Bilincin Karışıklık Yasasındaki Mahiyetlere Göre Karışıklığa Düşüp Kişisel Egosunun Güdümleyici Aktiflik Plan Şuuru ile Biyokompütürdeki İsyan Kodlarını Açarak Benlik Gütmesi ile Alakalı Kavramlar

Bilincin Karışıklık Yasasındaki Mahiyetlere Göre Karışıklığa Düşüp Kişisel Egosunun Güdümleyici Aktiflik Plan Şuuru ile Biyokompütürdeki İsyan Kodlarını Açarak Benlik Gütmesi ile Alakalı Kavramlar

Karışıklık, yükümlü bilinçlerin evrim-görev-deneyim faaliyetlerini sürdürmeleri sırasında Çekirdek Dünya ortamında karşılaşabilecekleri en tehlikeli bir risktir.

YÜKÜMLÜ BİLİNCİN DENEYİM-EVRİM-GÖREV FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEKTE İKEN MUTLAKA TABİ OLMASI GEREKEN MANEVİ REHBERİNE KARŞI YAŞADIĞI TÜM TEŞEVVÜŞ HALLERİ BİLİNCİN KARIŞIKLIK YASASININ TANIMLARINA GÖRE ONU İSYAN VE BÜYÜKLENMEYE GÖTÜREREK ULUHİYETİNİ İPTAL ETTİREN ESEF DUYULABİLECEK HALLERDİR. DÜNYA İNSANLIĞINA BU HALLERİ YAŞAYAN BİLİNÇLERİN KAPILDIĞI CEREYAN “ENANİYET” İFADESİYLE TANITILMIŞTIR.

Yükümlü bilinçler, Çekirdek Dünya ortamında kullandıkları biyokompütürdeki kibirlik ve isyan kodlarının açılımını, bu ortamda gösterdikleri evrimsel-deneysel-görevsel faaliyetler sırasında biriktirmiş oldukları karmik tortulara dayalı olarak oluşan kişisel egolarının güdümleyici aktiflik plan şuuru ile gerçekleştirirler.Bu sırada kendilerine yardım eden Lüsiferyan güçler, Tahtel Şuur Boyutu da denilen kişisel egonun güdümleyici aktiflik planına ait şuur boyutunu hedefleyerek yükümlü bilinci kendi Manevi rehberinden uzaklaştırabilecek mahiyetlerde mesajlar verirler.

Yükümlü bilinçlerin galaksi yıldız kutbu konseyliklerine verdikleri akit muhtevalarında Çekirdek Dünya’da evrimsel-deneysel-görevsel olguları yaşarlarken karşılaşabilecekleri risk hallerinde varlıklarında kendi bağlı bulundukları Asil Kaynaklarca yoğunlaştırılan ÖZ İRADE Haslet’leriyle bu hallerden kaçınarak direnç gösterecekleri hakkında da vurgulanması gereken maddeler yer almaktadır.

Deneyim / evrim / görev ortamı olan Dünya’da yükümlü bilinçlerce devrede tutulan İNSAN FAKTÖRÜ’ne ait biyolojik beyin, biyokompütür programlama sisteminin icaplarına uygun olarak programlanıp muayyen mahiyet ve kıstastaki zamanlama kodlarıyla donatılmıştır. Bu zamanlama kodları bilincin çift kutbiyet yasası karşısındaki karışıklığa düşerek bir kutbiyetten diğer kutbiyete sıçrama yapabileceği göz önünde bulundurularak tanzim edilmektedir. İsyan ve kibirlilik kodları da bu zamanlama kodlarının arasında yer almaktadır.

İNSAN BEYNİ, ANA RAHMİNDEKİ ZİGOT İFADESİYLE BİLİNEN İLK HÜCRESEL AKTİFLİK PLANINDA HENÜZ DAHA ÇEKİRDEK HALİNDE İKEN ÇEKİRDEK EVRİM PROGRAMI UYGULAMA PLATFORMUNDAKİ PROGRAMLAYICI AKTİFLİĞE TABİ TUTULARAK MUTLAK PLANDAKİ (LEVH-İ MAHFUZ) KAYITLARA UYGUN OLAN TARZLARDA PROGRAMLANMAKTADIR. Bu programlama işlemi, BİYOKOMPÜTÜR ZAMANLAMA KODLARI kullanılarak kilit altına alma işlemi ile birlikte yürütülmekte ve insan faktörünün deneyim / evrim / görev ortamı olan Dünya’da karşılaşarak muhatap olacağı her suje, obje ve hadise göz önünde tutularak karşılaşma / karşılaştırma zamanlarına göre kotlanmaktadır.

KOMPÜTÜR ZAMANLAMASI ifadesi, insan faktörüne ait programlanıp kodlanan her biyokompütürün ancak bu işlemlerden sonra bu özelliğini belirtmek için kullanılmaktadır. Kompütür zamanlaması insan faktörüne ait Tanrısal Teknolojik aygıtların kademeli olarak işlerlilik göstermesine yarayan genetik kod açılımlarını düzgün bir zamanlamayla sıraya koyar. Sırasıyla husule gelen kod açılımlarıyla İlahi Hiyerarşinin makbul gördüğü veya makbul görmediği olgular yaşanmakta, bunun neticesinde aynen kişisel egonun güdümleyici aktiflik planından oluşturduğu şuur boyutu yaşanan makbul görülmeyen olgulara dayalı olarak gittikçe yoğunlaşır. Bu yoğunlaşmanın tehlike sinyallerini çaldıran derecesinde artık kibirlik ve büyüklenme olguları tasvip edilerek değerlendirilmeye alınır. Böylece yükümlü bilinçlerce devrede tutulan insan faktörü, ilk etapta içinde yaşadığı grup şuurunu yadsıyıp yererek bu şuurdan uzaklaşır ve kendi kişisel egosunun güdümleyici aktiflik şuurunu şiddetle ön planda tutar.

Sirius Yönetim Komiteliği’nin mercisi bulunduğu İlahi Tasarruf Plan ünitelerinin bilinç kodlama planına dahil edildikten sonra insan faktörüyle muhavece olunarak maddi bedenle yaşanılan Dünya’da yaşamaları sağlanır. Bu üniteler maddi yaşamın daha ilk aşaması olan zigotluk döneminde maddi beden kazanırlarken, Bilinç kodlama planıyla alakalı yüksek zamanlama kodları göz önünde bulundurularak biyolojik beyin çekirdekleri Biyokompütür kodlama planına tabi tutulur.

Biyokompütürlerdeki ters devinimli kod açılımları insan faktörünü devrede tutan bilinçlerin habisleşerek Orion koordinatlarına kendi değerleriyle kilitlenmelerine sebep olmaktadır.İsyan ve kibirlik kodlarını açan insan faktörünü devrede tutan bilincin kilitleneceği koordinat; Orion Yönetim planı olan 21’lerin faaliyet alanı olan koordinattır.

Ö.Cenap Başman