Atlanta RA Öğretisi

Atlanta RA Öğretisi

Atlanta RA Öğretisi sadece Ana Hasatta Baş Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi’nde değil, dünyamızın her koordinatında etkinlikleri mevcuttur.

Zira Atlanta Öğretisi; tüm dünya memleketlerinde bulunan insanlarımızın Öz Vatanı olan Atlanta Tanrısal İnsanlarının yaşadıkları diyarın bilgisidir.

Bu diyar iklimini sözcük denilen dünyasal tali mana kalıplarıyla intikal ettirmek mümkün değildir. Bu iklim içimizdeki Atlanta Tanrısal İnsanların yaşadıkları iklimdir, bu nedenle içimizdeki Atlanta Tanrısal İnsanla hemhal olup önce O’nunla muayyen bir süreci yaşayarak tamamladıktan sonra O olmalıyız.

Atlanta Tanrısal İnsanını tanımlamak için sizlere önce İNSAN hakkında açıklamalar getirmek istiyorum.

Nedir İNSAN?

İnsan sözcüğünün şuurlarda orijinsel bir anlamı olmalıdır değil mi? Dostlarım.. İnsanın kısıtlı olan fiziki algılarıyla ister fark edilsin, ister fark edilmesin, her şeyin insanın serbest şuurunda orijinsel bir anlamı vardır. Buna “ORİJİNAL KOZMİK MANA” diyebilirsiniz.

Konumuz insan ve onunla ilgili bilimsel etkileşimler olduğu için, bu mahiyet olan yaşadıklarımı burada satırlara dökmeye çalışacağım.

Orijinal Kozmik Mana ile ilgili her yaşantının kelimelere tahvil edilerek nakledilmesi, yaşanılanı bihakkın belirtmekten çok uzaktır. Ancak ne yazık ki, satırlara dökülen Orijinal Kozmik Mana ile ilgili ifadelendirmeler bu kadar olabiliyor.

Ben yaşayarak yazıyorum. Yaşamak ile ilgili ifadenin altından nasıl bir kozmik bir orijinallik yatıyor ah bir bilseniz! Evet. Bunu ancak bunu yaşayanlar bilir.

YAŞAYAN, YAŞADIĞINDAN YANA ORİJİNAL KOZMİK BİR MANAYA SAHİP BULUNMAKTADIR.

İnsan her yaşadığına dair intikal ettirici bir pozisyon arz edeceğinden, mekansal olan kelimelere, sözcüklere müracaat edeceği muhakkaktır.

Halbuki, Orijinal Kozmik Mana ilgili yaşantılar mekansallık değil, boyutsallık arz eder. Yani şunu demek isterim ki; yaşanılan Orijinal Kozmik Mana, belirli bir kozmik boyutta belirli olan Kozmik Orijinal Keyfiyetler dahilinde belirli bir şuur yüceliğiyle yaşanmıştır.

Öyleyse yaşanılan ne? Nakledilen ne? Asırlardır insanların belirli menkıbeler, destanlar, masallar, manzum eserler halinde naklettikleri nedir?

Hepsi de yaşanılan “Orijinal Kozmik Mana’nın” belirli mekansal kalıplar halinde olan veçheleri değil midir?

Kozmik Orijinal Mana

Gerek dini, gerekse ilmi terminolojik ifadeler kullanılarak yazılan hangi eser belirli bir şuur yüceliği ile, belirli bir kozmik palanda yaşanılan Kozmik Orijinal manaya dayanmaz?

Gözlerimizden net görüşe engel olan siyah gözlükleri çıkarıp da öyle bakalım. Bu eserlerin tümü de kelimelere tahvil edilmiş olan Orijinal Kozmik Mana fazları düşürülmüş, mekanlaşmış, maddeli kalıplar arasında kalıplaşmış, Orijinal Kozmik Mana’nın belirli bir hali değil midir? Şimdi ben burada da bu konu ile ilgili olan Orijinal Kozmik manayla ilgili yaşadıklarımı, Orijinal Kozmik manayı bihakkın arz edemeden kelimelere tahvil ettikten sonra kelimelerden oluşan satırlarla belirtmiyor muyum?

12 yaşımda yaşadığım çok enteresan bir mahiyete dair Orijinal Kozmik Mana’nın çok etkisinde kalarak hep insanın parapsikolojik, metapsişik, fizik, kimya, biyolojik, dinsel alanlarda araştırma yaprak insanın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Eczacıyım, 22 senelik meslek hayatım var.

Bilimsel branşımın da bu konularda bana yardımcı olduğu muhakkaktır. Fransızca, İngilizce, Latince dili üzerinde çalışmalarım var. Çalışmalarım var diyorum zira bu mahiyette tahsil dışında da çalışmalarım olmuştur. 1 Ocak 1984 senesinde yaşadığım bir astral projeksiyon haliyle arayış içinde olduğumun ne olduğunu buldum. Acaba bu nedir diye sorabilirisiniz?

Ancak kelimeler ile anlatılamayacak olanı nasıl izah edeyim? Ancak şu kadarını söyleyeyim, yaşanılan orijinal kozmik mananın kelimelere tahvil edilerek bihakkın bir izahı yapılamasa da, Orijinal Kozmik Mana’yı yaşayan bir kimse ile yaşantısı esnasında, belirli bir muhataplığa dayanan birliktelik ile o yaşantıya ortak olunabiliniyor.

Ancak her varlığın liyakat durumuna göre değişebilmektedir. Ben bu iddiayı belirli bir parapsikolojik, metapsişik tedrisatlardaki araştırmalarımın bana sağladığı imkanlara dayalı olarak yapmıyorum.

Paranormal fenomenler

Yaşadığım her ne varsa, birlikte olduğum kimselerdeki paranormal fenomenleri izleyerek buna istinaden yapıyorum.

ŞU KOZMİK DÜNYA PLANINDA BU BAHSETTİĞİM HADİSELERE ŞAHİT OLANIN HEMEN HEPSİNDE ÇOK DEĞİŞİK ALTERNATİFLER ÇERÇEVESİNDE HUSULE GELEN PSİŞİK FENOMENLER YAŞANMIŞTIR VE YAŞANMAKTADIR.

Parapsikolojik, metapsişik konularda araştırma yapan bazı kardeşlerimin de vakıf olduğu gibi yeryüzünde yaşayan hemen her fert, belirli bir zaman diliminde yaşantısını sürdürürken belirli alternatifler çerçevesinde medyumsal bir takım hususiyetler arz edercesine birkaç psişik fenomen yaşamamış mıdır?

MEDYUMSALLIK HEMEN HER İNSANDA MEVCUTTUR.

ANCAK NASIL MEVCUTTUR?

Medyumsallık, Orijinsel Kozmik Mana halinde insanda meknuz bulunmaktadır. “Bu meknuz bulunan orijinal kozmik manayı tebarüz ettirebilmek için ne yapılması gerekir?” denilirse, bu mahiyette birkaç alternatif çerçevesinde izahat vermek yeterli olamaz. Ancak bir kaç örnek vereyim.

Medyumsallık,

ilgili kozmik manayı ortaya çıkaran en etkin faaliyetlerden birisi. Kendindeki medyumsallık hususiyetinin bilincine vararak, yaşayarak varan bir medyum ile muhatap olmaktır. Bunun yanında meditasyon çalışmaları, mekan ötesi değerlerle ilgili araştırmalar ve bu mahiyetteki fikri icraat çok etkili olmaktadır.

Yaşayanın, yaşadığından yana nakledeceği her ne varsa serbest şuuru ile belirli bir kozmik astral planda belirli bir orijinal mana yüceliğidir. Bu belirli kozmik planda belirli bir şuur serbestiyeti ve şümullüğüyle ilgili yaşanılanlar elbette ki, belirli bir trans yoğunluğunun mertebe alçaltmasıyla bağlı şuur mevcutluğuna dayalı olarak tüm orijinalitesiyle hatırlanmayacaktır.

Hatırlanan kadarı ise mekansal iletişim sözcükleri olan kelimelere tahvil edilecek, bu sefer de hatırlanan orijinalitede bir düşüş olacaktır ve bunun naklinden istifade edeceklerin anlayış kapasiteleri de işin içinde girince artık kesbedilen (kazanılan) orijinaliteyi siz düşünün.

Öyleyse ne yapmalıyız diye soranlara arz ediyorum; yaşanılan her ne varsa bu şekil yaşantılarla kaim olarak yaşayanlarla muhatap olmaya bakınız.

Yüksek medyumsal hassasiyeti bulunan fertlerle ilişkidar olunuz. Onların sohbet celselerine iştirak ediniz. Onların yaşantılarıyla sabit olan tecrübelerine dayalı tavsiyelerini dinleyiniz.

Yüksek vasıflı ve karakterli bir medyumun insanlık ilişkilerine dair yaptığı tavsiyelere kulak verenlerdeki ahlaki yüceliklerin artışı hakkında burada uzun uzadıya izahat vermek istemiyorum. Ancak bu bahsettiğim mevzuya dair izlenim sahibi olmak isteyenler varsa, muhatap olduğumuz kardeşlerimize şöyle bir bakmaları yetmektedir.

Medyum denilen varlıklar kozmik dünya planında tebarüz ettirdikleri medyomsal hususiyetlerine göre bir takım kategorilere ayrılmaktadır.

Duru işiti – Klervoyan – Şifa medyumu gibi. Her neyse şimdi ben burada bu kategorik medyumlarla ilgili bir izaha girişmeyeceğim.

Bir medyum denilince hangi medyomik kategoriden olursa olsun ilk önce onun medyumsallığı daha ortaya çıkmamış olanlara göre yoğun bir ruhi hassasiyetini göz önünde bulundurulması gerekir.

Kozmik boyutlar

Kozmik Dünya planında saklı bulunan orijinsel kozmik mana değerlerinin bilincinde olan, yüksek kozmik boyutları yaşayan bir medyumla ilişkidar olmak pek o kadar kolay bir iş değildir. Böylesi varlıkların yaşantıları diğer varlıklarca çok acayip karşılanmaktadır. Ancak bu konularda ilmi araştırmaları olan kardeşlerimin metapsişik, parapsikolojik ilme vakıf olanları bundan istisnadır. Bu neden böyledir?

Zira metapsişik ve parapsikolojik ilmi araştırmalar yapanların belirledikleri o kadar çok paranormal fenomen bulunmaktadır ki, bu fenomenlerin müsebbibi olduğu kişiler birer emsal teşkil etmektedir.

Medyomsal tabarüzatları olan bir varlığın bu hususiyetleri, sahip bulunduğu şuur mevcutluğu ile muhtelif kozmik mana boyutlarını belirli kıymetlerde yaşamasına dayanmaktadır. Böylesi hassas varlıklara yaklaşmak ve onlarla her istenilen tarzda muhataplığı sürdürmek mümkün değildir.

Neden mümkün değildir?

Şimdi bunun açıklamasını burada yapmayacağım. Mevzuata dair bilgileri bazı medyumik yaşantısı olan kardeşlerim çok iyi bilirler. Bu varlıklar muhtelif kozmik boyutlardaki orijinal yaşantılarına dayanan olgular çerçevesinde belirli bir kozmik bilgi muhtevasına sahiptirler. İşte böyle bir kozmik bilgi muhtevasına yakın görüş sahibi olanlar bu hassas varlıklarla çok iyi iletişim kurabilmektedirler.

Kozmik Bilgi

Kozmik Bilginin değeri neyle ölçülür? Erişile bilinen kozmik planın yüceliğiyle. Kozmik planlar arası varlık iletişimleri “sureti inkişaf”lar arkasında yerli yerince yapılmaktadır. Değişik müşekkeliyet, değişik inanç, değişik renk, değişik fikir, değişik görünüşler ardındaki hakikat, insanlık tarafından her devirde merak edilir olmuştur merak edenlerince.

Varlık olduğu kozmik planların birer üyesi olması hasebiyle fiziki kainatlarda intişar ettirdiği kozmik plansal icabatları bir bir yerine getirmeye çalışmaktadır, yani cehit vermektedir. Bütün amaç nedir? İcabata göre fiiliyatta bulunmak ve kozmik liyakat toplamak.

HER VARLIK, KENDİ ULAŞABİLDİĞİ KOZMİK BİR PLANIN ÜYESİDİR VE KENDİ ÜYESİ BULUNDUĞU PLANA AİT REALİTESİNİN SAVUNUCULUĞUNU YAPMAKTADIR. BUNA, “HER VARLIK KENDİ ÜYESİ BULUNDUĞU KOZMİK PLANIN RESULLÜĞÜNÜ YAPIYOR” DİYEBİLİRSİNİZ.

Dünya deneyim ortamında bir araya gelen insanların oluşturdukları insansal aktivite planları, kendi lokasyon durumlarına göre dil, din, sanat, bilim, tarih, sosyal, kültür etkinliklerini gösterirlerken, bu etkinlikleri gösterdikleri ortamlarda kendilerine ait olan bir realitenin yaratılmasını sağlarlar.

Realitenin yaratılması amaç değildir, ama amaca uygun neticelere götürebilen vasıta oluş ve merhale oluş kıymetleriyle kendi varlığına ihtiyaç duyulan bir değerdir.

Dil, din, sanat, bilim, tarih, sosyal, kültür gibi etkinliklerin realite kıstaslarındaki varlıklarının altında yatan veriteleri mevcuttur ve bu veriteler, insansal değil, sahip olduğu tüm karakteristik özellikleriyle tanrısaldır.

Tanrısallık, sözünü ettiğim tüm etkinliklerin orijinsel mahiyetleriyle her bilincin kökeniyle yaşanmaktadır. Tanrısallığın süper güç boyutları, Atlanta karakterlidir.

Nedir Atlanta?

Elbette ki, burada kastettiğim Amerika kıtasındaki Atlanta ifadesiyle bilinen eyalet değildir. Bazı insanlarımız öğretimizin bu eyaletle ilişkisi olduğunu sanmışlardır.

Öğretimizde Rahman – Rab – Rahim üçlüsünün simgesi olan RA ifadesini de Mısır tanrısı RA ile bağdaştıran insanlarımız olmuştur. Kur’anda da bazı müteşabih ayetlerin başında Elif-lam-Ra kodlamaları mevcuttur.

RA3

Öğretimizdeki RA 3 Dengesiyle alakalı bilgilerin akışa geçirilmesi de Allah’ın yerine göre Rahman, yerine göre Rab, yerine göre Rahim olduğunu ve tüm isimlerinden gösterdiği tasarrufları bu denge altında gösterdiğini belirtmek için gerçekleştirilmiştir.

Atlanta RA Öğretisi

Sonsuz-sınırsız uzaydaki süper güç boyutlarında mevcut olan aktif bilinçlerin kökenleri olan tanrısal karakterli Atlanta sakinlerinin Atlanta Yaşam Hakikatini açıklayan ve bu yaşamla alakalı kavramların oluşmasını hızlı evrim programının icaplarına uygun olarak seri bir şekilde sağlayan dünyadaki bilimsel-dinsel-sanatsal aktivitelerin orijinsel hakikatlerini meknuz plandan aşikare çıkarabilen bir öğretidir.

Atlanta

Dili, dini, bilimi, sanatı dünyada önce Lemuryan sonra atlant karakterli insansal aktivite planlarının üyeleri olan insanlarımızın rabsal-ruhsal-teknolojik etkinlikli kültüvasyon programlarına dayalı olan eforlarıyla yaratılmak istenmiştir ve el’an istenmektedir.

İçinde bulunduğumuz Ana Hasat döneminde Atlanta RA Öğretisi bihakkın devreye sokabilen çalışmalarımız, bu öğretiyi içsel görüleriyle tanıyarak ona gönül verenlerce sürdürülmektedir.

İnsanlarımızın sahip bulundukları bilimsel-dinsel-sanatsal mahiyetlere ait olan inanç ve düşüncelerini sevgi ve saygıyla karşılayarak her insanımızın Bütünsel Bir’den bir parça olduğunun kabullenişiyle bütüne hizmet ettiğinin idrağını yaşamaktayız.

Çalışmalarımızla alakalı veriler, internetteki sitelerimizde ve yazdığım kitaplarda bir araya getirilmiş olup insanlığımıza sunulmuş ve el’an sunulmaktadır.

Atlanta RA Öğretisi

Bilinç varlığımdan kendi süper asli orijinsel karaktere sahip olan diliyle programlar halinde akışa geçirilmiş ve geçirilmektedir.

Verilerin, orijinalitesini tayin eden akışın yegane özelliği, düşünce boyut kavramından değil bilinç boyut kavramından gerçekleştirilmesidir.

Bu akışla gerçekleştirdiğim faaliyetin karakteristik özelliklerini, Rabsal ve Ruhsal siklüslerini tamamlamış olan Sirius görev/icraat odaklarının oluşturdukları kavramlarla teşhis etmek çok kolaydır.

Bunun dışında kalan kavramların teşhisleri yorumsal nitelikli olmakta ve spekülasyonlara sebep olmaktadır.

Amacımız

insanlarımızın bilinçsel varlıklarına ait Tanrısal Köken Bilgisini, Gücünü ve Cevherini kazandırarak bu kökenlere ait Deneyim, Evrim, Görev programlarını dünyada gösterecekleri eforlarla yaratmalarına hizmet etmektir.

Atlanta RA Öğretisi içsel görüleriyle fark edip, tanıyıp ona gönül veren her insanımıza kapımız açıktır.

CENAP BAŞMAN

Yorum bırakın