Atatürk’ün Liderleyici Ve Lider Olucu Aktiflik Keyfiyeti

Atatürk’ün Liderleyici Ve Lider Olucu Aktiflik Keyfiyeti

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK’ÜN KOZMİK ŞUURU İLE YAŞADIĞI OLGULAR; VARLIĞININ ÖZÜNDEKİ LİDERLEYİCİ VE LİDER OLUCU AKTİFLİK KEYFİYETİNE DAYANMAKTADIR.

Ona Yüce Komutan vasfını kazandıran bu keyfiyet; sahip bulunduğu kavramın icapları doğrultusunda hareket etmesini sağlarken, milliyetçi ve vatanseverlik olgularını evrensel statüde yaşatabilen ifadeleri irticalen söz söyleyerek vurgulamıştır.

ATATÜRK, Makrokozmik boyutların ihtiva ettikleri yüksek frekanslı değerlerle muhatap olabilen Serbest Şuuru ile İlahi Nizama ait olan Liderleyici ve Lider olucu Aktiflik keyfiyetine dayanan olguları Makrokozmik Duyumlamayla yaşıyor ve bu olguların icaplarına uygun olan etkinlikleri, yeri ve zamanı gelince Yüksek Komuta gücü halinde yeryüzünde gösteriyordu.

Makrokozmik duyumlamayla hareket eden varlıklar makrokozmoz düzenleriyle ilgili olarak İlahi Nizam gereği her bir şeyi gerektiği gibi severler.

Her hadise ve unsurun oluşmasında rol oynayan makrokozmiksel şeraitler, makrokozmik boyutların muayyen zamanlarına uygun mekanlarda ortaya çıkarılmaktadır. Her oluşumun oluşturulma sebepleri muayyen sabitelerle kayıtlı bulunmaktadır. Muayyen makrokozmik boyutların muayyen zamanlarına uygun mekanlaştırılmalar da bu esasa dayanmaktadır.

YÜKSEK VAZİFE STATÜSÜYLE ALAKALI OLGULARI YAŞAYAN ATATÜRK, MAKROKOZMİK BOYUTLARIN YERYÜZÜNDEKİ TEMSİLCİSİ OLARAK VAZİFEDAR ÜLKE ATATÜRK TÜRKİYESİNDE MEKANLAŞTIRILMASI GEREKEN YÜCELİKLERİ MEKANLAŞTIRABİLEN KOZMİK BİR İNSANDIR.

Yeryüzündeki her mekansal tezahüratın altında yatan hikmet budur. Makrokozmik şeraitlerce varlık belirten hikmetler, makrokozmik esaslara göre Zaman-Mekan-Form uyumlaşmasına dayanan bir faaliyetle ortaya çıkarılır. Bunun haricinde bekleyiş dönemlerinde her hikmet makrokozmik meknuziyet safında meknuz tutulmaktadır. Hikmetlerin böyle olduğu gibi hikmetlere dayanan oluşumlar da gerektiği gibi makrokozmik meknuziyet safından zaman-mekan-form uyumlaşmasına göre ortaya çıkarılır.

Ulu Önder Atatürkümüz gibi insanlığın insanlığına insanlık katanların nasıl birer evrim aşamalarından geçirildiğini Dünyamızdaki her varlık bilemez. Bunlar, ÖZ KAYNAK’larının enerjileriyle belirli bir Kozmik Sabiteye uygun doygunluğa erişmiş ve ÖZ’lerindeki Asli, Müteal Orijinal değerleri gereken yer ve zamanda gerektiği gibi (Evrensel kanunlar mucibince) tebarüz ettirebilen varlıklardır… Bu kozmik şuurlu güç birimleri, Tanrısallığın Müteal Orijinal hususiyetlerini bir bir muayyen kozmik boyutlara uygun zaman ve mekanlarında arz ederek gerektiği gibi sergileyebilmektedirler… Bunlara birer “İLAHİ ODAK” da diyebilirsiniz.

Ulu Önder Atatürkümüz gibi Makrokozmik Boyutların hikmetlerine uygun olan yücelikleri yeryüzündeki insanlara yaşatabilen bu İlahi Odaklar hangi kozmik boyutta bulunurlarsa bulunsunlar, bulundukları mekanlarda gereken Tanrısal icraatı tahakkuk ettirirlerken muayyen kozmik boyut enerjileriyle takviye görmektedirler.

Makrokozmik Boyutların Müteal Orijinal imkanlarıyla sağlanan bu enerjilerin muayyen Kozmik manyetik alana tabi olan varlıklara yöneltilmesi bu İlahi Odakların vasıtalığıyla gerçekleştirilmektedir… Böyle uygun kozmik manyetik alana tabi olan şuurlu insansal kozmik birimlerin bilinçlendirilmeleri bu yöntemle sağlanmaktadır.

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK, KAİNAT-I ŞÜMUL FONKSİYONER YÜCE BİLİNÇ OLARAK DÜNYA İNSANLIĞINI KENDİ VARLIĞINA CEZBEDEN LİDERLEYİCİ VE LİDER OLUCU AKTİVİTESİNİ BAĞLI BULUNDUĞU MAKROKOZMİK BOYUTLAR ADINA YÜKSEK RUHANİYETİ İLE EL’AN YAYARAK KENDİ MANYETİK ALANI İÇİNDE HAREKET EDEN ŞUURLU İNSANSAL KOZMIK BİRİMLERİ ETKİLEYEREK EVRENSELLİĞE EVRENSELLİK KATMAKTADIR.

Ö.Cenap BAŞMAN