3 Tekno Biyo-Hücre ile alakalı kavramlar

3 Tekno Biyo-Hücre ile alakalı kavramlar

Dünya’da mineral – bitki – hayvan – beşer ifadeleriyle tanımlanan varlıklarla devrede tutulan formlar, robotik yaşam faktörüyle muhavece olması gereken bilinç potansiyellerinin yerleşebilecekleri kalıplardır. Bu kalıplar, maddi karakter ve hüviyete sahip partiküller olan kuvant birimlerinin husule getirdikleri atomik sistemlerden yapılanmışlardır.

BU KALIPLARLA HAREKET EDEN BİLİNÇLER, KENDİLERİNE ÖZGÜ OLAN BİR UYGULAMA PROGRAMININ İCAPLARINA UYARAK ROBOTİK YAŞAM FAKTÖRÜYLE MUHAVECE OLURLAR.

DÜNYA EVRİMSEL – DENEYİMSEL – GÖREVSEL İCRAAT PROGRAMLARININ UYGULAMA ORTAMINDA HAREKET EDEN HER BİLİNÇ, VEZİRİ TEKNOLOJİK UZMAN BİLİNÇLERİN KOORDİNE ETTİKLERİ ORGANİZATÖR BİLİNÇLER TARAFINDAN KONTROLİZE EDİLMEKTEDİR.

Sirius görev / dağılım / yönetim / tasarruf planlarının sakinleri olan enerjetik yaşam üniteleri ÖZGEN ifadesiyle tanımlanmaktadır. Özgenler, Andromeda ve Shapley-3 Galaksileri’ndeki ENERJETİK YAŞAM KOLONİLERİ‘nde yaşarlarken varlıklarına ait olan enerji, bilgi ve cevher potansiyelleri üzerinde tasarruf hakkı olan İlahi Kuruluşa TEKNOLOJİK UZMANLAR BİR’LİĞİ denilmiştir. Bu kuruluşa veziri teknolojik uzmanlardan müteşekkil olduğu için VEZİRİ TEKNOLOJİK KOORDİNASYON SAĞLAYICI GÜÇ ODAKLARI da denilmektedir. Bu odaklar, Samanyolu Galaksisi’nin merkezi koordinat düzeninde organizasyon sağlayıcı bir toplululuk üzerinde koordinatör fonksiyon gösterirlerken, Veziri Kontrol Konisi’nin tabanında hareket eden Güneş Sistemimizi evrimsel bir etkileşim planın da tutarak kontrol ederler.

VEZİRİ BİLİNÇLER KUR’AN ÖĞRETİSİNDE MUKARREBUN ZÜMRESİ İFADESİYLE TANIMLANMIŞLARDIR.

Veziri bilinçlerin Dünya deneyim – evrim – görev ortamında Android Sistem Üniteler BİR’liği çatısı altında topladığı evrim türleri, Dünya sakinleri tarafından mineral – bitki – hayvan – beşer ifadeleriyle bilinmektedir. Bu evrim türleri, Sirius Lyra Kültivasyon Sistemi’nin icaplarına uygun olarak devreye sokulmaktadır. Veziri Bilinçler tarafından android sistemin birer prototipi olduğu kabul edilen bu türleri ilahi hiyerarşi ANDROİD ifadesiyle tanımlamaktadır.

HER ANDROİD, VARLIĞINDAKİ YÖNLENDİRİCİ – YÖNETİCİ BİLİNÇ POTANSİYELİNİN MÜESSİRİYETİ İLE BAĞLI BULUNDUĞU ÖZGENE AİT İCRAAT – DENEYİM – EVRİM PROGRAMLARININ DEVREYE SOKULAN BUUDLARI ÇERÇEVESİNDE KULLANDIĞI CEVHERİ, ROBOTİK KALIP OLARAK ŞEKİLLENDİRMEYE, PROGRAMİZE EDİP DEŞİFRELEMEYE HAK SAHİBİDİR.

Robotik kalıbın hücre adıyla şekillendirilip yapılaştırılma aşamasında bilinç, devinerek kullanacağı Robotik kalıbı, kendi müessiriyetiyle çok girift – karmaşık ve teknolojik performansı oldukça yüksek bir cihaz haline getirmiş demektir. Bu cihaz sadece cevherin kaba – kesif varyasyonundan hareketle değil, ince – latif varyasyonundan hareketle de imal edilmiştir.

KENDİNİ KLONLAMA ÖZELLİĞİYLE ALAKALI KAYITLAR, BU CİHAZIN İNCE – LATİF CEVHERİ YAPISINDA BULUNMAKTADIR.

Bu cihazın kendisine benzer yapıda yeni bir cihaz meydana gelirken de, bu cihazın önce ince – latif kısmı yapılanmakta ve bu yapıdaki program gereği cevherin kaba – kesif kısmı ile mündemiç kılınmaktadır.

Özgen farkındalığına sahip olan bilinç potansiyeli, Teknolojik Uzmanlar BİR’liğinin yardımıyla daima kendi varlığına deneyim vasıtası olarak yapıladığı robotik kalıbın, cevherin ince – latif varyasyonundan yapılanan kısmında teşkilatlanmasını gerçekleştirdiği tekno dizayn ile cevherin kaba – kesif varyasyonundan hareketle teşkilatlanmasını gerçekleştirdiği kaba – kesif tekno dizayn üzerinde oto – kontrol – sevk – idare bazlarında müessir olan sistemleri kullanmaktadır.

Cevherin kaba – kesif ve ince – latif varyasyonlarından hareketle teşkilatlanması gerçekleştirilen kalıbın hücre olması halinde kendini klonlama özelliğini devreye sokan kayıtların muayyen mahiyetlerde standartlayıcı şifretik program ünitelerinin gizli potansiyel halinde porlara yüklenerek tekno biyo hücrenin çekirdeğindeki mikrobiyo çiplerdeki uzay bölgelerine ekilmesi ve sonra bilinç kıymetleri tarafından bu programların deşifre edilmesiyle tekno biyo inkişaf sistemlerinin tanzim edilerek devreye sokulması sağlanmaktadır.

KLONLAMA ÖZELLİĞİ, ATLANTA RA TERMİNOLOJİK SİSTEM KAYITLARINDA “ZOLİ ROZATİP” OLARAK GEÇER.

ZOLİ ROZATİP: DENEYİMCİ ÖZLERİN ÇEKİRDEK DÜNYA ORTAMINDA DOĞURGANLIK YASASININ İCAPLARINA UYARAK KENDİ CEVHERİ OLUŞ İSTİHKAKINDAN DEVRE SOKTUĞU POTANSİYELLERDEN YAPILADIKLARI ROBOTLARDA TANZİM ETTİKLERİ DOĞURGANLIK SİSTEMLERİNE AİT TEKNOBİYO AKTİFLİK HASSASİYETİDİR. BU HASSASİYET ANCAK HÜCRE DENİLEN ROBOTLARDA DEVREYE SOKULABİLDİĞİ İÇİN BU ROBOTUN TANRISAL DOĞURGANLIĞINI TANIMLAMAK AMACIYLA “HÜCRE TANRISALLIK KAZANIYOR” DENMİŞTİR.

Hücrenin teknobiyo inkişaf sistemlerinin başında muayyen standartlayıcı aktiflikle yapılanan şifretik sistemler gelmektedir. Samanyolu Galaksisi’ndeki Sirius Lyra’ya ait kültleyici aktif fonksiyonlarla yapılanan androidlerin her birine ait teknobiyo hücre türlerinde standartlanan şifretik sistemler farklı mahiyet ve kıstaslarda yer almaktadır.

LYRA SİSTEMLERİNDEKİ TEKNOLOJİK ÜSLERE AİT LABORATUARLARDA KÜLTÜR VASATLARINDA MUHAFAZA EDİLEN BU TÜRLERİN VEGA SİSTEMLERİNE TRANSFER EDİLEREK DEVREDİLMESİ 22 ARALIK 2012 TARİHİNDEKİ ALFA – BETA GEÇİŞİNDEN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

Bu kadar uyandırıcı ve ileri aşamalı kavram kazandırıcı programlardan sonra, halen kendilerini insan zanneden humanoidlerin akibetleri çok vahimdir ve onları sahip bulundukları mental boyutla kesinkez keşfedemeyecekleri çok enteresan sürprizler beklemektedir. Kendini insan zanneden humonoidin unutma ve yanılsama dezavantajlarından kaynaklanan köstekleyici aktiflik özelliğinden faydalanan Lüsiferyan güçler bu androidlerin teknobiyo inkişaf sistemlerindeki kutupsal duyargan ünitelerin kendi kutbiyetlerine uygun olanlarını açarak devreye sokma ve buna dayalı olarak husule gelen Robotik kişiliği Robotik kalıbıyla fethetme hakkına sahiptirler.

CENAP BAŞMAN