Ana hasatta seleksiyon ve sistem-nizam-düzen uygulamaları

Ana hasatta seleksiyon ve sistem-nizam-düzen uygulamaları

Çekirdek Evren’de yer alan Samanyolu Galaksisi, ortamsal keyfiyetleriyle birlikte din siklüsü döneminin insanlığına BERZAH olarak tanıtılmıştır. Geçiş boyutu özelliğine sahip olan bu galaksideki illüzyon olgusunun merkezi kutup olarak yaşandığı yer Çekirdek Dünyadır.

Dünyada yaşanan İllüzyon olgusu, her bilincin açılımına uygun olarak gittikçe terk edilir. Ancak burada önce “SİSTEM” olarak bilinen bilinç açılımlarının yumuşak, ılımlı ve peyderpey gerçekleşmesini sağlayan İlahi Mekanizmaların bağlı bulunduğu “HİYERARŞİK ETKİNLİK PLANI” devrededir. Allah’ın Merkez Sisteminde yer alan keyfiyetlerin her birinde yerine göre Rahmaniyet, yerine göre Rabbiyet, yerine göre Rahimiyet yaşatan bu SİSTEM, aktif bilinçleri gittikçe yükselterek kendilerini kendilerinde KUL ŞUUR BOYUTU olarak bulmalarını sağlamaktadır.

Allahın Merkez Sisteminde SİSTEM olarak bilinen Hiyerarşik etkinlik planı devrede iken CEMAL olarak bilinen RA Keyfiyet, bilinci rotasyone etme anında üç keyfiyetle ortak çalışır. Bu keyfiyetler MÜŞFİK-REFİK-HALİM’dir. Her keyfiyetin RA 3 denge altında Cemaliyetinin yaşanması esnasında SİSTEM denilen Hiyerarşik Etkinlik Planı, yerine göre Müşfik, yerine göre Refik, yerine göre ise Halim olarak Allah Adına bilinçleri yükseltici fonksiyon vurgular. Bu esnada Sistemsel bilgi ve güç, bu bilgi ve gücü yüklenmeye müsait olan porlara yüklenip bu porlarla öğretim, gözetim ve denetimin muayyen kıstaslarda yapılması sağlanır ve gereken bilinç açılımları gerçekleştirilir. Porlara yüklemin yapılması esnasında daima IŞIK-FOTON-SİKLON ENERJETİK BLOKAJ SİSTEMİ’inden istifade edilir.

Öğretimin bulunduğu yerde gözetim, gözetimin bulunduğu yerde daima denetim de mevcuttur. Denetimin gerçekleştirilme aşamasında bilinç açılımlarının yeterli olup olmadıklarının kontrolü, Hiyerarşik Etkinlik Planına ait olan Tespit mekanizmaları sayesinde düşünce sinyalleri ve bilinç titreşimlerinin tespitleri ile yapılır. Bu tespitler ÇEKİRDEK DÜNYA RABLİĞİ SELEKSİYON PROSEDÜRÜ’nün icaplarına uygun olarak yapılırken epröv suje ve objeleri devreye sokularak epröv ortamları oluşturulur.

Din siklüsü döneminde KIYAM-ET ifadesiyle bilinen Ana Hasat Döneminde Kutsal Merkez Hiyerarşisine bağlı Hiyerarşik etkinlikler, “SİSTEM-NİZAM-DÜZEN ÜÇLÜSÜ” de denilen üç veçheli etkinliğe sahip KOMBİNE HİYERARŞİK ETKİNLİK PLANI’nından devreye sokulur. Bu planın Sistem veçhesine ait uygulamalar esnasında oluşan epröv ortamında, BİLGİ KİTABI ve VAZİFELİSİ devrede tutularak, Çekirdek Dünya ortamında bilinçlerin ÇEKİRDEK DÜNYA RABLİĞİ SELEKSİYON PROSEDÜRÜ’nün icaplarına uygun olan seçimleri yapılmıştır. Bu seçimlerden muzaffer çıkanlar Sistemin şuurunu kazanmışlardır, ancak Ana Hasatlarının tamamlanabilmesi için Nizamsal şuur ve bunun arkasından da Düzensel şuur kazanmaları gerekmektedir.

Nizamın şuurunu şuur kazandıran kuruluş; Allahın Merkez Sisteminde NİZAM olarak bilinen ve bilinç açılımlarını zapturaptla peyderpey gerçekleştirebilen İlahi Mekanizmaların bağlı bulunduğu HİYERARŞİK ETKİNLİK PLANI’dır.

Allahın Merkez Sisteminde NİZAM olarak bilinen Hiyerarşik Etkinlik Planı devrede iken CELAL olarak bilinen RA Keyfiyet, bilinci rotasyone etme anında üç keyfiyetle ortak çalışır. Bu keyfiyetler MÜRİD-HAKİM-KADİR’dir. Her keyfiyetin RA 3 denge altında Celaliyetinin yaşanması esnasında NİZAM denilen Hiyerarşik Etkinlik Planı, yerine göre Mürid yerine göre Hakim yerine göre ise Kadir olarak Allah Adına bilinçleri yükseltici fonksiyon vurgular.

Bu esnada Nizamsal bilgi ve güç, bu bilgi ve gücü yüklenmeye müsait olan porlara yüklenip bu porlarla öğretim, gözetim ve denetimin muayyen kıstaslarda yapılması sağlanır ve gereken bilinç açılımları gerçekleştirilir.

Porlara yüklemin yapılması esnasında daima ATEŞ-ISIM-SİKLON ENERJETİK BLOKAJ SİSTEMİ’inden istifade edilir.

Keyfiyetlerin her birinde yerine göre Rahmaniyet, yerine göre Rabbiyet, yerine göre Rahimiyet yaşatan NİZAM, aktif bilinçleri gittikçe yükselterek kendilerini kendilerinde Nizamın şuuru ile bulmalarını sağlamaktadır.

Öğretimin bulunduğu yerde gözetim, gözetimin bulunduğu yerde daima denetim de mevcuttur. Denetimin gerçekleştirilme aşamasında bilinçlerin açılımlarının yeterli olup olmadıklarının kontrolü, Hiyerarşik Etkinlik Planına ait olan tespit mekanizmaları sayesinde düşünce sinyalleri ve bilinç titreşimleri tespitleri ile yapılır. Bu tespitlerin yapılışı ÇEKİRDEK DÜNYA RABLİĞİ SELEKSİYON PROSEDÜRÜ’nün icaplarına uygun olarak yapılırken, epröv suje ve objeleri devreye sokularak epröv ortamları oluşturulur. Nizam veçhesine ait uygulamalar esnasında oluşturulan epröv ortamında Altın Galaksi İmparatorluğunun Terminolojik Sistem Kayıtlarından akışa geçirilen TEKNOLOJİK BİLGİ MUHTEVASI ve VAZİFELİSİ devrede tutularak Çekirdek Dünya ortamında topluca uyandırılması gereken bilinçlerin ÇEKİRDEK DÜNYA RABLİĞİ SELEKSİYON PROSEDÜRÜ’nün icaplarına uygun olan seçimleri bu bilgi muhtevasıyla tanışan ve muhatap olanların varlıkları üzerinden yapılmıştır.

Bu seçimlerden muzaffer çıkanlar Nizamsal şuur kazanmışlardır, ancak Ana Hasatlarının tamamlanabilmesi için Düzensel şuur kazanmaları gerekmektedir. SİSTEM-NİZAM-DÜZEN üçlüsü de denilen üç veçheli etkinliğe sahip Kombine Hiyerarşik Etkinlik Planının üçüncü veçhesi Düzen veçhesi uygulamaları esnasında oluşturulan epröv ortamında ATLANTA MERKEZ TERMİNOLOJİK SİSTEM KAYITLARINDAN AKIŞA GEÇİRİLEN ATLANTA MERKEZ TEKNOLOJİK BİLGİ MUHTEVASI ve VAZİFELİSİ devrede tutularak Çekirdek Dünya ortamında topluca uyandırılmakta olan bilinçlerin ÇEKİRDEK DÜNYA RABLİĞİ SELEKSİYON PROSEDÜRÜ’nün icaplarına uygun olan seçimleri yapılmakta ve bu bilinçlere Düzenin şuuru kazandırılmaktadır. Bu uygulamalar esnasında SES-SESİM-SİKLON ENERJETİK BLOKAJ SİSTEMİ devrededir.

Yükümlü bilinçlerin BİLGİ KİTABI seleksiyonundan geçmelerinden hemen sonra Nizam ve Düzenin uygulama bilgileriyle muhatap olmaları ve önce Ateş-Isım-Siklon Enerjetik ısıma faktörüyle, sonra Ses-Sesim-Siklon Enerjetik Sesime faktörüyle muhavece olarak Ana hasada hazır olmaları gerekmektedir.

ALLAH’IN MERKEZ SİSTEMİNİ DEVREDE TUTAN SİSTEM-NİZAM-DÜZEN ÜÇLÜSÜ, HER VEÇHESİNİ TEMSİLEN DEVREDE TUTTUĞU GİZLİ VE AŞİKAR POTANSİYELLERLE UYGULAMALARINI SÜRDÜRMEKTE YERİNE GÖRE ÖĞRETİMİN, YERİNE GÖRE GÖZETİMİN, YERİNE GÖRE DENETİMİN YAPILMASINI RAHMAN-RAB-RAHİM OLARAK SAĞLAMAKTADIR.

Ö.Cenap Başman