14 Platformik Enerji Yasası ve Robotik Gelişim Prosesi

14 Platformik Enerji Yasası ve Robotik Gelişim Prosesi

PLATFORMİK ENERJİ YASASI: Süper Mutlak Bilgi ile bizzat Kadiri Mutlak Yaradan tarafından programize edilen serlerin varlıklarındaki bilginin icaplarına uygun olarak por teşkilinden sonra varlıklarına yüklenen programların mahiyetlerine göre platformik enerji alanları husule getirme özelliğinden faydalanan Kharyantasların, bu porların partiküler devingenlik özelliğine ve kendi özsel devingenlikleriyle sağladıkları özsel hakimiyetlerine dayalı olan tarzlarda zaman – mekan – form etkileşimli platformik enerji alanları oluşturmalarına izin veren yasadır.

Platformik enerji, platform oluşturma amacıyla programizasyona tabi tutulan serlerin, bir araya gelmesiyle yapılanan enerjetik partiküllerle varlıkta tutulan enerji oluşumudur.

Bu enerji henüz dünya bilimcileri tarafından yapılan teknolojik aygıtlarla tespit edilemediğinden dolayı keşfedilememiştir.

Vega tarafından imal edilen robotlardan geliştirilmiş olanlarında bulunan şakraların devinim kanal ve halkalarında devindirilen bu enerji, dünya bilimcilerinin teknolojik aygıtlarıyla değil, medyonomik karaktere sahip saf bilinç halini yaşayanlarca hissedilerek teşhis edilebilmektedir.

Platformik enerji kha gücü olan teknolojik uzman bilinçlerce programlanarak bir araya getirildiğinde, ilk husule gelen sistemik platform maddi karakter ve hüviyete sahip olan kuvant’tır. Kuvantların eksi, artı ve nötr olmasını sağlayan özellik, varlıklarını oluşturan program yüklü porların program mahiyetlerinden kaynaklanmaktadır.

Eksi, artı ve nötr türlerini matematiksel denge yasası mucibince bir araya getirip atom sistemlerini oluşturan Vega’nın teknolojik uzman bilinçleri, Samanyolu Galaksisi‘ndeki uzay objelerine serpiştirmek üzere 604 elementin yapılanmasında kullandılar.

Cevheri oluşun üç aktif vechesinden form ifadesiyle bilinen veche bu programda kavramsal nitelikli mananın kesbedilmesini sağlayan bilgilerin verilişi esnasında konu edilecektir.

Galaktik öz enerji titreşim boyutu olan galaktik özlerin enerji istihaklarından oluşan bu boyuttan kontrollü olarak Dünya’daki androidlere akıtılan bu enerjinin varlığıyla şakralarda oluşturulan devinim planları, cevheri oluştan yapılanan robotik ben ana kumanda sistemini çok özel ve henüz dünya bilimcileri tarafından bilinemeyen aktivite alanları içine alabilmektedir.

Bu aktivite alanları da platform karakterine sahiptir.

Samanyolu Galaksisi uzay objelerinin yapılarında da bu elementler mevcuttur. Özellikle uzay objelerinin çekirdekleri bu saf elementlerden yapılanmıştır. Bu çekirdeklerin merkezlerinde her çekirdeğin boyutuna uygun olarak husule getirilmiş boşluklar bulunmaktadır.

Bu boşluklar programlanmış porların yerleşim yataklarıdırlar. Dünya’nın da içinde bulunduğu Güneş Sistemindeki her uzay objesinin çekirdeğinde de bu boşluklar mevcuttur.

Platformik enerji yasası mucibince oluşturulan bu boşluklarda ters devinim faktörüne sahip olan porlar, kendi varlıklarında yüklü olan bilgi ve güçle husule getirilmiş düşük frekanslı olumsuz farkındalık düzeyleriyle karantina altına alınmaktadır.

DÜNYA’NIN BARİSFER BOŞLUĞUNDA BİRİKİME UĞRATILAN FARKINDALIK KOMBİNASYONLARI ESFELİ SAFİLUN KİŞİLİKLERİ OLARAK BİLİNEN ANARŞİST VE KORSAN KARAKTERLİ OLGULARDIR.

Bunlarda platformik enerji yasasının ön gördüğü prensipler doğrultusunda Dünya’da bilinç kıymetleri tarafından cevheri otomasyona dayalı aktifliklerle oluşturulan platformik enerji alanları olarak kabul edilmektedir.

Olumsuz karakterli farkındalık düzeylerine sahip olan bu platformik enerji alanlarının oluşturucuları olan bilinç kıymetleri, Dünya’nın içinde bulunduğu Ana Hasat Dönemi’nde bu enerji alanlarından kaynaklanan olumsuz etkileşimli farkındalık düzeylerine dayalı yaşadıkları düşünce ve davranış motivasyonlarından sorumlu tutulmaktadırlar.

Ana hasatlarını, bu Ana Hasat Dönemi’nde Dünya’nın dış yüzey platformunda oluşturdukları ana hasat kişilikleriyle yapacaklardır. Oluşturdukları ana hasat kişiliklerini, Dünya’nın barisfer boşluğunda karantina altına alınan korsan kişiliklerinin etkileşimi altına sokarlarsa ana hasat kişiliklerini kirletmiş oldukları kabul edilmektedir.

Kozmik hiyerarşi bu kirliliğin sadece Ana Hasat kişiliğini değil, Ana Hasat kişiliğinin seyir ettirildiği robotik kalıplara da bulaşarak kirlettiğini tespit etmişlerdir.

Bu kirlenme, robotik kalıplardaki robotik düzen teknolojisiyle oluşturulan robotik devre sistemlerini galata uğramakta ve bu galat yoğunluğunun tehlike sinyallerini çaldıran sınır marjında ise dünya bilimcilerinin “hastalık” sözcüğüyle tanımladıkları aksaklıkların husule gelmesine sebep olmaktadır.

Robotik kalıbın “deri” denilen dış yüzey platformundaki renklerin soluk oluşu, pürüzlü oluşu, yer yer morluk lekeleri halinde görüntü arz etmesi bu aksaklıkların ilk etaptaki işaretleri olmaktadır.

Peygamberane bir ifade tarzıyla “şeytan sizlerin kan damarlarında dolaşmaktadır” ifadesi bu durumu işaret etmektedir.

Ters devinimli platformik enerji alanlarının abluka altına aldığı robotik kalıpların tüm robotik devre sistemleri, dünya bilimcileri tarafından “kan” ifadesiyle tanımlanan tekno biyo hücrelerden husule getirilmiş bir sıvının dolaştırılmasıyla tagaddi buldurulmaktadır.

Robotik kalıplardaki iyonik denge sisteminin devrede tutulmasını sağlayan anyon ve katyonları, kalıplardaki gereken yerlere taşıyan su molekülleri (kan); çözücü – bağlayıcı ve taşıyıcı nitelikli karakteristik özelliklere sahiptir.

Dünya barisfer boşluğunda karantina altında tutulan korsan kişiliklerin abluka altına aldıkları robotik kalıplardaki bu sıvı, bu kişiliklerin ters devinimli enerjileri tarafından abluka altına alınmaktadır.

Zaman zaman Vega Sitemi’nin teknolojik uzmanlarınca tehlike sinyalleri çaldırtan bu kirliliklerin sondajlayıcı aktiflik planıyla alakalı kriterlere uygun olup olmadıklarının tespiti yapılmakta, bu kirlilikleri bertaraf etme kararını alan layık bilinçlerin robotik kalıplarının bu kirliliklerden kurtarılması için teknolojik operasyonlara başvurulmaktadır.

Robotik gelişim prosessinde bu durumların asgari hadlere indirgenmesi için bilgilendirilen görev yükümlülüğüne sahip olan bilinçler, bu bilgilendirilme nedeniyle Vega’nın teknolojik uzmanlarına yardımcı olmaları gerekmektedir.

Bu yardım, görev yükümlülüğüne sahip olan bilinçlerin kendilerinde fark ettikleri ters devinimli düşük frekanslı farkındalık düzeylerinin bertaraf edilme isteğiyle ifade edilebilmektedir. Aşağıdaki adımını böyle atılmalıdır.

Yukarıdaki de atılan bu adımı değerlendirecek ve gereken her mahiyetteki arındırma operasyonunu eksiksiz uygulayacaktır.

Kanın yapısında bulunan teknobiyo hücreler, muayyen mahiyetlerde görev fonksiyonlarını vurgularlarken, dinamik denge yasasının ön gördüğü prensiplere uygun dinamikleri yaşarlar.

Bu dinamikler, fizyo – şimik hususiyetler çerçevesinde husule gelirlerken, iyonik denge sisteminin icaplarına uygun olarak anyon ve katyonları yani artı ve eksi yüklü mineralleri robotik kalıptaki her robotik sistemin varlığında yer alan teknobiyo hücrenin membranının geçirgenliği oranında sitoplazmasına kazandırırlar.

Sitoplazmanın varlığına kazandırılan mineraller tekno biyo hücrelerin sağlıklı fonksiyon vurgulamasını sağlarlar.

Minerallerin yanı sıra besiyer ajanlardan da istifade ettirilen tekno biyo hücrenin hayati seyyalesi sağlıklı bir pozisyonda tutulabilmektedir. Ancak bu pozisyonun sağlanabilmesi için robotik kalıpların içinde bulunduğu besiyer ortamından sağlıksız besiyer ajanları almamaları gerekir.

Bunun yanı sıra robotik kalıplardaki bu sıvının korsan kişiliklerinin etkileşimi altında bulundurulmaması gerekir.

Korsan kişiliklerin etkileşimleri de korsanvari karaktere sahiptir. Robotik düzen teknolojisinin imkanlarıyla hazırlanan tekno biyo hücrelerden müteşekkil robotik devre sistemlerinden en önemlisi, kalbin pompalamasıyla robotik kalıpta dolaştırılan sıvıdır.

Bu sıvının ablukasına gelince, cevheri otomasyonla alakalı programizasyon esnasında ters devinimli farkındalık düzeylerine kazandırılan akıcı olana, hareketli olana musallat olarak onu abluka altına alma özelliği mevcuttur.

DİĞER BİR İFADE TARZIYLA; KORSAN KİŞİLİKLERİNİZ SAHİP BULUNDUKLARI TERS DEVİNİMLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİYLE ROBOTİK KALIPTAKİ DEVİNEN, DOLAŞAN, HAREKETLİ OLAN BU SIVININ HAYATİ SEYYALESİYLE TAGADDİ BULABİLMEKTEDİR. ONUN KORSANVARİ BU TUTUMU, ENERJİ VAMPİRİSTİ OLUŞUNDAN KAYNAKLANMAKTADIR.

CENAP BAŞMAN