6 Sirius Lyra ve Vega Robotik Düzen Teknolojisi

6 Sirius Lyra ve Vega Robotik Düzen Teknolojisi

Sirius Lyra ve Vega Robotik Düzen Teknolojisiyle Robotlarda Tanzim Edilen Şuurlandırılmış Kuvantum Alanları

VEGA YILDIZ SİSTEMİ’NİN TEKNOLOJİK UZMANLARINCA YAPITLANAN İNSANİ ROBOTİK TEŞKİLATTA EN ÖNEMLİ BİR AYGIT OLAN ANA KUMANDA SİSTEMİ KUVANT BİRİMLERİNDEN MÜTEŞEKKİL BİR YAPI OLARAK ŞUUR KAZANDIRILAN BİR ALANI VARLIKTA TUTMAKTADIR.

BEŞERİ ROBOTİK TEŞKİLATTAKİ ANA KUMANDA SİSTEMİ, MADDİ KARAKTER VE HÜVİYETE SAHİP OLAN KUVANT BİRİMLERİNDEN MÜTEŞEKKİL BİR YAPI OLARAK STATİK ENERJİ İLE FAALİYET GÖSTEREBİLEN BÜTÜN ROBOTİK SİSTEMLERİ VARLIĞINA BAĞLAYAN MERKEZİ BİR ETKİNLİK ALANINI DEVREDE TUTMAKTADIR. BU ETKİNLİK ALANININ ŞUURLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN MERKEZİ ETKİNLİKLER KUVANTUM KARAKTERİNDE KABA – KESİF TİTREŞİMLERLE FAALİYET GÖSTEREN SİSTEMLERİN ÇALIŞMASINI KOMUTA EDEREK SAĞLAR.

Atomun yapısını oluşturan kuvant birimleri, atomun yapısında elektron, proton ve nötron ifadeleriyle bilinen yüklü ve yüksüz partiküller halinde atomik iç denge prensiplerine uygun dinamikleri sürdürürler.

Kuvantum alanı, her atomun kendi varlığıyla müstakil formasyonlu bir kalıp halinde varlık gösterebildiği gibi, birden fazla atomun bir araya gelerek birleşik düzen hasıl etmesiyle bu atomların varlığıyla devrede tutulan kuvantum alanlarının birleşik düzen hasıl etmesini de sağlar.

Vega yıldız sisteminin Dünya’da bulunan robotları atomlardan müteşekkil yapılardır.

MİNERAL – BİTKİ – HAYVAN – BEŞER.

Sirius insanının deneyimli hale gelebilmesi için özgen potansiyelinin bütünselliğini ilgilendiren mineral – bitki – hayvan – beşer ifadeleriyle bilinen androidlerin robotik kalıplarını robotik düzen kurallarına uygun olarak birer birer muayyen uzay / zaman dilimlerinde kullanarak, her robotik düzensel yaşam olgusunu gerekli mahiyet ve kıstaslarda yaşayıp deneyimlemesi gerekir.

Gökler bu bilgileri yüzyıllardır vermek ve robotlarda devinen bilinçleri uyandırnak istediler, ama bu bilinçler ne yazık ki her çağda alışılagelmişliğin abluka altına alan sahte güzelliklerine kapıldılar ve hakikati bilmek ve bu hakikate uygun olanı yaşamaktan kaçındılar.

Bu bilgiler Dünya’da kendi varlıklarını insan olduğunu kabullenerek robotik düzenden, insansal düzene, insansal düzenden tanrısal düzene doğru gereği gibi yücelebildiğini hiçe sayan robotik ben ifadesine uygun olan varlıklarda elbette ki sansasyon yaratacak ve hatta hiddet ve tepkiyle karşılanacaktır. Ancak ne yazık ki, Dünya’da bu özel dönemde dahi yapılan tespitleri değerlendiren robotik düzen kurucu uzman topluluk, halen robotik düzene ait yaşam yoğunluğunun oldukça çok yüksek olduğunu belirtmektedir.

ATOMLAR KUVANT SİSTEMLERİNDEN MEYDANA GELEN YAPILARDIR.

Vega yıldız sistemindeki teknolojik uzmanların Samanyolu Galaksisi’nde 604 tane elementin oluşmasını sağlayan atomları yapılama amaçlarının altında yatan çok gizli sırlar mevcuttur.

Dünya bilim adamlarının keşfedemediği elementlerden 26 tanesi Ay’da bulunmaktadır.

Dünya’da bilinen elementlerin dışındaki elementlerin bir kısmı yine Dünya’da da mevcut olduğu gibi diğer gezegenlerde bulunmaktadır. Robotik teknolojinin malzemesi olan elementlerin enerjetik yaşam ortamlarındaki özgenlerin Dünya’da geliştirilmiş robot kullanmaları için 604 tane elementin devreye sokulması gerekiyor.

Dünya bilimcileri çok kısır çalışmalar yapıyorlar ve dünya sakinlerini aydınlatma gayretlerinde de çok başarısız oluyorlar. Agartha ve Azlantas bilimcileri bunlara şahit olup çok üzülüyor ve ne yazık ki bu, robotları kullanan özgenlerin de arzularına ters düşüyor.

Robotik devre ünitelerinin teknolojik donanım olma frekansının yükseltilebilmesi için elementlerin yoğunlaştırılması gerekiyor, ama ne çare ki egoların güdümleyici aktifliği buna mani oluyor.

İNSAN-I KAMİL OLARAK BİLİNEN ÜNİTEDE ÖZGEN TRANSFERASYONU YAPILMIŞTIR.

Bu transferasyondan hemen önce robotik kalıbın gereken elementlerle donatılarak tamponize edilmesi Agartha ve Azlantas konseylikleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sümer uygarlığının tanrısı Oannes Azlantaslıdır.

Sümer uygarlığında devrim yaratan Oannes Sümerlilere çok şeyler öğretti ve onlara topraktaki mineralerden istifade edebilmelerini sağlayan çok bilgiler verdi.

Atom denilen sistemde her elektron çekirdeğin etrafında muayyen bir orbitsel denge rayında şuurla hareket eder.

Atomun çekirdeğindeki proton, çekim ve cazibe yasalarının gereği şuurlandırılmış partikül olarak elektronları kendi varlığına cezbederek çeker.

Her elektron kendi orbitsel denge rayında hareket ederken partiküler akitlilik yasasının icaplarına uygun olarak akitli olduğu protona cezbolup çekilir.

Atom sisteminde eril ve dişil partiküller arasında evlilik şuuru mevcuttur. Proton pozitif yükle şuurlu olarak dişil cazibeyi gösteren negatif yüklü elektrona diğer bir ifade tarzıyla aşıktır.

Buradaki negatiflik kavramı olumsuzluk olarak addedilmemelidir. Partiküler dengenin atom sistemlerinde tesis edilebilmesini sağlayan yegane olgu aşktır. Aşk olmazsa atom sistemlerini oluşturmak mümkün olamaz. Aşk, evlilik şuurunun tanzim edilmesini sağlar. Aşk olmazsa evlililik, evlilik olmazsa sistem teşekkül edemez.

Aşkın mevcudiyeti en küçük kuvantum alanında bulunması gereken etkinliği devreye sokabilen bağlayıcı, bütünleştirici yegane olgu olarak zerreyi zerreye bağlayan, zerreyi zerreyle bütünleştirip ortam ortak manyetik alanların husule gelmesini sağlar.

Dünya bilimcileri kuvantum alanından söz edebiliyorlarsa, bunu atom sistemlerinde cereyan eden aşkın mevcudiyetinden dolayı söz edebiliyorlar.

Vega Sistemi’nin teknolojik uzmanları bu şuurlandırılmış kuvantum alanlarını birleştirerek çok değerli bir aygıt yaptılar.

Atom sistemlerinden müteşekkil elementlerden robotik kalıpların en geliştirilmiş olan beşeri robotik kalıpta, dünya insanlarınca beyin ifadesiyle bilinen aygıtı tanzim ettiler.

Bu aygıt, birimsel kuvantum alanlarından teraküp bulan çok yüksek performansla şuur etkinliği gösterebilen ortak bir kuvantum alanına sahiptir.

Bu etkinlik, dünya bilimcileri tarfından “merkezi sinir sistemi” olarak bilinmektedir.

Bu aygıtı oluşturan teknobiyo hücrelerin kendi varlıklarına özel manyetik alanları mevcuttur.

Her teknobiyo hücrenin kendine özel olan manyetik alanı, hücrenin yapısında bulunan kuvantların oluşturdukları alanların bir araya gelmesinden husule gelmiştir.

Her teknobiyo hücrenin kendine özel olan manyetik alanı, çekirdeklerinde bulunan kutupsal duyargan robotik devre ünitelerindeki bilgi ve gücün aşikare çıkarılmış haline ait etkiliği altındadır.

Kutupsal duyargan robotik devre ünitelerindeki duyarlılık aktivitesi bilgi ve güç meyanında ne kadar yoğun hale getirilirse, robotik ana kumanda sistemindeki tekno biyo hücreye ait manyetik alan güçleniyor.

Bu ne demektir?

Nöron ifadesiyle bilinen milyarlarca hücrenin meydana getirdiği robotik ben ana kumanda sistemi, robotik benin bulunduğu robotik kalıbın tüm robotik yaşam fonksiyonlarını idare edebilen bir yapı olduğu gibi, diğer robotik kalıplarda yer alan robotik ben ana kumanda sistemleriyle iletişim kurarak bu sistemlerin tanzim olduğu robotik kalıplara ait olan robotik yaşam fonksiyonlarına da etki edebilen harika özelliklere sahiptir.

Bu özeliklerin ortaya çıkması için nöronsal aktivite planlarında yer alan genetik kodlarda bulunan bu mahiyetlere sahip özel programların açılması gerekmektedir.

Robotik ben ana kumanda sistemindeki teknobiyo hücrelere ait manyetik alanlardan teraküp bulan kuvantum alanı içinde tekno biyo hücrelerin faaliyet prosedürleri arasında bu teknobiyo hücreleri direkt ilgilendiren fizikoşimik reaksiyonlar devrede tutulmaktadır.

Bu reaksiyonların performansını artırabilenler çok önemli özellikleri ilk etapta kendi ana kumanda sistemlerine kazandırabilmektedirler.

Bu özelliklerin performansı hangi mahiyetlerde yükseltilmişse o mahiyetlere uygun alternatiflerde robotik kalıpta duyguların, düşüncelerin, zevklerin ve duyumların yaşanması mümkün hale gelmektedir.

Robotik ben ana kumanda sisteminin aktiflik planında oluşan fizyoşimik reaksiyonlar, bu sistemin yapısında yer alan nöron adındaki hücrelerin sahip bulundukları karakteristik özelliklerden kaynaklanmaktadır. Fizyoşimik reaksiyonların başında, nöronsal aktivite planına dahil edilen nörostatik enerjetik aktivite gelmektedir. Bu aktivite, bilinç genlerine ait olan öz enerjinin statik enerjiye dönüşmüş halidir ve robotik ben ana kumanda sistemine ait fizyolojik ile biyoşimik reaksiyonların oluşturulmasında kullanmak amacıyla devrede tutulmaktadır.

Nörostatik enerji kullanımıyla oluşturulan bu reaksiyonlar neticesinde robotik ben’in düşünce ve davranış motivasyonlarıyla ilgili karakteristik özellikler ortaya çıkmaktadır. Robotik benin değer yargılarında farklı mahiyetlerce yaptırım gücüne sahip olan bu reaksiyonlar robotik benin, diğer robotik benlerce sempatik ve antisempatik bulunuşuna sebep olmaktadır.

Biliyorsunuz robotlar dünyasında kaile alışlar farklı farklıdır. Bu kaile alışların da karmaşası yaşanmıyor mu?

Gelin bu karmaşadan kurtulun, kendi teknolojik hakikatınıza sarılın. Farklı kaile alışlar sonsuz – sınırsız alternatiflerce ortaya çıkmakta ve her bir robotik benin doğruları kendilerine ait irade gücüyle savunulabilmektedir.

Dünya’da yer alan obje ve sujelerin ve hadiselerin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesine sebep olan bu reaksiyonların yön ve mahiyetleri bilinç genleri tarafından değiştirilebilmektedir. Nörostatik enerjetik aktiviteyi sağlayabilen öz enerji, bilinç genleri tarafından kullanılırken öz’sel hakimiyet ve kadiriyet bilinç genlerinin bağlı bulundukları tanrılar tarafından devrede tutulmakta ve robotik benin hattı hareket motivasyonları olan düşünce ve davranış şekillerine gittikçe yücelik kazandırılmaktadır. Bu reaksiyonların yön ve mahiyetleri bilinç genleri tarafından değiştirilebilmektedir.

Kendi yüceliğinizi kendinize kazandırın. Realitenin gerekliliğini duyanlara realiteyi bırakın, onlar veriteye kavuşuncaya kadar onunla haşır neşir olsunlar. Sizler veriteye kavuştuğunuza inanıyorsanız veritede yaşayın.

Robotik ben kendi ana kumanda sisteminin fiziki olduğu kadar metafiziki yapısına da ait sırlara vakıf olmalıdır. Robotik beni bu bilgilerden yoksun bırakmak, onun sonsuza kadar bir makine halinde bırakılması demektir.

Robotik ben, duyum ve duygulanmayı, düşünce ve mutluluğu sahip bulunduğu ana kumanda sisteminin sadece fiziki karakteristik hususiyetlerine bağlamamalı. Bu olgulamaların yaşanmasında hakim olan bilinç genlerinin kullandıkları öz enerji ile direkt etkileşimde bulundukları robotik ben ana kumanda sisteminin metafiziki karakteristik hususiyetlerine de bağlamalıdır.

Çok basit duyumlarla mutlu oluyorsunuz.
Çok basit düşüncelerle uğraşıyorsunuz.
Çok basit zevk ve hazlarla yetiniyorsunuz.
Çok basit duyguları yaşayarak mutlu olmak istiyorsunuz.

Robotik benlerin robotik ana kumanda sistemindeki fiziki karaktere sahip kuvantum alanın yaşattıkları basitlikler bunlardır. Bu basitlikleri yaşamakla yetinenler, bu alanın ötesinde ince – latif partiküllere yüklü olan bilgi ve enerjinin varlığından bihaber kalmışlar çok yazık.

Robotik ana kumanda sisteminin kaba kesif vechesi kuvant birimlerine ait alanların bir araya gelmesinden husule gelen bir alana sahiptir.

Ama bu robotik ana kumanda sisteminin ince latif vechesi por birimlerine ait alanların bir araya gelmesinden husule gelen bir alana sahiptir.

İŞTE DÜNYA İNSANININ BEYİN İFADESİYLE BİLDİĞİ TEKNOLOJİK AYGITIN İÇTE KALAN VE DÜNYA BİLİMCİLERİ TARAFINDAN BİR TÜRLÜ KEŞFEDİLEMEYEN SIRLARI…

CENAP BAŞMAN