Deneyimci öz kişilik modu değişim programı

Deneyimci öz kişilik modu değişim programı

Deneyimci Özler kendi varlıklarına ait deneyim uydu potansiyellerini kullanarak deneyim ortamı olan Çekirdek Dünya’da İnsansal Aktivite Planları içinde hareket eden kişilikleri canlandırarak bu kişilikleri canlandırmada kullandıkları makroları Ana Hasat dönemine kadar getirebilmişlerdir.

İnsan kişiliğini oluşturan duyumsal, duygusal, düşünsel, seksüel olgular birbirleriyle değişik mahiyet ve kıstaslarda muhavece edilerek sonsuz kişilik versiyonları oluşturulabilmektedir. Bu kişiliklerin oluşturulmasında Deneyimci Özler kendi varlıklarına bağlı olan makroların mikro bilinç kıymetlerini kullanmaktadır.

Her Deneyimci Öz kendi makrosunun üzerinden Çekirdek Dünya deneyim ortamında muayyen bir kişilik modunu dünyanın o uzay/zamanına uygun olan realitesini tamponize edebilme amacıyla devreye sokabilmektedir.

ANA HASADA KADAR ÇEKİRDEK DÜNYA DENEYİM ORTAMINDA 3×26.000 SENELİK SİKLÜS DÖNEMİNDE MİLYARLARLARCA KİŞİLİK MODU OLUŞTURULMUŞTUR.

Her kişilik Deneyimci Özlerin devrede tuttukları “DENEYİMCİ ÖZ KİŞİLİK MODU DEĞİŞİM PROGRAMI” nın icaplarına uygun olarak oluşturulmuştur.

DENEYİMCİ ÖZLER, ÖZ DENEYİM BOYUTU OLAN DÜNYADAKİ DENEYİMLERİNİ İLAHİ YASALARIN ÖN GÖRDÜĞÜ PRENSİPLERE UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİREBİLMELERİ İÇİN BU PROGRAMIN İCAPLARINA GÖRE MUHTELİF KİŞİLİKLERİ OLUŞTURABİLMELERİ GEREKİR. İŞTE BU NEDENLE DENEYİMCİ ÖZLERE BİLİNÇ VE CEVHERİ OLUŞ TEKNOLOJİSİNİN İMKANLARINI KULLANMA YETKİSİ VERİLMİŞTİR.

İnsan beyni olarak bilinen cevheri yapı deneyimci özler tarafından bilinç ve cevheri oluş teknolojisinin imkanları kullanılarak tanzim edilebilmektedir.

DENEYİMCİ ÖZLER BU CEVHERİ YAPININ VARLIĞINDA YER ALAN MADDE GENLERİNİ KENDİ ÖZ BİLGİ VE GÜÇ POTANSİYELLERİNİ KULLANARAK PROGRAMLAYABİLMEKTEDİR. ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM KAYITLARINDA BU GENLERDEKİ GÜÇ, DUYARLILIK AKTİVİTESİ OLARAK, BİLGİ İSE DUYARLILIĞI KİLİT ALTINDA TUTABİLEN ŞİFRETİK PROGRAM ÜNİTESİ OLARAK BİLİNMEKTEDİR.

İnsan beynindeki genlerde bulunan her bir şifretik program ünitesi muayyen mahiyetteki bir duyarlılık aktivitesini kilit altında bulundurmaktadır. Bu duyarlılık aktivitesi duyumsal, duygusal, düşünsel veya seksüel mahiyetlerde olabilir.

Hakiki ve izafi olguları yaşatabilen bu duyarlılık aktiviteleri muhtelif kişilik modlarının ortaya çıkışını sağlamaktadır. Bu modlardan oluşturulan plan, yine aynı terminolojik sistem kayıtlarında KİŞİLİK MODÜLASYON PLANI olarak geçmektedir.

Çekirdek Dünya ortamında kişilik modulasyon planları Deneyimci Özler tarafından yüzyıllarca oluşturulmuştur. İçinde bulunulan bu Ana Hasat döneminde bu Kişilik Modulasyon Planları her bir odakta iç içe oluşan potansiyeller halinde bulunmaktadır. Her bir odaktaki bu kişilik modülasyon planlarının Ana Hasat Döneminde Ana Hasat’a sokulabilmeleri için açığa çıkarılıp canlandırma mahiyetleriyle güncelleştirilmesi gerekmektedir. Deneyimci Özler “Deneyimci Öz Kişilik Modu Değişim programını” uygularlarken İlahi Hiyerarşi bu uygulamalara yardımcı olan fonksiyonlar göstermektedir.

KİŞİLİK MODU DEĞİŞİMİ HIZ FAKTÖRÜ: İçinde bulunulan Ana Hasat döneminde dünya insanlarında Ana Hasat yoğunluğuna göre yükselen bir kriterdir. An be an değişimin hız faktörü yükselmekte ve insanlığın kişilikleri değerlendirmede büyük zorluklara sebebiyet vermektedir. Artık sabitleşmiş, klişeleşmiş mizaç kriterleri kendi yoğunluklarını gittikçe yitirmektedir.

Dünya insanlığı yüzyıllardır araştırıcı bilim adamlarının fiziki oluşlarla alakalı bilgiler çerçevesinde hareket edenlerince aydınlatıldı durdu. Bu aydınlanmanın kayıtlayış ve şartlayış fonksiyonları dünya insanlığını maddi oluşun ötesinde bulunan metafiziki oluşlarla alakalı bilgilerle karşılaşsa da o bilgilere karşı tepki göstererek uzaklaşmasına sebep oldu ve böylece fiziki oluşların insani algılarca tespit edilemeyen metafiziki taraflarını inceleyenlerin sayısı alabildiğince yetersiz kaldı. Genetik uzay/zaman dilimlerinin metafiziki tarafları mevcuttur. Bu dilimler, metafizik taraflarına ait olan karakterlerce, zamansal-mekansal-formsal açılardan birer frekans ve sabitesiye sahiptirler.

Alfadan başlayarak betaya, betadan başlayarak omegaya metamorfoze olarak yükselen bu karakterler; Bilinç varlığının devinim yaptığı maddi formla iç içe bulunan süptil formun karakterce sahip olduğu zaman-mekan-form açılarından birlikte değişmesine sebep olurlar. Sahip olunan karakter açısından muayyen bir frekans ve sabiteye ulaşan uzay/zaman dilimlerindeki karakteristik zamansal faktör yükselişi; ihtiva ettikleri porların yüklü oldukları güç ve bilginin de bu karaktere uygun bir frekans ve sabiteye yükselmesine sebep olur. Genetik Uzay/Zaman faktöründeki değişikliklere uygun olarak Genetik Uzay/Mekan ve Genetik Uzay/Form faktörlerinde de bu değişikliğe paralel olan değişiklikler gerçekleşir. İnsan beynindeki Genetik Aktivite Planında gerçekleşen bu değişiklikler insan formunda bütünsel olarak hissedilen metafiziki değişikliklere sebep olur ki, bu değişiklikleri hisseden insanlara dini terminolojik ifadelerle vech halini yaşayan insanlar, spiritüel terminolojik ifadelerle ise transe olmuş insanlar denir. Böylesi insanların yaşadıkları zaman-mekan-form geneldeki zaman-mekan-form açısından çok özel kalmaktadır. Zaman-mekan-form, sadece Bilincin devinim yaptığı maddi formda değil, bu formla iç içe olan süptil formda da karakteristik özelliklere sahip olan cevherin üç ayrı vechesidirler. Bilinç cevherin sahip olduğu bu üç vechesiyle daima süper kontak kurarak zamanla reaksiyona, mekanla mekanlaşmaya, formla devinmeye geçer. Bu sırada Bilinç, kendi doğasallığının genel karakterine uygun olarak Öz’den sahip bulunduğu doğal enerjisini konuşlanma niteliğinde kullanarak zamanda, mekanda ve formda ayrı ayrı konuşlanır. Bu konuşlanmanın akabinden mekanlaşmaya geçer ve zamanla olan reaksiyonunu sürdürür ki, bu reaksiyona dünya insanları yaşam adını verirler.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM

Ö. Cenap Başman