Bilinç Boyutu ve Sahip Bulunduğu Boyutsal Keyfiyet ve Değerleri

Bilinç Boyutu ve Sahip Bulunduğu Boyutsal Keyfiyet ve Değerleri

BİLİNÇ BOYUTU: Farkındalık, biliş, irade, kavram gibi boyutsal keyfiyetlere sahip olan ve cevher, bilgi ve gücü kendi istihkakında mevcut bir sığa ile daimi varlıkta tutabilen Öz Varlığın oluşturduğu boyutun ihata ettiği boyuta Bilinç Boyutu denir.

BİLİNÇ BOYUTUNUN BOYUTSAL KEYFİYETLERİ

FARKINDALIK: Bilincin Özünde tam kıstasta EŞLİUM’HEY olarak bilinen hasletin kendi varlığına ait boyut içinde kısmi olarak bulunan boyutsal bir keyfiyettir. Bilincin Özü farkındalık ifadesiyle bilinen bu boyutsal keyfiyeti gereksinim gördüğünde kendi varlığında bulunan tam kıstastaki hasletle destekleyerek güçlendirebilmektedir. Farkındalık Bilinç boyutunun varlığında yüceldikçe biliş güçlenir, farkındalığın yüceltilmesi öz bilginin kavram ifadesiyle bilinen boyutsal keyfiyetin kendi koordinat düzenine akıp kilitlendiği oranca artar. Biliş ve farkındalık Özün kendi varlığında mevcut olan orijinalliğiyle daima Süper Asli mahiyet ve kıstasta mevcut olur.

ÖZ KENDİ VARLIĞIYLA OLUŞTURDUĞU BOYUT İÇİNDE SAHİP OLDUĞU UYDU BİLİNÇ POTANSİYELLERİNDEN BOYUTLAR OLUŞTURURKEN, BU BOYUTLARIN BOYUTSAL KEYFİYETLERİNİN OLUŞMASI İÇİN ÖZ HASLETLERİNİ DEVREYE SOKAR. ÖZ HASLETLER MUAYYEN BİR BİLİNÇ BOYUTU İÇİNDE KISMİ KEYFİYET HALİNDE SERGİLENİRKEN MİKRO KISTASLARDA TALİ OLAN DEĞERLERİYLE VARLIK GÖSTERİRLER. MAKRO KISTASLARDA BU HASLETLERİN BİLİNÇ BOYUTU İÇİNDE KEYFİYET OLARAK SERGİLENMESİ HALİNDE TALİ OLAN DEĞERLERİN YERLERİNİ ASLİ OLAN DEĞERLER ALMAKTADIR.

BİLİŞ: Bilincin Özünde tam kıstasta ZODİÇ olarak bilinen hasletin kendi varlığına ait boyut içinde kısmi olarak bulunan boyutsal bir keyfiyettir. Bilincin Özü biliş olarak bilinen bu boyutsal keyfiyeti gereksinim gördüğünde kendi varlığında bulunan tam kıstastaki hasletle destekleyerek güçlendirebilmektedir. Farkındalık ve Biliş birbirlerine paralel olarak bilinç boyutu içinde muayyen mahiyet ve kıstaslardaki bilginin rehberliğiyle seyir edebilirler. Bilinç boyutlarındaki kavramların koordinat düzenleri Öz Varlıklara ait olan Boyutların Ana Kavram Koordinat Düzenlerindeki Mutlak veya Süper Asli Orijinal Bilgi potansiyelinden istifade edilerek doldurulabilmektedir.

İRADE: Bilincin Özünde tam kıstasta EUSRİPYA olarak bilinen hasletin kendi varlığına ait boyut içinde kısmi olarak bulunan boyutsal bir keyfiyettir. Bilincin Özü irade olarak bilinen bu boyutsal keyfiyeti gereksinim gördüğünde kendi varlığında bulunan tam kıstastaki hasletle destekleyerek güçlendirebilmektedir. İrade, bilincin müessiriyet planına aldığı cevheri istenen kıstaslarda işlemek için çok gerekli olan bir haslet olduğu gibi asli görev kodlarının açılmasında da İlahi Hiyerarşi tarafından kaile alınan bir haslettir.

Sirius Görev / Dağılım / Yönetim Tasarruf Planlarının üyeleri olan görev icraat ünitelerinin Çekirdek Dünya ortamında görev üslenmiş olanlarında bulunan Asli Görev Kodlarının açılmasını sağlayan mevcelerin akışa geçirilmesi için irade testlerinden geçirilmeleri gerekmektedir. İrade olarak bilinen boyutsal keyfiyetleri henüz olgunlaşmamış bilinçlerin bu mevcelerle gerçekleştirilen teknolojik operasyonlar tabi tutmak mümkün değildir.

KAVRAM: Bilincin Özünde tam kıstasta KFERYA olarak bilinen hasletin kendi varlığına ait boyut içinde kısmi olarak bulunan boyutsal bir keyfiyettir. Bilincin Özü Kavram ifadesiyle bilinen bu boyutsal keyfiyeti gereksinim gördüğünde kendi varlığında bulunan tam kıstastaki hasletle destekleyerek güçlendirebilmektedir. Öz Kavram Koordinat düzenindeki bilgi ile gerek görüldüğünde desteklenen her bilinç boyutuna ait olan Kavramın muayyen bir spektrumu mevcuttur. Bu spektrum dahilindeki bilginin icaplarına uyarak hatt-ı hareket motivasyonlarını gereği gibi devreye sokan görevli bilinçlerin kendi Özleri bu spektrumu genişletecek olan bilgiyi akışa geçirebilmektedir. Çekirdek Dünya ortamında bulunan görevli bilinçlerin sahip bulundukları kavramların önemi çok büyük olduğu gibi bu kavramların spektrumları dahilinde bulunan bilginin icaplarına uyarak fonksiyon yürütmeleri de çok önemlidir.

KENDİ KAVRAM SPEKTRUMU DAHİLİNDE BULUNAN BİLGİNİN İCAPLARINA UYARAK GÖREV/İCRAAT FONKSİYONLARINI İLAHİ HİYERARŞİNİN UYGUN GÖRDÜĞÜ KISTASLARDA VURGULAYABİLEN BİLİNÇLERİN KAVRAM SPEKTRUMLARINI GENİŞLETİCİ BİLGİ AKIŞINI İLAHİ YASALARA UYGUN OLARAK ÖZLERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMEKTEDİR.

Bilinç boyutları, Öz Varlıklara ait olan uydu bilinç potansiyellerinin varlıklarıyla varlıkta tutulabilmektedir. Her Öz varlık yasalara uymayan kendi uydu bilinç potansiyellerini sistemlerini kopararak terk edebilmektedir. Bu durumda uydu bilinç potansiyelinin varlığıyla varlıkta tutulan bilinç boyutları dağılmaz, ancak sahip bulundukları boyutsal keyfiyetlerle birlikte kutbiyetini değiştirmeye mahkum olur.

BİLİNÇ BOYUTUNUN BOYUTSAL DEĞERLERİ

CEVHER: Bilincin Özünde tam kıstasta KUMAS olarak bilinen değerin kendi varlığına ait boyut içinde kısmi olarak bulunan boyutsal bir değerdir. Bu boyutsal değeri işlemekle yükümlü olan uydu bilinç potansiyelleri kendi varlıklarıyla oluşturdukları boyuta ait olan BOYUTSAL KEYFİYETLERİ kullanarak işleyebilmektedirler. Bu işlem esnasında sığalarında eksiklik olan boyutsal keyfiyetleri kullanan uydu bilinç potansiyelleri, kendi boyutları içinde bulunan cevherlerini gereği gibi işleyememekte ve buna dayalı olan eserlerini de gereği gibi yaratamamaktadırlar.

ÖZ; KENDİ VARLIĞIYLA OLUŞTURDUĞU BOYUT İÇİNDE SAHİP OLDUĞU UYDU BİLİNÇ POTANSİYELLERİNDEN BOYUTLAR OLUŞTURURKEN, BU BOYUTLARIN BOYUTSAL DEĞERLERİNİN OLUŞMASI İÇİN ÖZ DEĞERLERİNİ DEVREYE SOKAR. ÖZ DEĞERLER MUAYYEN BİR BİLİNÇ BOYUTU İÇİNDE KISMİ DEĞERLER HALİNDE SERGİLENİRKEN MİKRO KISTASLARDA TALİ OLAN DEĞERLERİYLE VARLIK GÖSTERİRLER. MAKRO KISTASLARDA BU DEĞERLERİN BİLİNÇ BOYUTU İÇİNDE DEĞER OLARAK SERGİLENMESİ HALİNDE TALİ OLAN DEĞERLERİN YERLERİNİ ASLİ OLAN DEĞERLER ALMAKTADIR.

BİLGİ: Bilincin Özünde tam kıstasta AUZERM olarak bilinen değerin kendi varlığına ait boyut içinde kısmi olarak bulunan boyutsal bir değerdir. Bu boyutsal değeri cevheri işleme bilgisi olarak devreye sokmakla yükümlü olan uydu bilinç potansiyelleri kendi varlıklarıyla oluşturdukları boyuta ait olan BOYUTSAL KEYFİYETLERİ kullanarak devreye sokabilmektedirler. Bu işlem esnasında sığalarında eksiklik olan boyutsal keyfiyetleri kullanan uydu bilinç potansiyelleri kendi boyutları içinde bulunan cevheri işleme bilgisini gereği gibi devreye sokamamakta ve buna dayalı olarak ta cevherini gereği gibi işleyememekte ve eserlerini gereği gibi yaratamamaktadırlar.

GÜÇ: Bilincin Özünde tam kıstasta COHTE olarak bilinen değerin kendi varlığına ait boyut içinde kısmi olarak bulunan boyutsal bir değerdir. Bu boyutsal değeri cevheri işleme gücü olarak devreye sokmakla yükümlü olan uydu bilinç potansiyelleri kendi varlıklarıyla oluşturdukları boyuta ait olan BOYUTSAL KEYFİYETLERİ kullanarak devreye sokabilmektedirler. Bu işlem esnasında sığalarında eksiklik olan boyutsal keyfiyetleri kullanan uydu bilinç potansiyelleri, kendi boyutları içinde bulunan cevheri işleme gücünü gereği gibi devreye sokamamakta ve buna dayalı olarak ta cevherini gereği gibi işleyememekte ve eserlerini gereği gibi yaratamamaktadırlar.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM

Ö. Cenap Başman