflarını varlıkta tutan kayıtlar, Mutlak Varlığın Beyinsel Öz Bütünselliği tarafından bilinç kökenine ait koordinat üzerine gösterdiği fonksiyonlarla tamamen silinip iptal edilmiştir.

Humanoyya’nın humanoid olduğu aşamalarda Humanoid olma frekans skalasındaki her baremle alakalı olma hali Mutlak Varlık Beyinsel Öz Bütünselliği’nin Yüksek Müsaadeleriyle Bilinç kökenine ait koordinattan tamponize edilerek olma halinde daha üst aşamada bulunan yaratılış haline yükseltilmiştir.

CENAP BAŞMAN